Biologiya Fakültəsi

BİOMÜHƏNDİSLİK ELMİ-TƏTQİQAT LABORATORİYASI

 

Elmi istiqamət –Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar genetik və fiziki–kimyəvi əsasları
Mövzu - Biotexnologiyanın imkanlarının bioenerji, qida və ekoloji təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılmasına yönəldilməsi

Alınan vacib elmi nəticələr :

Müəyyən edilmişdir ki, intensiv becərilmə şəraitində Dunaiella hüceyrələri (dəniz halofiti) ağ işığa az təlabkarlığı , xemostat rejimində yüksək gündəlik çıxımı və məhsuldarlığı ilə səciyyə olunur.

Bookmark and Share