Biologiya Fakültəsi

b.e.n.müəl. İradə Mahmud qızı Əliməmmədzadə


Biologiya elmləri namizədi, müəllim
İş telefonu: (+99412) 539 08 81

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1964-cü ildə anadan olub.
Ailəlidir, bir oğlu və bir qızı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1986 - BDU-nu bitirib
2005 - “Süfrə üzümü sortlarının mikroklonal çoxaldılması” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

AMEA.Botanika İnstitutu
2003 –cü ildən BDU –nun ”Biokimya və biotexnologiya” kafedrasında çalışır.
Apardığı dərslər: biokimya, enzimologiya, dinamiki biokimya, gen mühəndisliyi, biotexnologiya
12 məqalənin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Biotexnologiya

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • Карагезов Т.Г.,Махмудова И.М., Луканина Н.Н.Генотипческие особенности морфогенеза винограда при микроклональном размножениив условиях in vitro//Изв.АН Азерб.ССР, серия биол.науки 1988, № 5,с 14-20
  • Гумбатова О.Г., Алимамедзаде И.М.Изучение ризогенеза у столовых сортов винограда при клональном размножении/”Biologiyada inkişaf və müasirlik”mövzusunda Respublika elmi konfrasının materialları.Bakı:BDU-nun nəşriyyatı, 2004,s.163
  • Алимамедзаде И.М., Азизов И.В., Карагезов Т.Г. Культуральный фенотип и состояние фотосинтетического аппарата при микроклональном размножении винограда// Bakı Universitetinin xəbərləri, təbiət elmləri seriyası, 2004, №3, s.98-104
  • Qaragözov T.H. M.H.Məmmədova, S.Ş.Əsədova, İ.M.Əliməmmədzadə, F.E.Həsənov.Üzümün tezləşdirilmiş çoxaldılması.Bakı: Elm, 2004 (qrifli nəşr).(azərb.(s.1-40) və rus (s.41-80)dillərində)
  • Əliməmmədzadə İ.M.Üzümün in vitro şəraitində mikroklonal çoxaldılması zamanı böyümə və inkişafı // Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası, 2004, № 4.s.79-84
Bookmark and Share