Biologiya Fakültəsi

dos.Əliyeva Nazimə Şükür qızı

 


Biologiya elmləri namizədi,
“Bitki fiziologiyası” kafedrasının dosenti
İş tel., (+99412) 510-63-04

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

01 iyun 1940-cı ildə Bakı şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır.

Evlidir. Iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1962-ci ildə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib;
1966-cı ildə “К микрофлоре серо-бурой и серо-коричневой почв Азербайджана” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1966-1971 - kiçik elmi işçi, AMEA-nın Torpaqşünaslıq İnstitutunun Mikrobiologiya bölməsi.
1972-1974 - biokimya kafedrası, biologiya fakultəsi, BDU.
1974 – hh - bitki fiziologiyası kafedrası, biologiya fakultəsi, BDU.
Apardığı dərslər: Bitki anatomiyası, bitki fiziologiyası, bitkilərin böyümə və inkişafının fiziologiyası.
40 məqalə və 2 kitabın müəllifidir

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Duzluluq şəraitində bitkilərin metabolizminin xüsusiyyətləri

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1985, IV Всесоюзная межуниверситетская конференция по «Биологии клетки», Тбилиси;
 • 1986, V Всесоюзная межуниверситетская конференция по «Биологии клетки», Тбилиси;
 • 2004, The 14th FESPB congress, Cracow, Poland;
 • 2004, Баку, Азербайджан, «Развитие и современность в биологии» научная конференция
 • 2005, Баку, Азербайджан, «Экспериментальная биология и современность» научная конференция
 • 2006, Баку, Азербайджан, «Научные достижения в биологии» научная конференция
 • 2007, Баку, Азербайджан, «Проблемы прикладной биологии» научная конференция
 • 2007, VIIМеждународный симпозиум, Москва, Пущино;
 • 2008, Баку, Азербайджан, «Современные проблемы в биологии» научная конференция
 • 2008, Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы биоэкологи», Московский областной университет

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2003, “Исследование флуктуаций в физических и биологических объектах”, “Energetikanın”, N 4
 • 2004, “Free radical processes in tissue of plants in extrem conditions”, Acta Physiological plantarum, The 14 FESPB Congress, Krakov, Polşa
 • 2004, “The changes of activity of Na+, K+, APP-ase at pea in normal and sally conditions. Abstracts of scientific conference, Bakı
 • 2007, “Влияние заселения на прорастание семян пшеницы и активность амилаз в этих семенах», Vİİ Beynəlxalq simpozium, Moskva, Puşino
 • 2008, “Влияние Н2О2 на всхожесть семян ячменя в норме и в условиях засолений», Vİİİ Beynəlxalq elmi-metodiki konfrans, Miçurinsk
 • 2008, “Ритмичность и периодичность движения цитоплазмы в клетках растений”, “Bioekologiyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans, Moskva

KİTABLAR

 1. (Bitki hüceyrəsinin fiziologiyası, (dərs vəsaiti), Bakı, 1986
 2. Böyük ixtisas təcrübəsi, (dərs vəsaiti), Bakı, 2006
Bookmark and Share