Biologiya Fakültəsi

Mirmusa Miriş oğlu Cəfərov

Biologiya elmləri doktoru, professor

İş  telefonu: (+99412) 537 08 24, mob: (+99455) 308 45 67

E- mail: cafarov.67@mail.ru

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

06 may 1967-ci ildə anadan olmuşdur. 1994-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. Ailəlidir,üc övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏSİ VƏ ELMİ ADLARI

2000-ci ildə “Müalicəvi – dietik turşsüd məhsulunun mikrobiotası” mövzusunda 03.00.07 Mikrobiologiya ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2013-cü ildə “Azərbaycan ərazisində istifadə olunan spontan turşsüd məhsullarının (qatığın nümunəsində) mikrobiotası” mövzusunda 2414.01-Mikrobiologiya ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

2015 – ci ildən Mikrobiologiya kafedrasının professorudur.

 

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1994-cü ildə Naxçıvan Özəl Universitetində müəllim

1997 - baş laborant, mikrobiologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU

2003 - müəllim, mikrobiologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU

2008-ci ildən dosent, mikrobiologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU

2015 ci ildən professor, mikrobiologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU

Apardığı dərslər: “Ümumi mikrobiologiya”, “Sənaye mikrobiologiyası”, “Biotexnologiya” ,”Virusologiya” və s.

120 - dan çox elmi məqalənin, 1 dərsliyin,  3 monoqrafiyanın, 8 tədris proqramının, 3 metodik göstərişin, 2 patentin (ixtiranın) müəllifidir.

Südturşusu bakteriyalarının becərmək üçün yeni selektiv qidalı mühit hazırlamışdır: 
Patogen və çürüntü törədən mikroorqanizmlərə qarşı antibakterial aktivliyə malik yeni ştam ayırmışdır.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Turşsüd məhsullarının mikrobiotasının öyrənilməsi: Süd turşusu bakteriyaları və maya göbələklərinin morfo-kultural, fizioloji və biokimyəvi xassələrinin öyrənilməsi;

Süd turşu bakteriyalarının antimikrob xassələrinin öyrənilməsi.

Maya göbələklərində nanohissəciklərin öyrənilməsi;

MONOQRAFİYALARİ

 • “Müalicəvi – dietik turşsud məhsullarının mikrobiotası” Bakı, 2001, 130s
 • “Azərbaycan ərazisində evdə hazırlanan (spontan) qatıqların mikrobiologiyası” Bakı, 2013, 346s

DƏRSLİK

 • “Maya göbələyinin biologiyası”  Bakı, 2016, 234s.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans
 • 2005, Bakı, Azərbaycan, «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans
 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər» mövzusunda elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş «ekologiya: təbiət və cəmiyyət prolemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konf­rans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan, «Tətbiqi biologiyanın problemləri» mövzusunda elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada müasir problemlər» mövzusunda elmi konfrans
 • 2010, Bakı, Azərbaycan, «XXI əsrdə Biologiyanın aktual problemləri» mövzusunda elmi konfrans
 • 2011,Gəncə,Azərbaycan, «Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri» mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2012,Vilnius,Lithuania, «Mikroorqanizmu atsparumaz ir infekciju profilaktika»2-oji Europos konferencija
 • 2012,Tambov, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2012, Bakı, Azərbaycan, «Ekologiya; təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans
 • 2012,Moskva, Rusiya «Müasir mikologiya» adlı elmi konfrans
 • 2014, Tambov, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2015, Moskva, Rusiya, “Rusiyada müasir mikologiya” mövzusunda  Beynalxalq konfrans
 • 2015, Tambov, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2015, Aşğabad, Türkmənistan, Beynəlxalq elmi – praktiki konfrans
 • 2015, Tambov, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2016, Yekaterinburq, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2016, Tambov, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2016, Çuvaşiya, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans
 • 2017, Tambov, Rusiya, Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans

 

ƏSAS ELMİ ƏSƏRLƏRİ

 • Сравнительная характеристика морфо-культуральных особенностей молочнокислых бактерий // Вестник Бакинского Университета, серия естеств. наук. 2004, №2, С.74-79;
 • Влияние исходных значений кислотности среды этанола и хлористого натрия на рост лактозoсбраживающих дрожжей рода Candida // Вестник Бакинского Университета, серия естеств. наук. 2005, №1, С.65-72;
 • Влияние моно- и дисахаридов на рост молочнокислых бактерий // Научные труды Московского Педагогического Гос.Университета, серия естеств. наук. Москва, 2006, С.426-431;
 • Индукция ксиланазы у дереворазрушающих базидиальных грибов // Вестник Бакинского Университета, серия естеств. наук. 2005, №4, С.70-75;
 • Streptococcus və Lactobacillus cinsli südturşusu bakteriyalarının ilkin mühit turşuluğuna münasibəti // Azərbaycan MEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı, Elm 2006, III cild, s.232-239;
 • Антибактериальная активность бактерий рода Lactobacillus // Молочная промышленность (Москва), 2006, №8, С.56-57;
 • Lactobacillus cinsli südturşusu bakteriyalarının inkişafına temperaturun təsiri // Azərbaycan MEA-nın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri. Bakı, Elm 2007, V cild, s.205-210;
 • Südturşusu bakteriyalarını becərmək üçün selektiv qidalı mühit  // Azərbaycan Respublikasının Patenti (ixtira) № İ 2009, 0081
 • Yüksək antimikrob aktivliyə malik südturşusu bakteriyası ştamı Lactobacillus pentosum BDU-KD-27 // Azərbaycan Respublikasının Patenti (ixtira) № İ 2008, 0070
 • Лактозосбраживающие дрожи выделение из простокваши агроклиматических областей Азербайджанана // Вестник Московского областного Университета, серия естеств. наук.Москва;2009 №1, С.85-88;
 • Влияние источников азота на рост молочнокислых бактерии рода Lactobacillus // Вестник Российской Военно-Медицинской Академии,2009, №2,(26) С.107-109;
 • Влияние температуры на рост штаммов молочнокислых бактерий,относящихся к роду Streptococcus //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, Москва,2009.С.115-118;
 • Развитие молочнокислых бактерии вида Lactobacillus fermentum на средах различных субстратах  // Нациянальной академии наук Беларус.серия Биологических наук, №2,2011, С.118-122;
 • Физиологические свойства штаммов молочнокислых бактерии вида Lactobacillus brevis  // Mолочная промышленность, №10, 2011, С.54-55;
 • Физиологические свойства дрожжевых грибов вида Candida kefir // Вестник МГОУ серия “Естественные науке” , №4,2011, С.53-57;
 • Штаммы Brettanomces intermedius,выделенные из спонтанных кисломолочные  продуктов // Молочная промышленность, №6,2012, С.58-59;
 • Выделенные некоторых субстратов развитие Saccharomyces ellepsoides // Sveikatos Mokslai,Biomedicina,Vilnius,2012,Valume 22,Number 5,p.153-156.
 • Хранение актиномицетов методом периодическогопересева// Journal of Qafqaz University Chemıstry and Biology, 2014, s.103 – 108
 • Изучение морфо – культуральных признаков дрожжевых грибов хранившихся в коллекции культур//«Вестник» Алтырауского государственного  университета имени Халела Досмухамедова, 2015, С. 88 – 90
 • Candida macedoniensis BDU-Mİ 44 maya göbələyi ştamının gümüş nanohissəcikləri əmələ gətirmə xassələrinin öyrənilməsi// Journal of Qafqaz University Chemıstry and Biology, 2015, s.139 – 142
 • Mycogenic formation of Silver nanoparticles by the Azerbaijanes environmental isolate Candida macedoniensis Mİ -44// International Journal of Research Studies in Biosciences Volume 4, İssue 5, May 2016, p. 1 – 5
 • Biosynthesis of silver nanoparticles using Saccharomyces sp. strain BDU – XR1// Deuischer Wissenschaiisherold. German Sclence Berald, 2017, №1, p.7 – 9

 

Bookmark and Share