Biologiya Fakültəsi

Aliyə Ağayeva


Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: +(99412) 539 10 91
e-mail: Aliya.Agayeva@mail.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

20 iyul 1942-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub.
1949-60-cı illərdə Bakı şəhər 132 saylı orta məktəbdə təhsil almışdır.
1966-cı ildə S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirmişdir. ü Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1997- b.e.n., «Выделение штамма Nocardia rubrum и изучение его пигмента» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
2007- dosent, Biologiya fakultəsi, BDU.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1971-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsinin mikrobiologiya kafedrasın laborant, baş laborant kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır.
1998- hh mikrobiologiya kafedrasınd müəllim vəzifəsində çalışır.
Apardığı dərslər: mikrobiologiya, sənaye mikrobiologiyası, biotexnologiya.
48 məqalənin, 1 monoqrafiyanın, 2 kitab, 1 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 2 metodik göstərişin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Abşeron yarımadasının neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqlarından ayrılmış Nocardia cinsi növlərinin öyrənilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • 2003, Neftlə çirklənmiş torpaqlarda nokadiaya bənzər aktinomisetlərin müəyyən edilməsi. «Biokimya bu gün və sabah» möv. elmi konf.material (24-25 aprel) , BDU, səh. 44 – 45.
  • 2003, Краткий обзор микроорганизмов типа Нокардии и Нокардиподобных. AMEA ekologiya, fəlsəfə, mədəniyyət elmi məqal.məcmuəsi, «İqtisad Universiteti» nəşriyyatı, Bakı, səh. 288-293.
  • 2004, Nocardia rubrum ştamının ayrılması və morfo-kultural əlamətləri. Azərb. Resp. Döv.Müstəq 10 illik, elmi-təcrübi fəal. Yekununa həsr olunmuş elmi konfransın məcmuəsi. «Nasir» nəşriy., Bakı, səh. 17-19.
  • 2004 ,Выделение Nocardia rubrum и изучение его пигмента (монография). Баку, 80стр.
  • 2004, Abşeron yarımadasının neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqlarında ayrılmış Nocardia və Rhodococcus növ bakteriyaların öyrənilməsi. Milli Prafilak. İnstitutunun elmi-praktik konfr.mat., «Nasir» nəşriy., Bakı, səh.19-21
  • 2004, Buğda unu maya xəmirinin çörəyin kartof xəstəliyinin inkişafına təsiri. «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövz. Resp. Elmi konfr. materialları. (28-29 aprel), Bakı, səh. 23-24
  • 2005, Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş müxtəlif sahələrindən ayrılmış mikroorqanizmlərin biosenozunun öyrənilməsi. «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda Resp. Elmi Konf. materialları (29-30 aprel), BDU, səh.48-49
  • 2005, Abşeron yarımadasının neftlə çirklənmiş torpaqlarından ayrılmış proaktinomiset qrupundan olan Nocardia cinsi nümayəndələrinin mikrobiotası. ABRU-nin xəbərləri. Təbiət elm. seriyası № 5, Bakı, səh.217-221
  • 2006, Выделения микроорганизмов рода Nocardia из нефтезагрязненных почв. AMEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Cild 3, Bakı Elm nəş., səh. 59-63.
  • 2005, Neft və neft məhsulları ilə çirklənmiş torpaqlarda Nocardia cinsinə aid mikroorqanizmlərin yayılması və onların növ tərkibi. Odlar Yurdu Universiteti. E
Bookmark and Share