Biologiya Fakültəsi

dos. Babayev F.Ə.


Biologiya fakultəsi, Botanika kafedrası, dosent
İş telefonu: (+99412) 539 04 41
e – mail: tuqaysun@yahoo.com

 

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1936 – cı ildə Azərbaycan Respublikasının Qubadlı rayonunda doğulub

 

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1959 – cu ildə APU - in, 1968 – ci ildə BDU - ni universiteti bitirib.
 • 1974 – «Kicik Qafqaz dağ göllərinin su və bataqlıq flora və bitkiliyi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1959 – cu ildən 1970 – ci ilə kimi bakı şəhəri orta məktəblərində müəllim, sonra BDU – də laborant, baş laborant, müəllim, baş müəllim və dosent.
 • 1970 – ci ildən biologiya fakultəsində çalışır.
 • Apardığı dərslər: Bitki ekologiyası, bitki coğrafiyası, bitki örtüyünün mühafizəsi və cöl tədris təcrübəsi.
 • 75 məqalənin və 5 kitabın müəllifidir.
 • Azərbaycan florasına 2 növ və 1 növ müxtəlifliyi çiçəkli bitki, bir növ sfaqnum, bir növ Sfaqnum.; Kicik Qafqaz və Böyük Qafqazın Azərbaycan ərazisi üçün 100 –ə kimi bitki növünün arealını müyyənləşdirib
 • Mükafatlar - BDU- nin rektorunun fəxri fərmanı.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycanın su və bataqlıq bitkilərinin öyrənilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. 2003, İstiliyin meşə ot fitosenozunda paylanması. BDU – nin xəbərləri, Bakı, № 2, səh 43- 46.
 2. 2004, İşığın dağlarda müxtəlif şəraitdə bitkilərin inkişafına təsiri. AMEA–nın Botanika İnsititutu, Bakı səh 213-216.
 3. 2006, İşığın Abşeronda becərilən bitkilərin morfologiyasına təsiri. BDU-nin xəbərləri, Bakı –№1, səh 47 -50.
 4. 2007, Qafqaz florasının coğrafi tiplərdə paylanmasına aid bəzi mülahizələr. BDU – nin xəbərləri, Bakı, №1, səh 71-73.
 5. 2008, Kürəkçay Göygölün torf bataqlığı və indiqator bitkiləri. AMEA Botanika İnsititutun elmi əsərləri XXVII cild, Bakı, səh 109-113.

KİTABLAR

 • Botanikadan çöl tədris – təcrübəsi. BDU – nin nəşriyyatı (dərs vəsaiti). Bakı -2003, səh 84.
 • Bitki ekologiyası (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı. Bakı – 2003, səh 232.
 • Bitki morfologiyası (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı, Bakı – 2004, səh 237.
 • Bitki coğrafiyası (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı, Bakı – 2004, səh 291.
 • Bitkilər aləminin mühafizəsi (dərslik). BDU – nin nəşriyyatı, Bakı -2005, səh 214.
Bookmark and Share