Biologiya Fakültəsi

BIOTEXNOLOGİYA LABORATORİYASI

 

Elmi istiqamət – Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar genetik və fiziki-kimyəvi əsasları


Mövzu - Xəzər dənizinin sahil zonalarından götürülmüş yaşıl mikroyosunlarının biotexnoloji tədqiqatlar üçün yararlı formalarının seçilməsi və kultura halına salınması. Bioenerjininenerji tu­tumlu bioməhsulların və ekolo­ji təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılması və tədqiqi

Alınan vacib elmi nəticələr :

Müəyyən edilmişdir ki, intensiv becərilmə şəraitində Dunaiella hüceyrələri (dəniz halofiti) ağ işığa az təlabkarlığı , xemostat rejimində yüksək gündəlik çıxımı və məhsuldarlığı ilə səciyyə olunur.

Bookmark and Share