Biologiya Fakültəsi

B.e.n.müəl. Həsənova Sevda Adilkom

Biologiya elmləri namizədi, müəllim

İş telefonu: +(99412) 539 10 91
e-mail: sevda-gasanova66@mail.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1966-cı il martın 10-da Bakıda anadan olub.
1973-1983-cü illərdə 158 saylı Bakı şəhər orta mək­təb­də oxuyub.
1983-1988-cı illərdə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinin biokimya şö­bə­sin­də təh­sil alıb.
1988-cı ildən BDU-da çalışır.
Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

2003, b.e.n., « Azərbaycanın bəzi torpag tiplərindən ayrılmış aktinomisetlər bioloji aktiv maddələrin (bitkilərin inkişafını stimulə edən) produsentləridir »;
1983-1988, tələbə, Biologiya fakültəsi,MDU.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2005 – h/h , müəllim, mikrobiologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU.
1991-2005 – baş laborant, mikrobiologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU.
1988-1991 - baş laborant, “Biostimulyator” laboratoriyası, insan və heyvan fiziologiyası kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU.
Apardığı dərslər: mikrobiologiya, sənaye mikrobiologiyasi, virusologiya, tibbi mikrobiologiya.
47 məgalənin, 1 kitabın, 2 metodik göstəriş və 3 tədris programın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Mikrobiologiya, nadir grup aktinomisetlərin Azərbaycan torpaqlarında yayılması

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2003, Sumgayıt, Azərbaycan, «Müasir təbiətşünaslığın nəzəri və empirik metodlarının tətbiqi istiqamətləri» mövzusunda elmi konfrans.
 • 2004, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans.
 • 2005, Bakı, Azərbaycan, «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans.
 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans.
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət prolemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konf­rans.
 • 2007, Bakı, Azərbaycan, «Tətbiqi biologiyanın problemləri » mövzusunda elmi konfrans.
 • 2007, Odessa, “Biodiversity. Ekology. Adaptation. Evolution.” Materials of III International Young scientists conference.
 • 2008, Bakı, Azərbaycan, « Biologiyada müasir problemlər » mövzusunda elmi konfrans.
 • 2008, Moskva, Russiya, . «Биология – наука ХХİ века» 12-я международная Пущинская школа-конференция молодых ученых.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2005, Azərbaycanın bəzi torpaq tiplərində yayılmış termofil aktinomisetlər, Odlar Yurdu Universitetinin elmi və pedaqojıxəbərləri, Bakı, N13, səh.175-178
 • 2005, Mikrob qurumları ilə bitkilərin qarşılıqlı münasibəti , Bakı Univ.Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, N4, səh.76-80
 • 2006, Lənkəranın podzol torpaqlarından ayrılmış aktinomisetlərin antimikrob xüsusiyyətləri, , AMEA-ın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, III cild, səh.152-156
 • 2007, Azərbaycanın bəzi torpaq tiplərində aktinomisetlərin yayilması, AMEA-ın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, İV cild, səh.101-105
 • 2007, Azərbaycanın bəzi torpaglarında oligospor aktinomisetlərin yayılması, AMEA-ın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, V cild, səh.56-59 ü 2008, «Mikrobiologiya və virusologiya» fənni üzrə ixtisas kursunun programı
 • 2008, «Sənaye mikrobibologiyası» fənni üzrə ixtisas kursunun programı
 • 2008, Antimicrobial activity of streptomycetes isolated from west and east Azerbaijan (Iran) soil samples. AMEA-ın Mikrobiologiya İnstitutunun elmi əsərləri, Bakı, VI cild, səh.56-59

KİTABLAR

 1. 2005, Ümumi mikrobiologiya (tərcümə)
Bookmark and Share