Biologiya Fakültəsi

b.e.n.müəl. Fatma Əli qızı Əliyeva

Biologiya elmləri namizədi; BDU-də müəllim
İş telefonu: (+99412) 539 03 59

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1972-ci il iyun ayının 6-da anadan olub. 1989-ci ildə Bakı şəhəri 36 N-li məktəbi bitirib.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

2002 - Biologiya elmləri namizədi, Bakı Dövlət Universiteti və doktorluq dissertasiyasının möv­zu­su: «Postnatal ontogenezdə fiziki şəraitində epifiz və görmə analizatoru-nun interoseptiv qlikemik reaksiyaların və sirkad ritmin tənzimində rolu»;
1994 - Fərqlənmə diplomu, Bakı Dövlət Universiteti;
1989 – 1994 - Biologiya fakültəsi, Bakı Dövlət Universiteti, tələbə.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2000– hh - müəllim, «İnsan və heyvan fiziologiya» kafedrası,Bakı Dövlət Universiteti;
1996 - «İnsan və heyvan fiziologiya» laboratoriya müdiri, Bakı Dövlət Universiteti;
1994-1995 - baş laborant, «Biostimulyator» ETL-da, Bakı Dövlət Universiteti.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Təkamülün müxtəlif pillələrində bioloji sistemlərin (epifiz-hipotalamo-hipofizar-böyrək üstü vəzi sistemi) intero və eksteroseptiv stimulyasiyasının fiziki-kimyəvi əsaslarının neyroendokrin tənzimində bioritmlərin rolu problemləri tədqiqat sahəsidir

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1998, Nərimanov adına ATU-nin ETM-nin 35 illik yubileyinə həsr olunınuş «Patoloji proseslər və onların korreksiyası».
 • 1998, Azərbaycan Xalq Sümhuriyyətinin illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans. I cild, Bakı.
 • 1999, «Hüceyrə biofizikasi», II Respublika elmi-praktik konfransının əsərləri. 27-28 dekabr, Bakı.
 • 1999, Azərbaycanın fizioloqlar cəmiyyətinin II qurultayının materialları. 23-24 fevral. (rus dilində).
 • 1999, M.Ə.Rəsulzade adına BDU-nun 80 illik yubileyinə həsr olunmuş «Gənc bioloq-1999» Respublika elmi konfransının materialları (21 aprel), Bakı, s. 16-17.
 • 2000, A.İ.Qarayevin 90 illiyinə həsr olunmuş «Biologiyanın müasir problemləri» mövzusunda elmi konfransın materialları, BDU.
 • 2000, Türk fizyolojik bilimler dernegi. 26. Ulusal kongresi. Eskişehir (uluslar arası katılımlı). 4-8 Eylül.
 • 2005, «Neyroendokrinologiya-2000». VI Ümumrusiya konfransının məruzələr tezis­ləri, Andrey Livoviç Palenova (1925-1996) 75 illiyinə həsr olunmuş. Sankt-Peterburq, 18-20 aprel, (rus dilində).
 • 2000, II Tibb elmləri Rusiya Akademiyasının Respublika konqressi. (rus dilində).
 • 2001, Gənc alimlər üçün II konferensiya Russiya və beynəlxalq xalqlararası iştirakı ilə «Funda­mental elm və klinik təbabətdə proqressi». Moskva, 24-28 aprel, (rus dilində).
 • 2001, İst inter songr. On Religion and Mental Health Tehran. J.R. İran (16-19), April.
 • 2001, XVIII fizioloqların qurultayı. İ.P.Pavlov adına cəmiyyət. Kazan.
 • 2001, Ekologiya və həyat fəaliyyətinin mühafizəsi. V beynəlxalq konfransın materialları. 26-27 noyabr.
 • 2002, Əməkdar elm xadimi, prof. Mirəli Abdulla oğlu Axundovun anadan olmasının (1902-2002) – 100 illik yubileyinə həsr olunmuş «Eksperimental biologiyanın inkişaf perspek­tivləri mövzusunda» elmi konfransın materialları (20-21 may), Bakı, BDU.
 • 2002, XVI Ulusal Bioloji Konqresi, 04-07 eylül, Malatya.
 • 2003, Patofiziologiya və neyroendokrinologiya üzrə koqress, Sankt-Peterburq. (rus dilində).
 • 2004, «Biol. inkişafı və müasirlik» mövzusunda respub. elmi konfrasın materialları (28-29 aprel), BDU.
 • 2005, Elmi əsərlərin I fizioloqların qurultayı SNQ. Soçi, Daqomıs, 19-23 sentyabr.
 • 2005, «Eksperimental biologiya və müasirlik». Respublika elmi konfrasının materialları (29-30 aprel). BDU.
 • 2005, «Neyroendokrinologiya-2005». VII Ümumrusiya
Bookmark and Share