Biologiya Fakültəsi

Qurbanov Elşad Məcnun oğlu

Botanika kafedrasının müdiri
Biologiya elmləri doktoru, professor,
AMEA-nın müxbir üzvü
İş tel.: (+99412) 539-04-41
E-mail: elshad_g@rambler.ru
YAP üzvü


QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1951-ci il yanvarın 2-də  Ermənistan SSR Sisian rayonunun Urud kəndində anadan olub.
 • 1958-ci ildə Ermənistan SSR Sisian rayonunun Urud kənd orta məktəbinin birinci sinfinə daxil olmuşdur.
 • 1968-ci ildə Naxçıvan MR Şahbuz rayonunun Aşağı Qışlaq kənd orta məktəbini bitirmişdir.
 • 1973-cü ildə Bakı şəhəri 8№-li tibb məktəbini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir.
 • 1972-1979-cu ill Bakı şəhəri Nərimanov və Yasamal rayon sanitar-epidemioloji stansiyalarında sanitar həkim köməkçisi işləmişdir.
 • 1979-cu ildə Bakı Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini “Botanika” ixtisası üzrə bitirmişdir.
 • 1979-1982 –ci illərdə AMEA-nın Botanika institutunun əyani aspirantı olmuş;
 • 1984-сü ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 1982-1992 illərdə BDU-da Botanika kafedrasında müəllim və dosent vəzifəsində çalışmış;
 • 1992-ci ildən BDU-da Biologiya fakültəsinin Botanika kafedrasının müdiridir.
 • 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmiş, professor adını almışdır.
 • 2000-2002-ci ildə Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü  olmuşdur.
 • Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1979-cu ildə  Bakı Dövlət Universiteti.
 • 1984-cü ildə  «Naxçıvançay hövzəsinin florası, bitkiliyi və onun fitomeliorativ əhəmiyyəti» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2004-cü  ildə   «Atropatan əyalətinin florası və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində)» mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
 • 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.

ELMİ-PEDAQOJİ FƏALİYYƏTİ

 • Biologiya elmləri doktoru, professor.
 • neçə məqalənin: 228 (onlardan 80-i xaricdə)
 • neçə kitabın: 10
 • neçə monoqrafiyanın: 3
 • yetişdirdiyi elmlər namizədlərinin sayı: 10
 • həyata keçirdiyi təcrübələr və elmi yenilikləri haqqında: İlk dəfə olaraq Azərbaycan Respublikası ərazisində səhra və psevdomakki bitkilik tiplərinin yayıldığını sübut etmiş, onların fitosenoloji quruluşunu müəyyənləşdirmiş, onlarla bitki növlərinin yeni yayılma areallarını  tədqiq etmişdir.
 • 2002-cı ildən BDU-nun Biologiya fakültə­sində ”Bota­nika” və “Mikro­bi­o­lo­gi­ya” ixtisas­ları üz­rə magistrantların Dissertasiya Müdafiə Şurasının sədridir.
 • 2006-cı ildən AMEA-nın Mərkəzi Nəbatat bağının və Mərdəkan Dendrariyasının elmi şurasının üzvüdür.
 • 2009-cu ildə apardıgı elmi işlərdən bəzisi  mühüm nəticə kimi АМЕА-nın hesabatına daxil edilmişdir.
 • 2009-cu ildə apardığı elmi işlərin  nəticəsinə görə «İlin alimi» fəxri  adını almışdır.
 • 2009-cu ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanına əsasən “Tərəqqi” medalı almışdır.
 • 2009-cu ildən AZDPU-nin nəzdində fəaliyyət göstərən B/D.02.061 doktorluq müdafiə şurasının üzvüdür.
 • 2009-cu ildən Azərbaycan Respublikasında «Bo­ta­­­nika» ixtisası üzrə АМЕА-nın Koоrdinasiya Şura­­­sının katibidir.
 • 2009-2012 –ci illər  Bakı Dövlət Universitetinin İmtahan  Qərargahının sədri
 • olmuşdur.­
 • 2009-cu ildən Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrufatı Nazirliyinin Agrar Elm Mərkəzi, Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunda fəaliyyət göstərən fəlsəfə doktoru almaq üçün F/D.04.012 Dissertasiya Şurasının nəzdində seminar şura­sının  üzvüdür.
 • 2010-cu ildə apardığı  elmi işlərdən bəzisi mühüm nəticə kimi АМЕА-nın hesabatına daxil edilmişdir.
 • 2010-cu ildə Pedaqoji fəaliyyətinə görə “İlin müəllimi” fəxri  adını almışdır.
 • 2010-cu ildən BDU-nun Biologiya fakültə­sinin Təd­­­ris-metodik Şurasının sədridir.
 • 2011 –ci ildə BDU- nun fəxri fərmanını almışdır.
 • 2011 –ci ildən BDU-da dekan və kafedra müdiri vəzifəsini tutmaq üçün yaradılmış seçki  komissiyasının katibidir.
 • 2012-ci ildə apardığı işlərdən bəzisi mühüm nəticə kimi АМЕА-nın hesabatına daxil edilmişdir.
 • 2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil  Na­zir­li­yi və Həmkarlar  İttifaqının fəxri fər­ma­nı ilə təltif edilmişdir.
 • 2012-ci  ildə apardığı elmi işlərin nəticəsinə görə «İlin alimi» fəxri adını almışdır..
 • 2013 –cü ildən BDU-da Böyük ElmiŞuranın üzvü seçilmişdir.
 • 2013 –cü ildən BDU-nun Elmi Şuranın Elmi katibi vəzifəsinə seçilmişdir.
 • 2014-cü ildə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir.
 • 2015-ci ildə “Avropa Nəşr Mətbuat Evi” tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” qızıl medalı və fəxri diplomu ilə təltif edilib.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR

 • Ali bitkilərin sistematikası
 • Botanikanın əsasları
 • Bitki ekologiyası
 • Yerli flora
 • Geobotanika

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Flora, Bitkilik, Geobotanika, Bitki ekologiyası, Agrobiologiya

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 1. "II Balkan Botanika konqresi", Turkiyə, İstanbul, 2000.
 2. "XVI Ulusal Bioloji konqresi", Turkiyə, Malatya, 2002.
 3. Center for Ecology and Natural Resources at the Faculty of Science of the University of Sarajevo, Sarajevo-Bosnia and Herzegovina, may 18-24,2003.
 4. XVII  Ulusal Bioloji konqresi, Adana, 2004.
 5. Prosiding of the ninth Baku International Congress “Energy, ecology, economy”.Baku, 7-9 June, 2007.
 6. VII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия, 18-22 июня 2007.
 7. International symposium 7th plant life of South West Asia (7th PLoSWA) 25-29 June, Anadolu University, Eskishehir, Turkey. 2007.
 8. Материалы международной научно-практической конференции «Сохранение био­разнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». Ростов на Дону. 2007.
 9. Biomedical Journal The 1st International Congress on Health Genomics Biotechnology 8 november 24-26, Tehran, Iran2007.
 10. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 11. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey, 2008.
 12. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Москва, 21-24 октября 2008 г.
 13. VIII Международная научно-методическая конференция. Интродукция не­тра­диционных и редких растений. Том I, Воронеж, «Кварта», 2008.
 14. From molecular understanding to innovative applications of humic substances. Proceedings of the 14th international humic substances society volume II Moskow-Saint Petersburq 2008.
 15. The İnternational Symposium Organic. The Approagh of Organic Agriculture: New Markets, Food Security And a Clean Environment. Bangkok, Thailand, 2009.
 16. В Международная научная конференция «Биоразнообразие и роль животных в экосистемах». Днепропетровск, Лира, 2009.
 17. «İİR torpaqşünaslıq elmləri» XI Beynəlxalq elmi konfransının materialları. İİR, Qorqan şəhəri. 2009.
 18. Əməkdar elm xadimi akademik  Abdulla Qarayevin  anadan olmasının 100 illik yubi­leyinə həsr olunmuş həsr olunmuş «XXI əsrdə  Biologiyanın aktual problemləri» mövzusunda  respublika elmi konfransının materialları. «Bakı Universiteti» nəşriyyatı. 2010.
 19. PM-51 Evaluation of response of wheat genotypes to a humic fertilizer against terminal drought by use of stress tolerance indices. 2nd International Symposium on Genomics of plant Genetic. Bologna, Italy. 24-27 April. 2010.
 20. Beynəlxalq konfrans. Botanika bağlarının müasir mərhələdə təbii mühafizəsi. АМЕА Biologiya  elmlər bölməsi  Mərdəkan Dendrarisi. 2010.
 21. Интродукция нетрадиционных и редких растений. Том I. Материалы IХ Международной научно-методической конференции. Мичуринск-наукоград РФ. 2010.
 22. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов XX Международной научно-практической конференции. Москва. 2010.
 23. Gəncə Dövlət Universiteti. «Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri» 2-ci Beynəlxalq konfransı. 2011.
 24. Akademik Həsən Əliyevin 105 illik yubileyinə həsr olunmuş «Ekologiya, təbiət və cəmiyyəyət problemləri» mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı-2012.
 25. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Turkey, 2013.
 26. International  Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February. 2013.
 27. Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı V Beynəlxalq konfrans 5-8 noyabr. 2013.
 28. Azərbaycan Aqrar elmi. Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyinin Elmi- Nəzəri jurnalı. Bakı, 2014.
 29. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 10, № 4, Naxçıvan, Tusi. 2014.
 30. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2015.
 31. Sylwan journal (ISSN: 0039-7660) Vol. 159, Issue. 7. Jul. Warszawa, Poland, 2015.
 32. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 65, Issue. 8. Aug. Iceland, 2015.

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Флоры и растительность Атропатанской провинции (в пределах Азербай­джанской Республики). Baky «Elm» 2007.
 2. Genofund protection of the vegetation resources of Kura-Araks lowland. Prosiding of the ninth Baku International Congress “Energy, ecology, economy”. Baku, 7-9 June, 2007.
 3. Биоэкологические особенности юкки, интродуксированных в условиях Ап­ше­рон­ского полуострова Азербайджана. VII Международный симпозиум «Новые и нетра­ди­ционные растения и перспективы их использования».Пущино, Россия, 18-22 июня 2007.
 4. Охрана генофонда и интродукция растительных ресурсов Атропатенской провинции. VII Международный симпозиум «Новые и нетрадиционные растения и перспективы их использования». Пущино, Россия, 18-22 июня 2007.
 5. Semidesert vegetation of the vegetative resources of Kura-Araks lowland. International symposium 7th plant life of South West Asia (7th PLoSWA) 25-29 June, Anadolu University, Eskishehir, Turkey. 2007.
 6. Водно-болотная растительность Азербайджанской Республики. Материалы между­на­родной научно-практической конференции «Сохранение биоразнообразия водно-болотных угодий и устойчивое использование биологических ресурсов в степной зоне». Ростов на Дону. 2007.
 7. Степной растительность Атропатанской провинции. «Естествознание и гуманизм» том 4, №3 Межвузовский сборник научных трудов «Современный мир, природа и человек» Томск, 2007.
 8. Reduction of nitrate accumulation in potato by use of potassium humate for human safety. Biomedical Journal The 1st International Congress on Health Genomics Biotechnology 8 november 24-26, 2007 Tehran, Iran.
 9. Effect of potassium on humate production of advancet potato minituber cvc. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika Institutunun elmi əsərləri. Bakı, 2007.
 10. Utilizati of Zeolite for praduction of Aqria Potato Mini-tubers in a greenhouse. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 11. Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Drought Stress after Anthesis. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 12. Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on Mini-tuber Poruction. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 13. Determination of Yield Stability in Advanced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Iran International Zeolite Conference (IIZC 2008) April 29 May 1 Tehran-Iran.
 14. Supply of preanthesis assimilates for developing of wheat grains in two environmental conditions of well-watered and terminal season drought. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, 2008. Antalya, Turkey.
 15. Study of water use efficiency in advanced potato varieties under different irrigation regimes in Ardabil region. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey2008.
 16. Relationships between yield components of advanced potato cultivars in irrigation periods by use of Path analysis and Factor analysis. Proceedings of the International Symposium April 28-May 1, Antalya, Turkey, 2008.
 17. Study on effect of potassium humate on potato cvs by use of water deficit tolerance indices in Arabil region, Iran. Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXVIII cild, Bakı-«Elm»-2008.
 18. Kür-Araz ovalığının Mil düzünün səhra və yarımsəhra bitkiliyi və onun bioekoloji xüsusiyyətləri. Botanika İnstitutunun elmi əsərləri XXVIII cild, Bakı-«Elm»-2008.
 19. Tolerance of 42 Bread Wheat Genotypes to Draught Stress after Anthesis. Pakistan Yournal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 20. Shortening Transplantation Periods of Potato Plantlets by Use of Potassium Humate and Kadostim and Their Effects on  Mini-tuber Production. Pakistan Yournal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 21. Determination of Yield Stability in Advenced Potato Cultivars as Affected by Water Deficit and Potassium Humate in Ardabil Region, Iran. Pakistan Yournal of Biological Sciences 11 (10), 2008.
 22. Биоразнообразие растительности Атропатанской провинции. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической кон­фе­рен­ции. Москва,  21-24 октября , 2008.
 23. Effect of potassium humate on chlorophyll content of Potato under Water Deficit in Ardabil. Актуальные проблемы биоэкологии. Сборник материалов Международной научно-практической конференции.  Москва, 21-24 октября , 2008.
 24. Сохранения генофонда растительных ресурсов Атропатена (в пределах Азербай­джанской Республики). VIII Международная научно-методическая конференция. Интродукция нетрадиционных и редких растений. Том I, Воронеж «Кварта», 2008.
 25. In vitro effect of Potassium Humate on Terminal Drou ght Tolerant Bread Wheat. From Molecular Understanding to Innovative Applications of Humic Substances Proceedings of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq,  2008.
 26. Effect of potassium humate on Advenced Potato Cultivars for Water Deficit Tolerance in Ardabil Regional, Iran. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq, 2008.
 27. Effect of potassium humate an kadostim on Plantlets of Advenced Potato CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq, 2008.
 28. Effect of potassium humate on Production of Advenced Potato Mini-Tuber CVs. From Molecular Understanding To Innovative Applications Of Humic Substances Proceedings Of The 14th International Humic Substances Society VolumeII Moskow-Saint Petersburq, 2008.
 29. Application of potassium humate in wheate  for organie agriculture in  İran, The İnternational Symposium Organic. The Approagh of Organic Agriculture: New Mar­kets, Food Security And a Clean Environment. Bangkok, Thaliand., 2009.
 30. Биоразнообразие окрестности озера Гек Гель Малого Кавказа Азербай-джанской  Республики, В Международная научная конференция «Биоразнообразие и роль животных в экосистемах». Днепропетровск, Лира, 2009.
 31. Effect of polyethylene glycol (PEG) and potassium humate on production of potato minituber CVS. АМЕА-nın Botanika institutunun elmi əsərləri XXIX cild. Bakı-Elm, 2009.
 32. Applications of potassium humate to wheat  for organic agriculture in  İran. Asian Journal of Food and Agro-Industry. Organic Agriculture: Bangkok, Thailand., 2009.
 33. İnvestigation of phytoekological indicators for Biological recultiva-tion of soils polluted with oil Absheron peninsula, Кутаисский научный центр. Периодический научный журнал. Кутаиси, 2009.
 34. Wheat genotypes quality affected by potassium humate under terminal drought, «İİR torpaqşünaslıq elmləri» XI Beynəlxalq elmi konfransının materialları. İİR, Qorqan şəhəri, 2009.
 35. Phytoecological indicators for bioligical recultivation of solis polluted with oil in the Absheron peninsula, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал №7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 36. Effects of saline stress on growth and crop yield of different maize (Zea mays L.) genotypes, BЕCHИK Днипропетровського университету. Науковий журнал №7, том 17. Серия Биология. Екология. Выпуск 17, том 2. 2009.
 37. Effects of salinity on chlorophyll contentt of Iran and Azerbaican different maize (Zea mays L.) cultivars, AMEA-nın Botanika istitutunun elmi əsərləri XXX cild. Bakı-» Təhsil» Elm-2010.
 38. Role of Proline, Na Chorophyll Conten in Salt Tolerance of Corn (Zea mays L.). American-Eurasian J.Agric. & Environ. Sci. 2010.
 39. Wheat Genotypes Response to Terminal Drought at  Presence of a Humic Fertilizer Using Stress Tolerance Indices. American –Eurasion Network for Scientifik Information. 2011.
 40. Изучение фитоценологических особенностей загрязненных почв Самур-Шаб­ран­ской низменности в территории «Сиязаннефть». Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №4. Москва, 2011.
 41. Морфогенез почек возобновления видов луковичных из рода штернбергии (Sternbergia Waldst. Et KİT.), интродуцированных на Апшеронском полуострове из флоры восточной части Большого Кавказа. Вестник МГОУ, серия «Естественные науки», №1. Москва, 2011.
 42. Response of Antioxidant Enzymes in Pyrchanta Coccnia as Biomarkers for the  Detection of Pb in Urban Atmosphere. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 1 (13), 2012.
 43. Biomonitoring of trace metals and air qualitu in Baku city, Azerbaijan, using Ligustrum japonicum L. (Oleaceae). AMEA Botanika institutunun elmi əsərləri XXXII cild Bakı, 2012.
 44. Lead accumulation and response of antioxsidant enzymes of Ligustrum japonicum in uran atmosphere of baku city. Bakı Dövlət Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. № 3. Bakı, 2012.
 45. Change of the morpho-anotomical structure of laves of Ligustrum japonicum and Olea europea caused by heavy metal pollution. Caspian Journal of Applied Sciences Research. 2 (2) 2013 .
 46. Physiological and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International Caucasian Forestry Symposium. Abstract book. October 24-26, Artvin-Turkey, 2013.
 47. Antioxidant enzymes, fluctuating asymmetry and Morphological Changes of Urban Trees as Ecological Indicators of Heavy Metal Stress. International  Journal of Pharmaceutical Science and Health Care. Issue 3, February.2013.
 48. Brioindication of trace metal pollution in the atmosphere of Baku city using Ligustrum japonicum, Olea europea, and Pyracantha coccinea Leaves. Journal of environmental engineering and landscape management. Volume, 00(00). 2013.
 49. Metal accumulation and response of antioxidant enzymes in Leaves of Elaegnus pungenus. Botanika bağlarında və dendroparklarda landşaft memarlığı V Beynəlxalq konfrans 5-8 noyabr.2013.
 50. Phytochemical Composition Of Some Vicia L. Genus Species. International Caucasian Forestry Symposium. Artvin-Turkey, 2013.p.
 51. Sumqayıtçay hövzəsinin yarımsəhra bitkiliyi və onun yem əhəmiyyəti. Azərbaycan Aqrar elmi. Azərbaycan Respublikası kənd təsərrüfatı nazirliyinin  Elmi- Nəzəri jurnalı. Bakı,  2014.
 52. Rütubətli düzən meşə qurşağı bitkiliyində paxlalı bitkilərin əmələ gətirdiyi fitosenozlar və onların qorunması. AMEA-nın Naxçıvan bölməsinin xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, cild 10,  № 4, 2014.
 53. Legumes of the xerophytic forest vegetation in azerbaijan. Journal of ecology of Health and Environment. An International Journal. Vol.3, No. 3, Natural Sciences Publishing USA, New York, 2015.
 54. Phytocenoses formed by legumes in Mountain–xerophytic (Frigana) vegetation type. Sylwan journal (ISSN: 0039-7660) Vol. 159, Issue. 7.   Jul. Warszawa, Poland, 2015.
 55. Legumes with new areas of distribution determined in the flora of Azerbaijan. Jokull journal (ISSN: 0449-0576). Volume. 65, Issue. 8. Aug. Iceland, 2015.

KİTABLAR

 

 1. Naxçıvançay hövzəsinin bitki aləmi. «Bakı universiteti»  nəşriyyatı, Bakı 1996, 248 s. Monoqrafiya
 2. Тест по биологии. БДУ-1998, 217 с.
 3. Bitki ekologiyası (Geobotanika əsasları ilə). «Bakı universiteti»   nəşriyyatı, Bakı,1998, 197 s.  Dərs  vəsaiti
 4. Bitki morfologiyası. «Bakı universiteti»    nəşriyyatı,Bakı 2005, 67s. Dərs vəsaiti.
 5. Atropatanın florası və bitkiliyi (Azərbaycan Respublikası ərazisində). “Elm” nəş­riy­yatı, Bakı 2007, 233 s.  Monoqrafiya
 6. Ali bitkilərin sistematikası. «Bakı universiteti» nəşriyyatı, Bakı 2009, 420 s. Dərslik
 7. Dərman bitkiləri. «Bakı universiteti»  nəşriyyatı, Bakı 2009, 356s. Dərslik
 8. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya məşğələləri. «Bakı universiteti»    nəşriyyatı, Bakı 2010, 259 s. Dərs vəsaiti
 9. İR-nin Ərdəbil bölgəsində kartof sort nümunələrinin aqrobioloji xüsusiyyətləri və on­ların seleksiyada əhəmiyyəti. İran –Təbriz, 2012.307s.
 10. Biblioqrafiya. Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri: E.M.Qurbanov. Bakı, 2012. 254s.

 

Bookmark and Share