Biologiya Fakültəsi

Qənbərov Xudaverdi Qənbər oğlu

Mikrobiologiya kafedrasının müdiri,
Biologiya elmləri doktoru , professor
İş tel.: (+99412) 537 08 24, (+99450) 327 05 56
E-mail: khuda1949@mail.ru; khganbarov@bsu.az
Sayt: http://sherqtababeti.comoj.com

 

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

30 iyul 1949-cu ildə anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır. Evlidir. İki oğlu və iki nəvəsi vardır. Bakı səhərində yaşayır. Azərbaycan, rus və ingilis dillərini sərbəst bilir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1973-cü ildə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib.
 • 1979-cu ildə “Aromatik karbohidrogenlərin Pseudomonas cinsli bakteriyalarla metabolizminin xususiyyətləri” mövzusunda 03.00.07. mikrobiologiya ixtisasi uzrə SSRİ (indiki Rusiya) EA-nin Mikroorqanizmlərin Biokimyasi və Fiziologiyası İnstitutunda namizədlik dissertasiyasi mudafiə etmisdir.
 • 1990-cı ildə “Agacçürüdən qov göbələklərinin ekoloji, fizioloji və biokimyəvi xüsusiyyətləri” mövzusunda Moskva Dövlət Universitetində doktorluq dissertasiyasi mudafiə etmisdir.
 • 1995-ci ildə “Mikrobiologiya” ixtisası üzrə professor rütbəsini almışdır.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1973-cü ildə universiteti bitirib gənc mütəxəssis kimi Azərbaycan Milli Elmlər Аkademiyasının (MEA) Mikrobiologiya İnstitutunda əmək fəaliyyətinə baslamısdır.
 • 1974-1983-cü illərdə SSRİ (indiki Rusiya) Еlmlər Аkademiyasının (EA) Microorqanizmlərin Biokimyası və Fiziologiyası İnstitutunda işləmisdir:

- 1974-1975-ci illərdə yaradıcılıq təcrubəsi kecmiş (stajor olmuş);

- 1975-1978-ci illərdə aspirant olmuş;

- 1979-cu ildən 1983-cü ilə qədər elmi işci vəzifəsində çalışmışdır.

 • 1980-cı ildə Çexoslovakiyanın Praqa şəhərində Mikrobiologiya və Molekulyar Biologiya İnstitutunda elmi-yaradıcılıq təcrübəsi keçmisdir;
 • 1982-ci ildə Finlyandiyada Helsinki Universitetinin microbiologiya kafedrasinda elmi-yaradiciliq təcrübəsi keçmişdir;
 • 1983-cü ildən 1991-ci ilə qədər Azərbaycan Мilli Еlmlər Аkademiyasının Mikrobiologiya İnstitutunda laboratoriya müdiri vəzifəsində çalışmısdır;
 • 1991-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin mikrobiologiya kafedrasinda işləyir;
 • 2006-cı ildə Belçikanın Gent Universitetində yaradıcılıq-mübadilə təcrübəsi keçmisdir.
 • 2011-ci ildən Mikrobiologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

Tədris etdiyi fənnlər:

 • “Ümumi mikrobiologiya”,
 • “Sənaye mikrobiologiyası”,
 • “Biotexnologiya”,
 • “Mikroorqanizmlərin biokimyası”,
 • ” Mikroorqanizmlərin metabolizmi”

Elmi əsərlərin sayı:

 • 267 elmi əsərin, 16 kitabın, o cümlədən 5 monoqrafiyanın, 5 dərslik və dərs vəsayitinin və 10 ixtiranın (patentin) müəllifidir.

Yetişdirdiyi kadrlar:

 • 16 elmlər namizədi, 3 elmlər doktoru.

Əsas elmi yenilikləri:

 1. P-ksilol-metilhidroksilaza və p-krezol-metilhidroksilaza enzimlərinin aktivliyini təyin etmək üçün yeni üsullar hazırlamışdır;
 2. Bərkfazalı fermentasiya şəraitində göbələklərin sellulaza və ksinalaza enzimlərinin həqiqi aktivliyinin təyini üçün yeni üsul hazırlamışdır;
 3. Südtursusu bakteriyalarını becərmək üçün yeni selektiv qidalı mühit hazırlamışdır;
 4. Üzümün budama çöplərindən zülalla zəngin yem məhsulunun alınması üçün tullantısız biotexnoloji proses hazırlamışdır;
 5. Kolleksiyada saxlanma zamanı mikrob kulturalarının itirilmiş xassələrinin bərpa üsulu hazırlamışdır.
 6. Efir yağlarından yüksək antimikrob xassəyə maliik kompozisiyanın alınma üsulunu hazırlamışdır

Mükafatları:

 • 1986-cı ildə Çexoslovakiyanın Nitra şəhərində kecirilən Beynəlxalq sərgidə onun hazırladıgı tullantısız biotexnoloji proses Qızıl Medala və I Dərəcəli Diploma layiq görülmüşdür;
 • 1988-ci ildə Azərbaycan təbii resurslarının səmərəli istifadəsi problemi üzrə keçirilən Respublika konkursunun qalibi olmuş və I Dərəcəli Diploma layiq görülmüşdür ;
 • 2009-cu ildə Respublika Təhsil Nazirliyinin fəxri fərmanına layiq görülmüşdür.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Südturşusu bakteriyalarının antimikrob xassələrinin öyrənilməsi;
 • Agacçürüdən bazidili göbələklərin ekoloji, fizioloji və biokimyəvi xassələrinin öyrənilməsi;
 • Bioenerji-informasion texnologiyanın köməyi ilə mikrob kulturasının xassələrinin korreksiyası;
 • Mikroorqanizmlər tərəfindən gümüş nanohissəciklərinin əmələ gəlməsinin tədqiqi;
 • Qurani-Kərimdəki bioloji fikirlərin elmi sübutlarının axtarışı;
 • Şərq təbabətinin sirlərinin öyrənilməsi və tətbiqi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. 1983-cü ildə Finlyandiyanın Helsinki şəhərində Beynəlxalq elmi simpoziumda;
 2. 1989-cu ildə Macarıstanın Balutonkenese şəhərində Beynəlxalq elmi simpoziumda;
 3. 2007-ci ildə Keniyanın (Afrika) Nayrobi şəhərində Beynəlxalq elmi konfransda;
 4. 2007-ci ildə Ukraynanın Odessa şəhərində Beynəlxalq elmi konfransda;
 5. 2008-ci ildə Cinin Şanxay şəhərində Beynəlxalq elmi konfransda;
 6. 2009-cu ildə Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində Beynəlxalq elmi kofransda;
 7. 2010-cu ildə Belarusiyanın Minsk şəhərində Beynəlxalq elmi kofransda;
 8. 2011-ci ildə Rusiya Federasiyasının İrkutsk şəhərində Beynəlxalq elmi kofransda;
 9. 2012-ci ildə Türkiyənin Kayseri şəhərində keçirilən "Eurobiotex - 2012" beynəlxalq simpoziumunda;
 10. 2013-cü ildə Belarusiyanın Minsk şəhərində Beynəlxaql elmi konfransda.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

Elmi məqalələr

 1. Ganbarov Kh.G., Guliyeva N.A., Muradov P.Z. Biosynthasis of Pectinase  by fungi of the genera          Bjerkandera and Coriolus during  solid-state fermentation. Appl. Biochemistry and Mikrobiology, 2001,v.37., N6, p.593-595.
 2. Ганбаров Х.Г., Джафаров М.М. Антибактериальная активность бактерий рода Lactobacillus            //Молочная промышленность (Москва), 2006, №8, С.56-57.
 3. Ганбаров Х.Г., Асланова Ф.О. Термоустойчивость молочнолислых бактерий и       дрожжей,выделенных из спонтанных простокваш. Актуальные проблемы гуманитарных  и естественных наук (Москва), 2009, №4., С18-24.
 4. Ганбаров Х.Г., Мамедова Р.М., Исмайлов Р.И. Антимикробная активность эфирного масла Satureja laxiflora// Растительные ресурсы (Москва), 2010,  вып.1 с.111-118.
 5. Ганбаров Х.Г., Саламатзадех А,Кафшадар М. Влияние условий культивирования на  продуцирование молочной кислоты у бактерий рода Lactobacillus. Вестник Государственного       Московского областного Университета. Естественные науки, 2011, №2, с.73-77.
 6. Farmohamadi S., Ganbarov Kh.G. The application of statistical methods to produse pectinesterase,        Endo-pectinose and pectinlyase trayh submerged fermentatuon  using Aspergillus niger and optimization of medium.Jour.of American sciens, 2012, v.8, №12.,p.1467-1474.
 7. El-Sharkawy R., GanbarovKh.G. Effect of different carbon and nitrogen sources on α-amilase production by Aspergillus niger k8. Annls of Agric. Science (Moshtohor), 2012, v.50, N3, p.341-346.
 8. Ganbarov.Kh.G., Mammadova R.M. Antibakterial activity  of essential oils of aromatic plants.Jour. of Biotechnology, 2012, v,161, p.27.
 9. Salamatzadeh  A., Kofshadar  M., Ganbarov Kh.G. The study on the best type and optimum amount of nitrogen source  to produce lactic acid by Lactobacillus plantarum. Trend in advanced Science and Engineering, 2012, v.3, N1, p.19-23,
 10. Djafarov M.M., Serapinas D., Ganbarov Kh.G. Antibacterial features of strains of lactic acid bacteria and Leasts in the tradional yoghurts of villages. Medical laboratory journal, 2012, v.5, 2,p.72-76.
 11. Qənbarov X.Q., Musayev E.M. Nanohissəcikləri əmələ gətirən mikroorganizmlər. Azərbaycan   MEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun  elmi əsərləri, 2012, c.10, N 2, s.11-15.
 12. Ганбаров Х.Г., Абдулгамидова С.М. Методы хранений дрожжевых культур в коллекции  (обзор). Вестник Бакинского Университета. Серия естеств. наук., 2013, №2, с. 75-83.
 13. Ганбаров Х.Г.,Мусаев Е., Ахмедов И., Рамазанов М., Эйвазова Г. Образование наночастиц  с помощью микроорганизмов. Сборник научных трудов: ” Микробные биотехнологии “. Минск      “ Беларусская науке “, 2013, с.39-50.
 14. Farmuhamadi S., Kazımzadeh İ., Ganbarov Kh.G. The role of cirkumstances influencing fermentation in produsing maximim pectinase enzyme. Europ. Jour. of sciantific research., 2013 N-110, N1, p. 80-96
 15. El-Sharkawi R., Ganbarov Kh.G. Partial purification and characterization of ektracellular amilaze from Aspergillus niger k8. Egipt. Jour. of Appl . sw., 2013, v.28, N4, p. 126-237
 16. Farmuhamadi S., Ganbarov Kh.G. Pectin esterase production by Aspergillus niger: optimization of fermentation condition. Jour. Basic. Appl. Science Resarch, 2013, v.3, N2, p. 896-910.

Dərslik və dərs vəsaitləri

 1. Qənbərov X.Q., Abişev R.A., İbrahimov A.Ş. Biotexnologiyanın əsasları. Bakı, 1994, 283s. (dərs vəsaiti)
 2. Genberov H.G., Abişov R.A., İbrahimov A.Ş. Bioteknoloji. Ankara-1995,173s(dərs vəsaiti türk dilində).
 3. Ганбаров Х.Г., Тагизаде З.А., Кулиева Н.А. Биотехнология. Баку, 2005,360 s.(Dərs vəsaiti).
 4. Ганбаров Х.Г., Абдуллаева Н.А. Биохимия микроорганизмов. Баку, 2008, 200 c.(Dərslik)
 5. Qənbərov X.Q., Abdullayeva N.A. Mikroorqanizmlərin biokimyası. Bakı, 2013,172 s.(Dərslik).
 6. Qənbərov X.Q., Abuşev R.A., Süleymanova G.Ç., Həsənova S.A. Virusologiya. Bakı, 2013,192 s.(Dərslik).

Monoqrafiyalar

 1. Ганбаров Х.Г. Эколого-физиологические особенности дереворазрушающих высших базидиадьных грибов. Баку, Элм, 1990, 198 с.
 2. Qənbərov X.Q.,Cəfərov M.M. Müalicəvi və dietik turş süd mıhsullarının mikrobiologiyası. Bakı, 2001, 130 s.
 3. Qənbərov X.Q., Kərimov O.M. Samur-Dəvəçi ovalığı meşələrində yayılmış ağacçürüdən bazidili göbələklərin eko-bioloji xüsusiyyətləri. Bakı, 2011, 152 s.
 4. Qənbərov X.Q., Ağayeva S.A., Sadıxov A.S. Talış meşələrinin mikoriza əmələgətirən bazidial göbələkləri. Bakı-Elm, 2012, 180 s.
 5. Ганбаров Х.Г., Абдулгамидова С.М. Изменчивость дрожжей и коррекция их свойств элэктромагнитными полями. Berlin, Lambert Academic Publishing, 2012, 144 c.
 6. Qənbərov X,Q., Məmmədova R.M. Azərbaycanın ətirli bitkilərindən alınmış efir yağlarını antimikrob xassələri: Bakı-Elm-2013, 208 s.
 7. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. Azərbaycan ərazisində evdə hazırlanan (spontan) qatıqların mikrobiologiyası.Bakı-Elm, 2013, 346 s.

İxtiralar

 1. Мехтиева Н.А., Исмаилов Н.М. Ганбаров Х.Г. Штамм Ps.aeruginosa  10 продуцент  3,4-диметилбензойной кислоты. Авт.свидетельство СССР, N 548045, 1976.
 2. 2.Головлева  Л.А., Черменский Н.Д., Ганбаров Х.Г. Штамм соматических структур гриба Panus  tigrinus  BKM 2475 Д., разлагающий лигнин целлюлозу  в растительных отходах. Авт. Сидетельство СССР,№ 1097676, 1984.
 3. Ганбаров Х.Г., Мурадов П.З., Исмаилов Э.И. Штамм гриба  B. adusta BKM 2626 Д, продуцент комплекса  целлюлолитических  ферментов. Авт. Свидетельство СССР, №1295746, 1985.
 4. Ганбаров Х.Г., Мурадов П.З. Способ получения белкового кормового продукта. Авт. Cвидетельство СССР №1511272, 1989.
 5. Ганбаров Х.Г., Мурадов П.З. Маммедяров М.А. Штамм соматических структур гриба B.adusta BKM 2626 Д, продуцент ксиланазы  для поверхностного культивирования. Авт. свидетельство СССР.№ 1566718,1990.
 6. Ганбаров Х.Г., Мошкович Ф., Мурадов П., Костышин С., Расулова И. Способ получения гидролитических ферментов. Авт. свидетельство, СССР № 4942939, 1992.
 7. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. Yüksək antimikrob aktivliyə  malik südturşusu  bakteriyası Lactobacillus pentosum BDU-D-27. Patent (Azərbaycan) N. İ 20080070, 2008.
 8. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. Südturşusu bakteriyalarını becərmək üçün sekektiv qidalı mühit. Patent (Azərbaycan) N.İ.20090081, 2009.
 9. Qənbərov X.Q., İsmayılov R.C., Məmmədova R.M. Antimikrob aktivliyə malik kompozisiya . Patent (Azərbaycan) N.İ 20110039, 2011.
 10. Qənbərov .X.Q., Abışev İ.M., Əbdülhəmidova S.M. Candida kefir BD2 maya göbələyinin  xassələrinin bərpası üsulu. Patent (Azərbaycan) N. İ 20130051, 2013.
Bookmark and Share