Biologiya Fakültəsi

dos. Əliyeva S.A.

Əliyeva Sevil Abutalıb qızı
B.e.n. BDU-da botanika kafedrasının dosenti
İş telefonu: (+99412) 539 04 41
QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

1938-ci ildə anadan olub. 1945-ci ildə 46 №-li məktəbə daxil olub və 1955-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsinə daxil olub. 1960-ci ildə buranı bitirəndən sonra ali bitkilər kafedrasında aspirant olub. 1964-cü ildə aspiranturanı bitirəndən sonra həmin kafedrada baş laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1966-cı ildə namizədlik dissertasiyanı müdafiə edəndən sonra 1967-ci ildə həmin kafedraya müəllim, 1970-ci ildə baş müəllim, 1978-ci ildən bu günə qədər dosent vəzifəsində çalışır.TƏHSİLİ VƏ ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

1960-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin biologiya fakültəsini bitirəndən sonra, bioloq-botanik ixtisası üzrə ali təhsil almışdır.

1966-cı ildı müdafiə etdiyi disertasiyanın mövzusu “Abşeron yarmadasında bitən efemer və efemeroidlərin bioloji və ekoloji xüsusiyyətləri”.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1964-ci ildən bu günə qədər botanika kafedrasında çalışır.

Apardığı dərslər: ali bitkilər sistematikası, bitki ekologiyası, bitki coğrafiyyası, geobotanika, yerli flora, dekoratif baxçılıq və gülçülük. 32 məqalə çapdan çıxmışdı. 100-dən çox bokalavr diplom işinə rəhbərlik etmiş, 4 magistr dissertasiya müdafiyə edərək elmi dərəcə almışlar.

TƏDQIQAT SAHƏSI

Böyük Qafqazin (Quba) ərazisində yayılan çətirçiçəklilər Apiaceae və xaççiçəklilər Brassieacea və qərəfilçiçəklilər Caryophyllales sırasına aid olan nümayəndələrində çiçək və meyvələrin təkamulcə inkişaf dinamikası. 2006-ci ildə buraxılmış ali bitkilər sistematikası dərsliyinin elmi redaktoru.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SİMPOZİUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

Magistr və bokalavr üçün təşkil edilən konfranslarda iştirak etmişdir.

SEÇIILMIŞ ƏSƏRLƏRI

2004, Субальпийская растительность Малого Кавказа в окрестности озера Гей-гель. Сб.материалов научной конференции «Развитие и современность в биологии». Баку 2004, Положение околоцветника в цветках семейства гвоздичные Caryophyllaceae, произрастающие на Апшероне. Сб. «Muasir tebiyetsunasligin nezeri ve empiric metodlarinin tetbiqi istiqametleri». Сумгаит 2004, Разнообразие цветков в семействе маревые (Chenopodiaceae) на Апшеронском полуострове. АМЕА, Сб.научных трудов института ботаники, т.XXV Баку 2005, Лекарственные растения, входящие в ряд трубкоцветные (Tubiflorae) Гябялинского района. Сб. материалов республиканской научной конференции на тему «Экспериментальная биология и современность». 29-30 апреля, Баку 2006, Дикорастущие геофиты Апшерона. АМЕА, Сб.научных трудов института ботаники, т.XXVI Баку 2006, Формы плодов у видов семейства зонтичные – Umbelliferae, произрастающие на Апшероне. АМЕА, Сб.научных трудов института ботаники, т.XXVI Баку 2007, Полынно-эфемеровая формация Апшерона. Тезис «Материалы на тему проблемы прикладной биологии», БГУ 2008, разнообразие плодов у видов семейства зонтичные (Apiaceac), произрастающие на Апшероне. АМЕА, Сб.научных трудов института ботаники, т.XXVIII Баку

KITABLAR

“Ali bitkilər sistematikası”

Bookmark and Share