Biologiya Fakültəsi

BİOLOGİYA FAKÜLTƏSİ

 

BSU logo

Fakültə haqqında qısa məlumat 1919-cu ildən fəaliyyət göstərən Tibb fakültəsinin əsasında 1934-cü ildə yaradılıb. Fakültədə tədris əyani və qiyabi təhsilalma formaları üzrə Azərbaycan, rus və ingilis dillərində aparılır. Fakültədə 4 ixtisas üzrə bakalavr ("Biologiya", "Biologiya müəllimliyi", "Su bioehtiyatları və akvakultura", "Biotexnologiya"), 20 ixtisaslaşma üzrə magistr hazırlanır, 9 ixtisas üzrə fəlsəfə doktorluq və elmlər doktorluq proqramları üzrə kadr hazırlığı aparılır. Fakültə nəzdində 3 ixtisas üzrə (Biokimya, Biofizika, Genetika) Dissertasiya Şurası fəaliyət göstərir. Fakültədə əsası 1937-ci ildə Mirəli Axundov tərəfində qoyulmuş və hazırda onun adını daşıyan "Təkamül təlimi" muzeyi mövcuddur.
Fakültənin loqosu
Fakültənin strukturu Fakültə nəzdində 5 kafedra, 2 ETL, 1 Vivarium, 1 muzey fəaliyyət göstərir
Fakültə rəhbərliyi (dekan və dekan müavinləri)

Dekan vəzifəsini icra edən: Ömərova Səbinə Novruz qızı

Tədris işləri üzrə dekan müavini: Ömərova Səbinə Novruz qızı

Sosial məsələlər, tələbələrlə iş və ictimayyətlə əlaqələr üzrə dekan müavini: Cabbarov Musa Telman oğlu
Dekanın növbəti seçki vaxtı 2020-ci ildə
Fakültənin professor-müəllim heyəti haqqındaməlumat (akademik, müxbir üzv, elmlər doktoru, fəlsəfə doktoru, professor, dosent və s. elmi adlara, dərəcələrə, təltiflərə malik olan fakültə əməkdaşları)

Fakültədə 1 nəfər AMEA-nın müxbir üzvü, 17 elmlər doktoru (o cümlədən, 15 professor), 61 nəfər fəlsəfə doktoru (o cümlədən 36 dosent), 2 nəfər elmi dərəcəsi olmayan müəllim çalışır. Təltiflərə malik olan fakültə əməkdaşları:

Elşad Qurbanov - Əməkdar Elm Xadimi

Ralfrid Həsənov - "Şöhrət" ordeni

Sevinc Məmmədov - "Tərəqqi" medalı

Məcnun Babayev - Əməkdar müəllim, 3-cü dərəcəli Əmək ordeni

37 nəfər BDU-nun "100-illik" Medalı ilə təltif olunub
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakültədə təhsilalanların sayı

Bakalavriat

Cəmi:       Qadın:       Kişi:

I kurs:

II kurs:         242         222            20

III kurs:        247         207            40

IV kurs:        236         216           30

 

Magistratura

Cəmi:       Qadın:             Kişi:

I kurs          54             52                  2

II kurs         53             51                  2

 

Doktorantura–fəlsəfə doktoru

Cəmi:            Qadın:             Kişi:

I kurs      4                   4                       -

II kurs     6                   4                        2

III kurs    5                   4                        1

IV kurs    5                   5                        -

 

Doktorantura–elmlər doktoru

Cəmi:        Qadın:          Kişi:

I kurs          -             -                        -

II kurs          2            1                       1

III kurs         3            1                       2

IV kurs         1            1                       -

 

Xarici tələbələr: Cəmi:    Qadın:        Kişi:

4           2                 2

---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakültə üzrə ixtisaslar və ixtisaslaşmalar

Bakalavriat səviyyəsində 4 ixtisas üzrə kadr hazırlığı aparılır:

050501 - Biologiya

050502 - Biotexnologiya

050102 - Biologiya müəllimliyi

050708 - Su bioehtiyatları və akvakultura

 

Magistratura səviyyəsində 2 istiqamət üzrə cəmi 20 ixtisaslaşma üzrə kadr hazırlığı aparılır:

060505 - Biologiya istiqaməti:

İnsan və heyvan fiziologiyası

Bitki fiziologiyası

Bitkilərin genetikası və seleksiyası

Genetika

Biokimya

Nanobiotexnologiya

Biofizika

Molekulyar biologiya

Mikologiya

Botanika

Ətraf mühitin idarə edilməsi və bioloji monitorinq

Biotexnologiya

Sənaye mikrobiologiyası

Mikrobiologiya

Onurğalılar zoologiyası

İxtiologiya

Onurğasızlar zoologiyası

Entomologiya

060709 - Su bioehtiyatları və akvabitkilər istiqaməti:

Su bioehtiyatları

Akvabitkilər

 

Doktorantura –fəlsəfə doktoru

2406.02 - Biokimya

2406.01 - Biofizika

2422.01 - Biotexnologiya (o cümlədən, Bionanotexnologiyalar)

2414.01 - Mikrobiologiya

2401.01 - Zoologiya

2411.01-İnsan və heyvan fiziologiyası

2409.01 - Genetika

2411.02 - Bitki fiziologiyası

2417.01 - Botanika

 

Doktorantura –elmlər doktoru

2406.02 - Biokimya

2406.01 - Biofizika

2422.01 - Biotexnologiya (o cümlədən, Bionanotexnologiyalar)

2414.01 - Mikrobiologiya

2401.01 - Zoologiya

2411.01-İnsan və heyvan fiziologiyası

2409.01 - Genetika

2411.02 - Bitki fiziologiyası

2417.01 - Botanika

--------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tədris olunan fənlər (kafedralar üzrə)

Biofizika və biokimya kafedrası üzrə

bakalavriat səzviyyəsində:

Biofizika

Biokimya

Funksional biokimya

Enzimologiya

İmmunologiya

Nanobiotexnologiya

Membranologiya

Proteomika

magistratura səviyyəsində:

Biologiyanın müasir problemləri

Biofiziki tədqiqat üsulları

Fotosintezin  və Radiasiya proseslərinin biofizikası

Molekulyar biofizika

Biologiyada riyazi modelləşmə

Riyaziyyatın seçilmiş bölmələri

Bioinformatika

Bioloji proseslərin kinetikası və termodinamikası

Membran və resepsiya proseslərinin biofizikası

Bioenergetika

Bioloji proseslərdə enerji çevrilmələri

Tibbi-bioloji nanotexnologiya

Ekoloji biofizika

Nanobiotexnologiyanın əsasları

Nanomaterialların alınması və  nanoquruluşların mikroskopiya üsulları ilə  tədqiqi

Nanotoksikologiya

Nanobiotexnologiyanın bio-fiziki-kimyəviaspektləri

Vitaminlərin biokimyası

İxtisasın metodları

Endokrinologiya

Fərdi fermentologiya

Zülalların biosintezi

Heyvanların biokimyası

Gen mühəndisliyi

Botanika və bitki fiziologiyası kafedrası üzrə

bakalavriat səviyyəsində

Bitkilərin morfologiyası və anatomiyası

İbtidai bitkilərin sistematikası

Аli bitkilərin sistematikası

Mikologiya

Bitki ekologiyası

Akvakulturalar

Su bitkiləri

Yosunların yetişdirilməsi

Dərman əhəmiyyətli su bitkiləri

Axar çay hövzələrinin su bitkiləri

Biostatistika

Bitki fiziologiyası

Fotosintez

Planktonologiya

Su bitkilərinin fiziologiyası

Şit su hövzələrinin su bitkiləri

Biomüxtəliflik

magistratura səviyyəsində

Bitki örtüyünün mühafizəsi

Bitkilərin cografiyası və yerli flora

Аqrofitosenologiya

Dekorativ gülçülük və bağçılıq

İxtisasın metodları

Mədəni bitkilərin mənşəyi

Geobotanika

Bitkivaridatı

Ümumi mikologiya

Tətbiqi mikologiya və göbələklərin müasir təsnifatı

Qeyri-müəyyəngöbələklər

Göbələklərin biotexnologiyada tətbiqi

Texniki mikologiya

Fitopotologiya

Göbələklərin fiziologiyası və yırtıcı göbələklər

Ekologiyanın qlobal problemləri

Bitki örtüyünün mühafizəsi

Davamlı inkişaf

Tətbiqi ekologiyanın əsasları

Bioindikasiya və ekoloji nəzarət

Bitkilərdə avtotənzimlənmə

Hüceyrə fiziologiyası

Bitkilərdə su mübadiləsi və mineral qidalanma

Bioenergetikanın əsasları

Canlı sistemlərin metabolizmi

Bitkilərin tənəffüsü

Böyümə və inkişaf və davamlılıq fiziologiyası

Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar kafedrası üzrə

bakalavriat səviyyəsində

Molekulyar biologiya

Mikrobiologiya

Virusologiya

Biotexnologiya

Geh mühəndisliyi

Biotexnoloji proseslərin kinetikası

Biotexnoloji avadanlıq və proseslər

Biotexnoloji istehsalatda keyfiyyətə nəzarət

Hüceyrə mühəndisliyi

Toxuma kulturası

Bitki biotexnologiyası

Heyvan biotexnologiyası

Mikroorqanizmlərin biotexnologiyası

Marikulturaların biotexnologiyası

magistratura səviyyəsində

Biotexnologiya və biomüxtəliflik

Gen və zülal mühəndisliyi

Sənaye biotexnologiyası

İxtisasın metodları

Genetik informasiyanın ekspressiyasının tənzimlənməsi

Molekulyar biologiyanın tədqiqat üsulları

Makromolekulyar proseslərin dinamik modelləri

Stres amilllərinin təsirinin molekulyar  mexanizmləri

Biomolekullarının daşınmasının molekulyar  mexanizmləri

Fotosintezin molekulyar  biologiyası

Bioloji siqnalllarının ötürülməsinin molekulyar   mexanizmləri və gen mühəndisliyi

Mikroorqanizmlərin fiziologiyası

Su mikrobiologiyası

Aktinomisetlərin biologiyası

Mayagöbələklələrinin biologiyası

Mikroorqanizmlərin  genetikası

Tibbi  mikrobiologiya

Virusologiya

Üzvi maddələrin mikrobioloji transformasiyası

Mikrob ferment preparatlarının alınma texnologiyası və zülali maddələrin mikrobioloji isrehsalı

Sənaye mikrobiologiyasının ənənəvi istehsal sahələri

Sənaye mikrobiologiyasının əsasları və mikroorqanizmlərin becərilmə metodları

Antibiotiklərin mikrobioloji sitezi və isthsalı

Suyun təmizlənməsinin mikrobioloji əsasları

Sənaye mikroorqanizmlərinin seleksiyası

Bioloji aktiv maddələrin mikrobioloji istehsalı

Vitaminlərin mikrobioloji sintezi və alınması

Zoologiya və fiziologiya kafedrası üzrə

bakalavriat səviyyəsində

Onurğasızlar zoologiyası

Hidrobiologiya

Heyvan ekologiyası

Entomologiya

Onurğalılar zoologiyası

İxtiologiya

Akvakulturalar

Balıqçılıq

Balıqların yemləndirilməsi

Vətəgə əhəmiyyətli balıqlar

İxtiopatologiya

Sanitarhidrobiologiya

Vətəgə əhəmiyyətli  onurğasızlar

Hidrobiontların qorunması və istifadə olunması

Su onurğasızlaının akvakulturası

İnsan anatomiyası

İnsan və heyvan fiziologiyası

Yaş fiziologiyası

Planktonologiya

Akvakulturada monitorinq və tədqiqat metodikası

Etologiya

Parazitologiya

Gerontologiya

Neyrobiologiya

Biomüxtəliflik

magistratura səviyyəsində

Azərbaycanda onurğalı faunasının qorunmasının vəziyyəti

Azərbaycan balıqları

Amfibi və reptililərin təsnifatı və biologiyası

Davranışın idarə olunması

Quşların və məməlilərin təsnifatı və biologiyası

Müqayisəli anatomiya

Onurğalıların mənşəyi və təkamülü

İxtisasın metodları

Zoologiyadanseçilmiş fəsillər

Protozoologiya

Protozoologiya

Zoocoğrafiya

Torpaqzoologiyası

Onurğasızlar faunasının qorunması

Qapalı su təchizatı sistemlərində hidrobiontların yetişdirilməsi

Su bioresurslarının idarə olunmasının əsasları

Akvakulturanın inkişafının müasir problemləri və perspektivləri

Hidrobiontların ekoloji fiziologiyası

Hidrobiontların ekologiyası

Balıqların yemləndirilməsinin müasir metodları

Azərbaycanın balıqçılıq təsərrüfatı

Balıqların embriologiyası və fiziologiyası

Balıqların davranışı və miqrasiyası

Balıqların akvakulturası

Balıqların müqayisəli anatomiyası

Balıqların zoocoğrafiyası

Balıq populyasiyalarının dinamikası nəzəriyyəsi

Su bioresurslarının mühafizəsi və idarə edilməsinin dövlət sistemi

Balıqların genetikası və seleksiyası

Həşəratlarınfiziologiyası

Həşəratlarınsistematikası

Həşəratların ekologiyası

Akarologiya

Tibbi entomologiya

Meşə entomologiyası

İnsan

Elektrofiziologiya

Həzmin fiziologiyası

Endokrinologiya

Ekologiya və əməyin fiziologiyası

Maddələr mübadiləsi

Ali sinir fəaliyyəti və sensor sistem

Qan dövranı

Genetika kafedrası üzrə

bakalavriat səviyyəsində

Sitologiya

Histologiya

Təkamül təlimi

Fərdi inkişafın biologiyası

Genetika

Genetika və seleksiya

Ekoloji genetika

Genomika və epigenetika

Davranışın genetikası

İnsan genetikası

Kök hüceyrələrinin genetikası

Molekulyar genetika

Biologiyanın tədrisi metodikası

Ümumi təhsil kurrikulumunun əsasları

magistratura səviyyəsində

Biologiyanın müasir problemləri

Biologiyanın tarixi və inkişafı

İmmunitetin genetikası

Bitki seleksiyası

Təkamülün genetikası

Molekulyar genetika

Tətbiqi mutagenez

Tibbi genetika

Bitki genetikası

İxtisasın metodları

Canlı orqanizmlərin ontogenezi

Subtropik bitkilərin seleksiyası

Meyvə və giləmeyvə bitkilərin seleksiyası

Tərəvəz və bostan bitkilərin seleksiyası

Pambıq və texniki bitkilərin seleksiyası

Taxıl bitkilərinin seleksiyası
---------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BDU-nun Elmi Şurasında təmsil olunan fakültə əməkdaşları

1. Dekan vəzifəsini icra edəndos. Ömərova Səbinə Novruz

2. “Biomühəndislik” ETL-in müdiriprof. Həsənov Ralfrid Əhədoviç

3. “Botanika və bitki fiziologiyası” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edənAMEA müxbir üzvü, prof. Qurbanov Elşad Məcnun

4. “Molekulyar biologiya və biotexnologiyalar” kafedrasının müdiri vəzifəsini icra edən, fakültə Tədris-Metodiki Şuranın sədriprof. Məmmədov Ziyəddin Mahmud

------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakültənin Elmi Şurasının tərkibi

Sədr - dekan vəzifəsini icra edən, dos.Ömərova Səbinə Novruz

Elmi katib - dos.Hümmətova Samirə Tofiq

Üzvlər:

dekan müavini dos.Cabbarov Musa Telman

AMEA-nın müxbir üzvü prof. Qurbanov Elşad Məcnun

prof. Abdıyev Vilayət Bəşir

prof. Xəlilov Rövşən İbrahimxəlil

Fakültə Tədris-Metodiki Şuranın sədri prof. Məmmədov Ziyəddin Mahmud

prof. Nəcəfov Canbaxış Əli

prof.Əliyeva  Kamilə Əliağa

dos. Mədətova Validə Mütəllim

prof.Мəmmədova Аfət Oktay

prof. Babayev Məcnun Şıxbaba

prof. Axundova Ellada Mirəli

prof. Quliyeva Hökümə Fərman

prof.Əhmədova Fərayət Ramazan

prof.əv.Güləhmədov Sahib Qurban

Prof.Cəfərov Mirmusa Miriş

Prof.Qənbərov Xudaverdi Qənbər

b.e.n.Babayeva Ruhəngiz Yunis

dos. Məmmədova Zülfiyyə Cəlal

dos. İsmayılova Sevinc Muxtar

dos. Tağıyev Əbülfəz Nağı

b.e.n.Ağalarov Rüfət İkam

Fakültə Həmkarlar Komitəsinin sədri b.e.n. Nəcəfli Möhübbət Hümbət

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri

Tələbə Həmkarlar Təşkilatının sədri

Tələbə Gənclər Təşkilatının sədri
---------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fakültənin Tədris-Metodiki Şurasının tərkibi

Sədr - b.e.d., prof. Məmmədov Ziyəddin Mahmud

Katib - b.ü.f.d., dos. Salayeva Samirə Cəfər

Üzvlər:

b.e.d., prof. Musayev Nağı Alməmməd

b.e.d., prof. Əhmədova Fərayət Ramazan

b.e.n., dos. Süleymanova İradə Əli

b.e.n., dos. Əfəndiyeva Şəhla Məmməd

b.e.n., dos. Tahirli Sevda Məmmədsəlim

 

Bookmark and Share