Biologiya Fakültəsi

dos.Sahib Qurban oğlu Güləhmədov

Biologiya elmləri namizədi, dosent
İş telefonu: (+994 12) 539 08 81 
e-mail: sahib66@rambler.ru

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1966-cı ildə Gürcüstanda qulluqçu ailəsində anadan olub.
 • Orta təhsilini 1972 – 1982 – ci illərdə Kvemo-Bolnisi kənd orta məktəbində alıb.
 • Ailəlidir. 2 övladı var

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1989-cu ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Biologiya fakültəsinin əyani şöbəsini adlı təqaüd və fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1991-1993-cü illər arası Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində A.H.Bax adına Biokimya İnstitutunda və BDU-nun Biologiya fakültəsində Biokimya ixtisası üzrə əyani aspiranturanı bitirib.
 • 1995-ci ildə “Alma meyvələrinin qlükozo-6-fosfatdehidrogenazası və onun meyvələrin yetişmə və qocalma proseslərində rolu” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiyə edib.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1989-91-ci illərdə BDU-nun biokimya və biotexnologiya kafedrasında baş laborant, kiçik elmi işci vəzifələrində çalışıb.
 • 1994-cü ildə BDU-nun biokimya və biotexnologiya kafedrasında assisent vəzifəsində çalışıb,
 • 1995-cı ildə BDU-nun biokimya və biotexnologiya kafedrasında müəllim vəzifəsində çalışıb.
 • 1996-cı ildə isə baş müəllim vəzifəsinə təyin edilib.
 • 2001-ci ildən indiyədək Biokimya və biotexnologiya kafedrasında dosent vəzifəsində çalışır.
 • Apardığı dərslər: biokimya, dinamiki biokimya, statik biokimya, hormonların biokimyası, immunologiya (ümumi kurslar), magistraturada – bioenergetika, karbohidrat mübadiləsinin biokimyası.
 • 10-a qədər magistr dissertasiyasına və 1 namizədlik dissertasiyasına rəhbərlik edib.
 • 1 dərslik, 3 dərs vəsaiti, 13 metodiki vəsait, 35 məqalə və 41 tezislərdən ibarət 94 elmi əsərin müəllifidir.
 • Elmi fəaliyyət dövründə bitki toxumalarının (şirəli meyvələrin subepidermal toxumalarında) yetişmə və qocalma proseslərində əsas NADF.H əmələ gətirən fermentlərin – qlükozo-6-fosfatdehidrogenaza və malatdehidrogenaza fermentlərinin, həmçinin qlikolitik oksidləşmənin tənzimləyici fermenti olan fosfofruktokinazanın fəal preparatlarının ayrılması üçün optimal mühitlərin seçilməsi, onların molekulyar formalarının elektroforetik üsulla ayırd edilməsi, həmin fermentlərin adı çəkilən proseslərdə fəallığinın və molekulyar formalarının Rf-nin və sayının dəyişmə dinamikasının öyrənilməsi ilə məşğuldur. Alınan nəticələr əsasında 2 namizədlik dissertasiyası müdafiə edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • 2003-cü ildən etibarən yeni elmi istiqamətlə- fermentləşdirilmiş turş-süd və bitki mənşəli qida məhsullarının ekoloji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə bu məhsullardan bakteriosinogen süd turşusu bakteriyalarının skrininqi, onların izolə edilməsi və sintez etdikləri bakteriosinlərin mikrobioloji, biokimyəvi və molekulyar bioloji xassələrinin öyrənilməsi ilə məşğuldur.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1991-1993-cü illər – Rusiya Federasiyası (RFEA, Biokimya institutu, Moskva şəhəri);
 • 2003-cü il – Türkiyə Cümhuriyyəti (Gəbzə Yüksək Texnoloji İnstitutu);
 • 2005-ci il – Gürcüstan Respublikası (Tbilisi Dövlət Universiteti);
 • 2006-cı il – Bolqarıstan Respublikası (Sofiya Dövlət Universiteti);
 • 2003, 2004, 2005, 2006, 2007-ci illər – Fransa Respublikası (İNRA-Milli Aqronomik Araşdırmalar Mərkəzi, Nant şəhəri).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2008, Гюльахмедов С.Г. Антимикробная активность штамма Enterococcus faecium AZES2-48, изолированного из сыра «МОТАЛ». Труды Института Ботаники НАН Азербайджана. Том XXVIII. 134-139.
 • 2008, Гюльахмедов С.Г., Абдуллаева Н.Ф., Гусейнова Н., Кулиев А.А., Иванова И., Хертле Т. Шоберт Ж.М. Выделение и характеристика бактериоциноподобных ингибиторных веществ молочнокислых бактерий изолированных из Азербайджанских сыров. Прикладная биохимия и микробиология. Том 44. № 6. 121-127. Москва.
 • 2007, Гюльахмедов С.Г., Абдуллаева Н.Ф. Подбор оптимальных условий для продуцирования бактериоцина штаммом Lactobacillus paracasei spp. Paracasei BN ATS 5w. Материалы 11-ой Пущинской школы-конференции молодых ученых «Биология наука ХХI века». Пущино, стр.26-27
 • 2007, Гюльахмедов С.Г., Абдуллаева Н.Ф., Алиева А.А., Гусейнова Н.Ф., Ахмедова А.Ф., Мустафаева Р.С., Кулиев А.А. Некоторые характеристики бактериоциноподоного ингибирующего вещества (БПИВ) штамма Lb. paracasei spp. Paracasei BN ATS 5w. Межвузовский сборник научных трудов СНГ «Современный мир, природа и человек». Том 4, №3, Российская Федерация. Томск, ст.81-85
 • 2008, С. Г. Гюльахмедов, Т.А. Джалилова, Н. Ф.Абдуллаева, Н.Ф.Гусейнова, Р.С. Мустафаева, Кулиев А.А. Изучение антибактериальной и фунгицидной активностей молочнокислых бактерий, изолированных из Азербайджанских сыров. Bakı Universitetinin Xəbərləri. Təbiət elmləri seriyası. Bakı. ct. 62-70
 • 2007, Gulahmadov S.G. Isolation and identification of lactic acid bacteria from same Azerbaijani cheeses. Transaction of the Institute of Microbiology of Azerbaijan National Academy of Sciences. Baku – “Elm”. Vol. V. pp.187-200
 • 2007, Gulahmadov S.G., Abdullaeva N.F.., Kuliev A.A. Isolation and genotypic characterization of lactic acid bacteria from some Azerbaijani dairy products. Materials of III International Young Scientist conference “Biodiversity. Ecology. Adaptation. Evolution.” Odessa. Ukraine. pp. 190
 • 2007, Gulahmadov S. G. Dalgalarrondo M., Chobert J.-M., Kuliev A. A., Abdullayeva N., Huseynova N., Haertlee T. Lb. buchneri S2 - as a BLIS producing strain isolated from traditional Azerbaijani cheese. 3rd International Symposium on Resent Advances in Food Analysis. Czech Republic. Prague. pp. 329-330
 • 2006, Gulahmadov S.G. Batdorj B. Dalgalarrondo M. Chobert J-M. Kuliev A.A., and T.Haertle. Characterization of bacteriocin-like inhibitory substances (BLIS) from lactic acid bacteria isolated from traditional Azerbaijani dairy products. Eur Food Rec Technol. Springer-Verlag. № 224. pp. 338-345
 • 2006, Gyulakhmedov S.G. Omarov, Y.A. Mamedov Z.M, Kuliev A.A. 2006. Isolation and study of Active ATP-dependent Phosphofructokinase from Apple Fruits Pyrus domestica Borkh. Applied Biochemistry and Microbiology. Moskow. vol.42. №5. pp.468-471

KİTABLAR

 1. Musayev N.A.,Güləhmədov S.Q., Köçərli N.K. Potensiometriyadan kiçik praktikum (dərs vəsaiti). BDU-nun nəşriyyatı. Bakı, 1999. 99səh.
 2. Güləhmədov S.Q. Bioloji kimyaya giriş (Dərs vəsaiti). Təhsil PİN nəşriyyatı, Bakı, 2002. 67 səh.
 3. Quliyev A.Ə.,T.H.Həsənov, S.Q. Güləhmədov. Bioloji kimya - statika (dərslik) Bakı Dövlət Universitetinin nəşriyyatı. Bakı. 2004. 492 səh.
 4. Quliyev A.Ə.,T.H.Həsənov, S.Q. Güləhmədov, S.N.Ömərova. Biokimya və İmmunologiyadan praktikum (dərs vəsaiti) Bakı Dövlət Universitetinin nəş-riyyatı. Bakı. 2005. 275 səh.
 5. Nəcəfov M.Q., Güləhmədov S.Q., Abdullayev X.D. “Biologiya” abituriyentlər üçün vəsait. “Kür” nəşriyyatı, Bakı, 1998. 145 səh.
 6. Və daha 11 metodiki vəsait.

DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • TEMPUS proqramı üzrə qrant (2003-2005)
 • ECO-NET proqramı üzrə qrant, Dossier N°08139XA (2004-2005)
 • Fransanin Azərbaycandakı səfirliyinin ayırdığı qrant (2005-2007)
 • NATO (science for peace) proqramı üzrə qrant, dossier N 982 164 (2006-2009)
Bookmark and Share