Biologiya Fakültəsi

2012-Cİ İLİN OLİMPİADA SUALLARI

Genetika

 1. İrsiyyətin maddi əsasları
 2. Qeyri allel genlərin qarşılıqlı təsiri
 3. Genlərin ilişikliyi və krossinqover
 4. İrsiyyətin molekulyar əsasları
 5. Populyasiyanın genetikası və təkamülün genetik əsasları

İmmunologiya

 1. Limfositlər və onların immunoloji müdafiədə rolu
 2. Faqositar hüceyrələr və onların immunoloji müdafiədə rolu
 3. İmmun sisteminin  molekulları
 4. Antivirus immuniteti
 5. Antibakterial İmmunitet
 6. Hiperhəssaslıq və onun immunoloji əsasları

Biokimya

 1. Vitaminlər və onların biokimyəvi proseslərin gedişində rolu
 2. Fermentlər: katalitik xüsusiyyətləri, maddələr mübadiləsinin gedişində rolu
 3. Karbohidratlar və onların mübadiləsi
 4. Zülallar və onların mübadiləsi
 5. Nuklein turşuları: tipləri, mübadiləsi və funksiyaları
 6. Biokimyəvi proseslərin tənzimlənmə mexanizmləri

Mikrobiologiya

 1. Mikrobiologiyanın yaranması, inkişafı və müasir perspektivləri
 2. Mikroorqanizmlərin qidalanması, böyüməsi və inkişafı
 3. Fiziki və kimyəvi amillərin mikroorqanizmlərə təsiri. Mikroorqanizmlərin digər canlılarla qarşılıqlı münasibəti
 4. Mikrob metabolizmi (katabolizm, anabolizm, amfibolizm, qıcqırmalar, aerob və anaerob tənəffüs, birincili metabolizm və ikincili metabolizm, periferik və mərkəzi metabolizmlər) və onların tənzimi yolları

Zoologiya

 1. Onurğasız heyvanlarda sinir sisteminin təkamülü
 2. Onurğasız heyvanlarda ifrazat sisteminin tipləri
 3. Onurğasız heyvanlarda bədən örtüyü tipləri
 4. Onurğalılarda qan-damar sisteminin müxtəlifliyi
 5. Heyvanlarda tənəffüs sisteminin müxtəlifliyi

Botanika

 1. Vegetativ orqanlar (kök, gövdə, yarpaq), onların funksiyası və metamorfozası
 2. Çiçək, onun hissələri, ikiqat mayalanma
 3. Çılpaqtoxumlular şöbəsinin ümumi xarakteristikası və sistematikası
 4. Mürəkkəbçiçəklilər fəsiləsinin təsnifatı və xarakter xüsusiyyətləri
 5. Zanbaqçiçəklilər yarımfəsiləsinin xarakteristikası

Sitologiya və histologiya

 1. Hüceyrənin morfologiyası və bölünməsi
 2. Epitel toxuması
 3. Birləşdirici toxuma
 4. Əzələ toxuması
 5. Sinir toxuması

 

Bookmark and Share