Biologiya Fakültəsi

dos.Rzayev Q.Ə.


Biologiya elmləri namizədi,
Bitki fiziologiyası kafedrasının dosenti.
Tel.: (+99412) 510-63-04

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1932-cü ildə Azərbaycan Respublikasında anadan olub,
1949-ci ildə orta məktəbi bitirib. Həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) biologiya fakultəsinə daxil olub.
1954-ci ildə aspiranturaya qəbul olub. iki övladı var.

TƏHSİLİ VE ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1954-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Biologiya fakultəsini bitirib. 1962-ci ildə “Mikroelementlərin bəzi yem bitkilərinin su rejiminə, boy və inkiєafina təsiri” mövzusu üzrə namizədlik dissertasiyasэnэ mьdafiə etmiєdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1962-1967 – AMEA-nın Botanika İnstitutu, kiçik elmi işçi.
1967-1975 - AMEA-nın Botanika İnstitutu, böyük elmi işçi.
1975-ci ildən Bitki fiziologiyası kafedrasında çalışır.
Apardıöı dərslər: Bitki anatomiyası, Bitkilərin su rejimi.
58 məqalə mьəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Bitkilərin şoranlığa davamlılığı

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

  • 2007, Xlorid duzluluğu şəraitində KN-2 preparatının qarğıdalı bitkisinin su rejiminə təsiri.Tətbiqi biologiyanın problemləri. Respublika elmi konfransının materiallarэ. BDU-nun nəєri.
  • 2007, 2,4 DNF-nin təsirindən arpa bitkisinin kцk sistemində bəzi fizioloji proseslərin tədqiqi. Tətbiqi biologiyanın problemləri. Respublika elmi konfransının materialları. BDU.
  • 2008, Sulfat duzluluрu єəraitində becərilən arpa bitkisində azotlu maddələrin miqdarэna KN-2 preparatэnэn təsiri. Biologiyanэn müasir problemləri. Respublika elmi konfransэnэn materialları.
  • 2008, Arpa bitkisinin kцkləri tərəfindən Cl- ionunun udulmasэna askorbin turєusunun və etil spirtinin təsiri. Biologiyanэn müasir problemləri. Respublika elmi konfransının materialları.

KİTABLAR

  1. Bitki fiziologiyasэndan praktikum. Dərs vəsaiti.Ozan nəşr.2005
Bookmark and Share