Biologiya Fakültəsi

BİOFİZİKA VƏ MOLEKULYAR BİOLOGİYA KAFEDRASI

Kafedra müdiri - b.e.d., prof. Həsənov Ralfrid Əhəd oğlu – Biofizika sahəsində tanınmış alimdir.

Kafedra 1976-cı ildə yaradılmışdır. Kafedranın yaradıcısı və ilk müdiri professor Tofiq Hüseyn oğlu Məmmədov olmuşdur. O, kafedraya ömrünün sonuna – 1993-cü ilə kimi rəhbərlik etmişdir.
1993-2011-ci illərdə kafedraya biologiya elmləri doktoru, professor Xanlar Dayyan oğlu Abdullayev rəhbərlik etmiş; 2011-ci ildən hal-hazıra kimi  isə kafedraya biologiya elmləri doktoru, professor Həsənov Ralfrid Əhəd oğlu başçılıq edir.

Hazırda kafedrada 4 professor (Həsənov R.Ə., Abdullayev X.D., Xəlilov R.İ., Musayev N.A.), 2 dosent (Zeynalova N.M., Köçərli N.K.), 1 nəfər 0,5 şt. baş müəllim (Əli-zadə Q.İ.), 3 nəfər 0,5 şt. müəllim (Əliyeva F.K., Həsənova G.L.), 3 baş laborant (Əliyeva İ.B., Ocaqverdiyeva S.Y., Çıraqova S.R.) və 1 laborant (Nəcəfəliyeva Ş.Ə.) çalışır. Kafedranın formalaşmasında və inkişafında ayrı-ayrı illərdə prof. T.H.Məmmədov, akad. C.Ə.Əliyev, prof. R.Ə.Həsənov, prof. X.M.Qasımov və digər alimlərin böyük rolu olmuşdur. Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar-genetik və fiziki-kimyəvi əsasları istiqamətində stresə qarşı bitkilərin davamlılığının hüceyrə və molekulyar mexanizmi problemi üzrə elmi-tədqiqat işləri yerinə yetirilir.

Professor – müəllim heyəti :

  1. b.e.d. prof. Abdullayev X.D.
  2. f-r.e.d. prof. Xəlilov R.İ
  3. b.e.d. prof. Musayev N.A.
  4. b.e.n. dos. Zeynalova N.M
  5. b.e.n. dos. Köçərli N.K
  6. b.e.n. dos. müəllim.Əlizadə Q.T.
  7. b.e.n. dos. əvəzi Hümmətova S.T.Saat hesbı qaydada dərs aparanlar:
1. AMEA - nın müxbir üzvü – Hüseynova İ.M
2. Dos. Məmmədov Ə.Ç


Elmi istiqamət :Hüceyrə davamlılığının biofiziki mexanizmləri .


Tədris olunan əsas fənlər :

1. Biofizika
2. Molekulyar biologiya
3. Membranalogiya
4. Bioinformatika
5. Bioloji proseslərin riyazi modelləşdirilməsi

Son üç ildə əsas nəşrlər :

1. R.İ.Xəlilov və b.Tibbi və bioloji fizika (dərslik) , Bakı, 2006, 470 səh
2. X.D.Abdullayev, Z.M. Mahmudov və b. Photoinhibition invivo of Photosyasustem of Wheat Scedlings Photosynthesis Research, 2005, v 84,914

Bookmark and Share