Biologiya Fakültəsi

Ağabəyova Rəhilə Ələkbər qızıKənd təsərrüfatı elmləri namizədi, dosent
Iş telefonu: (+994412) 539 10 91, 539 06 13
e-mail: rehil@mail.ru

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1942-cı il oktyabrın 26-da Salyan şəhərində anadan olub.
Subaydır, üc övladı var.
1967-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakültəsini bitirib
1966-ci ildən BDU-də calişir

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1984-cü ildə “Meliorasiya olunmuş boz-çəmən torpaqlarda biokimyəvi proseslər və onların tənzim olunması” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.
1999 - Dosent

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966-1972-ci illərdə BDU-da Problem laboratoriyasında baş laborant
1972- ci ildən hal-hazıra kimi Mikrobiologiya kafedrasında çalışır, dosentdir
Apardığı dərslər: “mikrobiologiya “, “sənaye mikrobiologiyası”, “biotexnologiya” “mikrobiologiyanın tarixi və metodologiyası”, “böyük ixtisas təcrübəsi”, “mikrobiologiyanın müasir problemləri”, “aktinomisetlərin biologiyası”, “maya göbələklərinin fiziologiyası, “virusologiya”
1 vəsait, 36 məqalənin müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Torpaq mikrobiologiyası və südturşusu bakteriyaları

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2004, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada inkişaf və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans
 • 2005, Bakı, Azərbaycan, «Eksperimental biologiya və müasirlik» mövzusunda elmi konfrans
 • 2006, Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan; akademik Həsən Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş «ekologiya: təbiət və cəmiyyət prolemləri» mövzusunda elmi-nəzəri konf­rans
 • 2007, Bakı, Azərbaycan, «Tətbiqi biologiyanın problemləri » mövzusunda elmi konfrans
 • 2008, Bakı, Azərbaycan, « Biologiyada müasir problemlər » mövzusunda elmi konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 1. “Mikroorqanizmlərin sintez etdikləri fermentlər barədə”. ABU-nin professor-müəllim heyətinin 2003-cü ildə apardığı elmi-tədqiqat işlərinin yekun konfransı. Bakı – ABU – 2004, səh.78-80.
 • “Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan aqroklimatik vilayətində istifadə olunan turşsüd məhsullarından ayrılmış südturşusu bakteriyaları ştamlarının morfo-kultural xassələri”. “Biologiyada inkişaf və müasirlik” mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, BDU-2004, səh. 19-20.
 • “Влияние моно-и дисахаридов на рост молочно-кислых бактерий, выделенных из простокваш, используемых в агроклиматических областях Азербайджанской Республики”. “Azəryeyintisənaye” Elmi-Tədqiqat institutu xəbərləri, № 1. Bakı-2005, səh. 32-37.
 • “Streptococcus cinsli südturşulu bakteriyalarının antibakterial aktivliyi”. “Azəryeyintisənaye” Elmi-Tədqiqat institutu xəbərləri, №2. Bakı-2005, səh. 29-31.
 • “Meşə və çəmən strukturu biosenozlarının maya göbələkləri”. Akademik H.Əliyevin 100 illik yuvileyinə həsr olunmuş “Ekologiya: Təbiət və cəmiyyət problemləri” Beynəlxalq Elmi konfrans. Bakı-2007, səh.366-367.
 • “Интенсивность разложения органических веществ на мелиорируемых сероземно-луговых почвах в хлопколюцерновом севообороте”. Bakı Universitetinin xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası – № 2. Bakı-2008, səh. 92-96.
 • “Südturşusu bakteriyası streptococcus creomoris növünün şəkərlərə münasibəti”. Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ulu öndər H.Ə.Əliyevin anadan olmasının 85-ci ildönümünə həsr olunmuş “Biologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika Elmi konfransının materialları. Bakı Universiteti nəşriyyatı 2008, səh. 171-172.
Bookmark and Share