Biologiya Fakültəsi

Dos. Musayev N.A.


Biologiya elmləri doktoru, professor
İş telefonu- (+ 99412) 539 10 91
E- mail: nağı.musayev@hotmail.com

 

 

QISA BİOQRAFIK MƏLUMAT

1950-ci il 22 mayda Tovuz rayonunda anadan olub.
1957-1967-ci illərdə Tovuz şəhəri A. S. Puşkin adına orta məktəbdə oxuyub.
1967-1972-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinin tələbəsi olub.
1972-1974 Virusalogiya, mikrologiya, gigiyena institutunda kiçik elmi işçi vəzifəsində çalışıb.
1990-cı ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

2012-cü ildən b.e.d. Doktorluq dissertasiyasının mövzusu “Bitki hüceyrələrinin plazmatik membranının daşıma xüsusiyyətlərinin modifikasiyasının biofiziki mexanizmləri”
1998- ci ildə dosent elmi adı almışdır.
1981-ci ildən b. e. n. «Temperatur və fizioloji maddələrin bitki hüceyrələrinin elektrokimyəvi xarakteristikalarının təsirinin tədqiqi»
1974-1977 Moskva Dövlət Universitetinin aspirantı
1967-1972 tələbə, Bakı Dövlət Universitetinin fizika fakültəsi

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

2013-hh, professor, biofizika və molekulyar biologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU;
1998-2013, dosent, biofizika və molekulyar biologiya kafedrası, Biologiya fakültəsi, BDU; 
1990-1998 Biotexnologiya ETL-in elmi işçisi, biofizika və molekulyar biologiya kafedrasının baş müəllimi;
1986-1990 «Dəmirneftqazlayihə» institutunda mühəndis, elmi işçi;
1978-1986 Azərb. Resp. EA-nın fizika institutunda baş laborant, kiçik elmi işçi,baş elmi işçi;
Apardığı dərslər: Ümumi biofizika, membran proseslərinin biofizikası, biologiyada riyazi modellər, riyaziyyatın seçilmiş bölmələri;
130 elmi işin, o cümlədən 6 kitab və 2 ixtiranın müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Bioloji membranların fizikası, bioloji membranda ionlaşma prosesləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1975, iyun, Leninqrad, Beynəlxalq Botanika konqresi
 • 1998, sentyabr, Turkiyə, Samsun. XIV Ulusal Bioloji konqresi
 • 1999, may, İstanbul, Türkiyə, Balkan ölkələrinin Botanika konqresi
 • 2003, noyabr, Minsk, Belorusiya. Ksenobiotiklər və canlı sistemlər. II Beynəlxalq konfransı
 • 2004, sentyabr, Adana, Türkiyə, XVII Ulusal Bioloji konqresi
 • 2005, iyun, Bakı, İqtisadiyyat, Ekologiya, Erergetika beynəlxalq konqresi
 • 2006 iyun, Minsk, Belarusiya. Biosistemin fəaliyyətinin hüceyrə, membran və molekulyar əsasları
 • 2007, iyun, Bakı, İqtisadiyyat, Ekologiya, Energetika beynəlxalq konqresi
 • 2008, oktyabr, Minsk, Belorusiya. Ksenobiotiklər və canlı sistemlər. III Beynəlxalq elm konfransı
 • 2010, iyun, Rusiya-Miçurinsk,” Nadir və qeyri-ənənəvi bitkilərin intraduksiyası” beynəlxalq elmi-metodik konfransı
 • 2011, iyun, Rusiya-Puşino,” yeni, qeyri-ənənəvi bitkilər və onlardan istifadə perspektivləri” beynəlxalq simpoziumu
 • 2011, iyun, Rusiya-Nijnıy-Novqorod, “Rusiya bitki fizioloqlarının VII qurultayı”
 • 2012, dekabr, Polşa-Krakov “Elmin inkişaf perspektivləri”, Elmi-metodik konfransı
 • 2013, yanvar, Polşa-Qdansk “Nəzəri və praktiki innovasiyalar” elmi konfransı

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2013, Protektive Effect of Extrakts from Some Artemisia L. Species at Plant Plasma Membrane Disturbances Caused by Heavy Metals. – Proceedings of ANAS, biological and medical Sciences, 2013 V.68, №1, p.5-11
 • 2012, Механизмы мoдификации транспортных свойств плазматической мембраны растительных клеток. Труды Беларусского Государственного Университета.  2012, т.7, часть 1, с.154-162
 • 2010, Лабильность электрической емкости плазматической мембраны при деполяризации клеток  Nitellopsis obtusa. Научные труды Ин-та Ботаники НАН Азербайджана, 2010, т.ХХХ, ЕАМ, с.312-320
 • 2009, Потенциал, сопротивление и электрическая емкость плазматической мембраны клеток  Nitellopsis obtusa при действии диэтилстилбестрола. Труды Белaрусского Государственного Университета. 2009, т.4, часть 2, с.58-62
 • 2008, Электрогенная активность и проводимость плазматической мембраны клеток Chara gymnophylla при действии ванадата аммония. Труды Белaрусского Государственного Университета. 2008, т.III, часть 1, стр.60-63
 • 2008, Электрогенная активность плазматической мембраны клеток Chara gymnophylla при блокировании К+- каналов тетраэтиламмонием. Вестник БГУ (научно-теоретический журнал Белaрусского Государственного Университета), сер.2, 2008, №2, с. 46-49.
 • 2007, Bioelectrical properties of Chara gymnophylla plasma membrane during interaction with cobalt. Ecoloji(Internet. Journal. Turkish), 2007, №63, p.106
 • 2005, Биоелектрические характеристики клеток Chara gymnophylla. Изв. НАН Азербaйджана. Серия биологические науки, 2005, №3-4., c.196-214
 • 2004, Леворин индуцированное усиление электрогенной активности клеток Chara gymnophylla. Изв. НАН Азербайджана. Серия биологические науки, 2004, №5-6., c.165-178

KİTABLAR

 1. Polyaroqrafiya. Metodik vəsait. 1995.
 2. Potensiometriyadan kiçik praktikum . Magistrlər üçün dərs vəsaiti.1999, Bakı.
 3. Biofizika kursuna dair qiyabi tələbələr üçün metodik göstəriş. 2005.
 4. Təhsilin bakalavr pilləsi üzrə qiyabi təhsil alan tələbələr üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər (III-V kurslar), 2011, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011.
 5. Membran proseslərinin biofizikası. Dərs vəsaiti. Bakı – 2013, “Politex” MMC-ın mətbəəsi, 2013, 242 s.
 6. Биофизические механизмы модификации транспортных функций плазмалеммы. Монография, 2013, «Lambert», Academic publishing (Almaniya), 360 ст.


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • NATO grant 1st December 2003
 • PDD (CP) (LST.CLG 980190)
Bookmark and Share