Biologiya Fakültəsi

BOTANIKA KAFEDRASI

Kafedra müdiri - AMEA-nın müxbir üzvü, pofessor, b.e.d. Qurbanov E.M.- Botanika sahəsində tanınmış alimdir.

Professor-müəllim heyəti:

 1. Prof. İbrahimov A.Ş.
 2. dos. Əliyeva S.A.
 3. dos. Zeynalova Z.A.
 4. b.e.d. Məmmədova A.O.
 5. dos.Əfəndiyev P.M.
 6. dos. Cabbarov M.T.
 7. dos. Babayev F.Ə.
 8. dos. Əfəndiyeva Ş.M.
 9. dos. Hüseynova A.D.
 10. dos. Mehdiyeva L.N.
 11. dos. Məmmədova Z.C.
 12. b.e.n.müəl.Səfərov A.R.

   

  Kafedranın elmi istiqaməti

  Azərbaycanda flora və torpaq örtüyünün biomüxtəlifliyinin öyrənilməsi, Azərbaycanın makro və mikro florası, bitkiliyi və onların bioekologiyası mövzusu.


  Tədris edilən əsas fənlər:

 1. Bitki morfologiyası
 2. İbtidai bitkilərin sistematikası
 3. Ali bitkilərin sistematikası
 4. Mikologiya
 5. Bitki ekologiyası
 6. Geobotanika
 7. Yerli flora

Son üç ildə əsas nəşrlər:

1.Qurbanov E.M. – Флора и растительность Атропатaнской провинции (монография) Баку, 2007 319 стр.
2.prof.İbrahimov A.Ş., prof.Əliyev Ə.H., dos.Bəşirov R.İ., Qarayeva A.Q. Botanika
(dərslik) Sumqayıt, SDU-nun nəşri 2004, 581 səh.
3.Mehdiyeva L.N. Yırtıcı göbələklər (dərs vəsaiti), Bakı, BDU-nun nəşri, 2004,119 səh
4.Qurbanov E.M.Azərbaycanın Atropatın ərazisinin subalp bitkililiyi.(İngilis dilində), Sarayevo, Beynəlxalq konf.materialları, 2003, səh 188-189.
5.Məmmədova Z.C. Xaşa cinsinin senopopulyasiya səviyyəsində öyrənilməsi (türk dilində ), XVI Ulusalarası bioloji konqres, 2004, Adana, səh.31-32
6.L.N.Mehdiyeva Göbələklərin fiziolgiyası (dərs vəsaiti), Bakı BDU, 140 səh.

 

Bookmark and Share