Biologiya Fakültəsi

b.e.n. dos. əvəzi Yaşar Adil oğlu Ömərov

Biologiya elmləri namizədi, müəllim.
Tel.: (+99412) 539 08 81
E-mail: yashar77@rambler.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1 dekabr 1977-ci il Bakı şəhərində anadan olub.
1984-1994-cü illərdə Bakı şəhər 52 nömrəli orta məktəbində təhsil almışdır.
1995-ci ildə BDU-nun Biologiya fakültəsinə daxil olub və 1999-cu ildə həmin fakültənin Biokimya ixtisası üzrə bakalavr elmi adı alaraq bitirmişdir.
1999-cu ildə Biologiya fakültəsinin magistratura pilləsində təhsilini davam etdirmişdir. Həmin il BDU-nun Biokimya və biotexnologiya kafedrasında laborant kimi fəaliyyətə başlayır.
2001-cil ildə BDU-nun aspiranturasına daxil olur və 2007–ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edir.
2002-ci ildən başlayaraq - baş laborant, 2005-ci ildən isə laboratoriya müdiri kimi vəzifələrdə çalışmışdır, 2008-ci ildən müəllim, 2010-cu ildən isə dekan müavini vəzidəsində işləyir.
Ailəlidir. 2 övladı vardır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1999-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib (bakalavriat).
2001-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib (magistratura).
2007-ci ildə “Alma meyvələrinin fosfofruktokinazasının öyrənilməsi və onun meyvələrin yetişmə prosesində rolu” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsinin Biokimya və Biotexnologiya kafedrası.
1999-cu ildən BDU-nun Biokimya və Biotexnologiya çalışır.
Apardıgı dərslər: Qida məhsullarının saxlanılması biokimyası (mühazirə), Molekular biologiya (mühazirə), Hematologiya (mühazirə), İmmunologiya (seminar), Böyük İxtisas Təcrübəsi.
20-dək elmi əsərlərin və 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

  • Alma meyvələrində bəzi fermentlərinin (fosfofruktokinaza, NADP-asılı izositratdehidrogenaza) öyrənilməsi.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

  • 19-21/04/2007 Avropa Komissiyasının təşkil etdiyi Tempus Konfransı. Brüssel, Belçika. 07-08/05/2008 Avropa Komissiyasının təşkil etdiyi Tempus Konfransı. Misir. Qahirə.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  1. Гюльахмедов С.Г., Омаров Я.А., Мамедов З.М., Кулиев А.А. Выделение и изучение активного ферментного препарата АТФ-зависимой фосфофруктокиназы из плодов яблони Malus domestica Borkh. Журнал «Прикладная Биохимия и Микробиология».Москва, 2006, т.42, №5, с.534-538.
  2. Gyulakhmedov S.G., Omarov Y.A., Mamedov Z.M., Kuliev A.A.. Isolation and Study of Active ATP-dependent Phosphofructokinase from Apple Fruits Malus domestica Borkh. Applied Biochemistry and Microbiology, 2006, Vol. 42, No. 5, pp. 468–471.
  3. Гюльахмедов С.Г., Омаров Я.А., Кулиев А.А. Внутриклеточная локализация и молекулярные формы АТФ-зависимой фосфофруктокиназы плодов яблони. Вестник Бакинского Государственного Университета. Баку, 2006, №2, с. 54-61.
  4. Omarov Y.A. Gulakhmedov S.G., Guliyev A.A. The determination of the activity of ATP-dependent phosphofructokinase in apple fruits. Transcaucasian Journal of Biomedical sciences. Тбилиси, Грузия. с.1-12.
  5. Омаров Я.А., Гюльахмедов С.Г., Кулиев А.А. Влияние синтетических этиленпродуцентов на активность фосфофруктокиназы при созревании яблок в модельных опытах. Вестник Бакинского Государственного Университета. Баку, 2006, №3, с. 76-82.


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLA 09/2002-09/2004:
Avropa Komissiyasının Tempus proqramı çərçivəsində Layihənin (MP_JEP-23070-2002 «Establishment Of National Centers Of Excellence In Biomedical and Veterinary Education In The Southern Caucasus») İnformasiya Ofisinin Başçısı. 09/2005-09/2007: Avropa Komissiyasının Tempus proqramı çərçivəsində Layihə (JEP-25083-2004 «Master Sciences et Gestion de l’Environment») Koordinatorunun Assistenti. 09/2007-2010: NATO-nun Elm Sülhün keşiyində proqramı çərçivəsində Bakı Dövlət Universitetində Layihə (SfP- 982164 – «Study of antimicrobial and hypoallergenic products of LAB») Kodirektorunun Administrativ Assistenti.

Bookmark and Share