Biologiya Fakültəsi

Dos. Köçərli N.K


Biologiya elmləri namizədi, dosent.
Iş telefonu – (+ 99412) 539 10 91
e-mail: asimhaşhımov@yahoo.com

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1954-cü il oktyabrın 8-də Bakıda anadan olub.
1961-1971-ci illərdə Bakı şəhəri 132 saylı orta məktəbdə oxuyub.&
Ailəlidir. Bir övladı var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1971-1976, tələbə, biologiya fakültəsi, ADU.
1988-ci ildə b.e.n., «Sərbəst və immobilizə olunmuş maya göbələyi hüceyrələrinin yaşama qabiliyyəti və bəzi ferment sistemlərinin aktivliyi» mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1999-cu il, dosent.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1976-1978 Azərb EA-nın «Mikrobiologiya» sektorunda baş laborant. ü
1978-1981 Azərb, Dövlət Universitetinin biofizika və mol biologiya kafedrasında aspirant. ü
1981-1989 Azərbaycan Dövlət Universitetinin biofizika və molekulyar biologiya kafedrasında baş laborant. ü
1990-1992 BDU-nun Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasında laboratoriya müdiri. ü
1992- hal hazıra kimi Biofizika və molekulyar biologiya kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışır. ü
Apardığı dərslər: Biofizika, membran proseslərinin biofizikası, molekulyar biologiya ü
60 məqalə və tezisin, 1 dərs vəsaitinin müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Biofizika

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1980, Tbilisi, Gürcüstan, Gənc alimlərin II Ümumittifaq konfransı
 • 1982, Moskva, Biofiziklərin I Ümumittifaq qurultayı
 • 1984, Riqa, Latviya, Gənc alimlərin X konfransı
 • 1994, Bakı, I Beynəlxalq elmi-texniki konfransı
 • 1995, Bakı, Azərbaycan EA-nın 50 illiyinə həsr olunmuş konfrans
 • 2002, Malatya, Türkiyə, Ulusal biologiya konqresi
 • 2004, Bakı, Biologiyada inkişaf və müasirlik, Elmi konfransı
 • 2007, Minsk, Belarusiya VII Beynəlxalq elmi konfransı
 • 2008, Moskva, Rusiya, Beynəlxalq elmi praktiki konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2003, Абдуллаев Х.Д., Гумматова С.Т, Кочарли Н.К, Алекберли Э.К, Исследование влияния на клетки дрожжей амфотерицина В и его аналогов флуоресцентным зондом /Труды// Международной научной конференции «Ксенобиотики и живые системы» Минск: с.29-32.
 • 2006, Abdullayev Kh.D.,Kocharli N. Hummatova S.T,Hasanov R. Evaluation of fluarescence probe millisecond delay light emission for cell culthures susceptibility fo free radicals festing (10 th international symposium on natural product chemistry, yanvary 6-9, Pakistan: p.109.
 • 2006, Abdullayev X.D., Köcərli N.K. Ultrabənövşəyi β-şuaların maya göbələyi hüceyrələrinin peroksidaza fəallığına təsiri, Bakı Universitetinin Xəbərləri, cild 6, N1, s. 50-52.
 • 2008, Abdullayev Kh.D., N.K.Kocharli, Hummatova S.T., Evaluation of fluorescent probe millisecond delay hight emission for cell Candida guilliermondii 916 susceptibility to free radicals testing. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. «Актуальные проблемы биоэкологи», Москва стр. 164-166
Bookmark and Share