Biologiya Fakültəsi

Məmmədova Zülfiyyə Cəlal qızı

 

biologiya elmləri namizədi, baş müəllim
İş telefonu: (+99412) 539 04 41
E-mail: zulfiyya_celal@mail.ru

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1967-ci ildə 8 oktyabr tarixində Füzuli şəhərində anadan olub;
1974 - 1984 -cü illərdə Füzuli şəhəri Bünyad Sərdarov adına 1 saylı orta məktəbdə oxuyub;
1989 - 1994-cı ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsinin əyani şöbəsində tələbə olub;
1995 – 1996- cı illərdə Azərbaycan SSRın Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutunun “Ali bitkilərin sistematikası” şöbəsində gənc mütəxəssiz kimi baş laborant işləyib;
1996-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında baş laborant işləyib;
2001-ci ildə “Botanika” ixtisası üzrə namizədlık dissertasiyası müdafiyə etmişdir;
2005-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Botanika kafedrasında müəllim;
2006-ci ildən həmin kafedrada baş müəllim işləyir.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib.
2001-ci il, biologiya elmləri namizədi - " Azər¬baycan florasında Onobrychis Mill. cinsinin O.transcaucasica Grossh. və O.cy¬ri Grossh. növlərinin senopopulyasiyaları ".

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının Botanika İnstitutu “Ali bitkilərin sistematikası şöbəsi”; Bakı Dövlət Universiteti Botanika kafedrası;
1996-ci ildən Bakı Dövlət Universiteti Botanika kafedrasında calışır;
Apardığı dərslər: "Ali bitkilərin sistematikası", "Bitki varidati", "Böyük ixtisas tərçübəsi", "Botanikanin əsasları";
15 məqalənin müəllifidir İlk dəfə olaraq Azərbaycan florasında Onobrychis Mill. cinsinin O.trans¬caucasica Grossh. və O.cyri Grossh. növlərinin senopopulyasiyaları tədqiq edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ Ali bitkilərin sistematikası; Geobotanika

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2001 - "Biologiyanın müasir problemləri", konfransı, Azərbaycan, Bakı
 • 2002 - "XVI Ulusal biologiya konqressi", Turkiya, Malatya
 • 2002 - M.Axudovun 100 illik yubileyinə hərs olunmuş "Eksperimental biologiyanın inkişaf perspektivləri" konfransı, Azərbaycan, Bakı
 • 2004 - XVII Ulusal Biyoloji konqresi. Adana
 • 2004 - "Biologiyada inkişaf və müasirlik", elmi konfransı, Azərbaycan, Bakı
 • 2006 - «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, Bakı
 • 2007 - Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsində «Tət¬¬¬biqi biologiyanın prob¬¬¬lemləri» mövzusunda Respublika elmi konfran¬sının materialları. Bakı
 • 2007 - Ətraf mühit üzrə beynəlxalq Konfrans. Yaxın Şərq Universiteti, Nikosiya Şimali Kipr
 • 2007 - Doqquzuncu Bakı Beynəlxalq "Enerji, ekologiya, iqtisadi" konqresinin Prosiding-i. Bakı, 7-9 iyun;
 • 2007 - Beynəlxalq simpozium (Cənub-qərbi) Asiyasının (7-ci PloSWA) 7-ci bitki həyatı. Anadolu Universiteti, Eskisheher, Türkiyə
 • 2007 - "Yeni və istifadə olunmayan bitkilərin perspektivləri" üzrə VII Beynəlxalq simpozium, Rusiya, Puşşino;
 • 2008 - "Nadir və istafadə olunmayan bitkilərin introduksiyası" üzrə VIII Beynəlxalq simpozium, Rusiya, Miçurinsk
 • 2008 - Bioekologiyanın faktiki problemləri. Materialların toplusu. Beynəlxalq elmi praktiki konfrans, Moskva

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • Haşa (Onobrychis Mill.) cinsinin senopopulyasiya seviyyesinde öyrenilmesi. XVII Ulusal Biyoloji konqresi. Adana, 2004. P.153.
 • Paxlalılar (Fabaceae Lindl.) fəsiləsindən olan Xaşa (Onobrychis Mill.) cinsinin bəzi növlərinin yayılma arealları. Müasir təbiətşünaslığın nəzəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri. Bakı Universiteti nəşriyyatı. Sumqayıt 2004, səh.94-95.
 • Böyük Qafqazın Quba rayonu və Samur-Dəvəçi ovalığında yayılmış paxladan (Astragalus L.) cinsinin növləri. Bakı Dövlət Universiteti. Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası) № 4, 2004, səh.85-89.
 • Zaqafqaziya xaşası (O.transcaucasica Grossh.) növünün Naxçıvan MR-nın Şahbuz rayonunda və Diabarda əmələ gətirdiyi assosiasiyalar. Sumqayıt Dövlət Universiteti. Elmi xəbərlər (Təbiət və texnika elmləri seriyası) № 2, 2006, səh 64-68.
 • Qızılağac Dövlət Qoruğunun bitki örtüyü. «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövzusunda Respublika elmi konfranslarının materialları. Bakı, 2006, səh 26-27
 • Tezyetişən baş soğan sortlarının bəzi xüsusiyyətləri Bakı Dövlət Universiteti. Xəbərlər (Təbiət elmləri seriyası) №4, 2006, səh. 68-71.
 • Biodiversity of the species belonging to Trigonella L. International Conference on Environment. Near East University, Nicosia-Northern Cyprus 2007, P 83.
 • Bioecological properties of the species with economic importance belonging to Trigonella L. Prosiding of the ninth Baku International con¬gress “Energy,¬cology,economy”. Baku, 7-9 June 2007, P.306-310.
 • Биоэкологические особенности видов юкки, интродукцированных в условиях Апшеронского полуострова Азербайджана. VII Между¬народный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия, 18-22 июня 2007. с. 47-49.
 • Study of some species of Vicia L. genus on the senopopulation level. International symposium 7th plant life of South West Asia (7th PloSWA). Anadolu University, Eskisheher, Turkey, 25-29 June 2007, P.112.
 • Paxlakimilər (Fabaceae Lindl.) fəsiləsinin nəsli kəsilməkdə olan bəzi nümayəndələri. Gəncə Dövlət Univer¬¬sitetinin Biokimyəvi nəzəriy¬¬yələrin aktual prob¬lemləri. Elmi praktik kon¬fransın materialları. Gəncə 2007, səh.175-178.
 • Paxladan (Astraqalus L.) cinsinin xarakter xüsusiyyətləri və cinsin bəzi növlərinin senopopulyasiya səviyyəsində tədqiq edilməsi AMEA-nın Botanika institutunun elmi əsərləri. XXVII cild Bakı, «Elm» 2007, səh.95-97.
 • Göygöl ərazisində rast gəlinən bəzi paxlalı bitkilər. H.Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş Ma¬gistrantların VIII Respub¬lika elmi konfran¬sı¬nın mate¬rialları. Sumqayıt 2008, səh.122.;
 • Биологические особенности не¬которых видов Vicia L. рас¬пространенных на терри¬тории Азербайджанской рес¬публики. Актуальные проблемы био¬эко¬логии. Сборник мате¬риалов. Международной на¬у¬ч¬но-практической кон¬фе¬ренции, Москва-2008, ст.167-169.;
 • Бобовые - как ценные растения для озеленительных работ Интродукция нетрадицион¬ных и редких растений. Материалы VIII Между¬народной научно- методи¬че¬ской конференции. Том III, Мичуринск-наукоград РФ 2008, ст.188-190.
Bookmark and Share