Biologiya Fakültəsi

dos.V.M.Mədətova

Biologiya elmləri namizədi, dosent BDU ”İnsan və heyvan fiziologiyası”
İş telefonu: (+99412) 539-03-59
e-mail: validam@mail.ru

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT
1947-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
ü 1965-ci ildə Bakı şəhəri orta məktəbini bitirib.
ü Ailəlidir, iki övladı var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
1988 - Biologiya elmləri namizədi, Bakı Dövlət Universiteti və namizədlik dissertasiyasının möv­zu­su: “Epifizin hemokoaqulyasiyaya təsiri”  1965-1970 - Biologiya fakültəsi, BDU, tələbə

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
1994–h\h - dosent, «İnsan və heyvan fiziologiya» kafedrası, Bakı Dövlət Universiteti. 
1990 - baş müəllim, «İnsan və heyvan fiziologiya» BDU
1971 - «İnsan və heyvan fiziologiya» kafedrasının əməkdaşı BDU
1970–1971 - AzNİVİ 
1968-ci ildən (TEC) bu günə qədər elm sahəsində məşquldur, tələbələrə, maqistrlara, aspirantlara, dissertantlara, doktorantlara elmi işlərində, tədrislərində məsləhətçi olub. Magistrların müdafiə Elmi Şürasının üzvü. Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyasının (TQDK) maqistr üzrə ekspertidir. 
Apardığı dərslər: Fiziologiyanın ümumi kursu, Mərkəzi sinir sistemi; Ali sinir fəaliyyəti və sensor sistem (psixoloqlara); Böyük ixtisas təcrübəsi; Analizatorlar; MSS, Qandövranı ASF və sensor sistem (maqistrlar). 
6 aspirant hazırlayıb.
2 dərsliyin müəllifidir, 2 dərsliyin, 3-dən, tərcüməçinin 2 redaktorunundan müəllifidir.
Bakalavr və magistrlar üçün 14 proqram tərtib edib.

TƏDQİQAT SAHƏSİ Epifizin müxtəlif eksperimental şəraitində hemokoaqulyasiyaya təsiri.

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2000, V Neyroendokrinologiya üzrə Ümumrusiya konfransının məruzələr üzrə tezislər.Sankt-Peterburq, (rus dilində).
 • 2002, Patofiziologiya üzrə İkinci Ümumrusiya qurultayı. Moskva, 9-12 oktyabr, 2000 (rus dilində).Akademik S.K.Tağıyevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, BDU.  2003, BDU-nun Biokimya kafedrasının 30 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans, Bakı, s.132.
 • 2003, Neyroendokrinologiya.Beynəlxalq iştirakı ilə Ümumrusiya konfransı.23-25 sentyabr, (rus dilində). .
 • 2004, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti H.Ə.Əli¬yevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş konfrans, «Biologiyanın inkişaf və müasirlik» mövzusunda Respublika konfransının materialları. BDU-2004.
 • 2004, V.Axundov adına ET Tibbi profilaktika instit. Son 10 illik elmi-təcrübi fəaliyyət yekunlarına nəşr olunmuş elmi konfransının məcmuəsi. “Nasir” nəşriyyat. Bakı.
 • 2004, İranian Saurnd of pharina centical Research, v.3. Supplement, May.
 • 2005, «Eksperimental biologiya və müasirlik» möv¬zu¬sunda elmi konfransının mate¬rialı, Bakı: BDU nəşriyyatı.
 • 2005, «Neyroendokrinologiya-2005».VII Ümumrusiya konfransının məruzələr tezisləri. Sankt-Peterburq, Aqraf, s.11-12 (rus dilində).
 • 2005, Proceeding of the Eight Baku International Congress, «Energy Ecology, Economy» in association with UNESCO and Urmia University Iran, Baku.
 • 2005, MDB ölkələri fizioloqların I qurultayının elmi əsərləri. Soçi-Moskva. Səhiyyə-Sağlamlıq, cild I. (rus dilində).
 • 2006, Prof. M.Mustafayevin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 28-29 aprel.
 • 2006, «Biologiyanın elmi nailiyyətləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 28-29 aprel.
 • 2006, «Adaptasiya və biomüxtəlifliyin müasir problemləri». Beynəlxalq elmi kof¬ransın əsərləri. 24-27 oktyabr, Mahaçqala (rus dilində).
 • 2007, «Müqayisəli fiziologiya və biokimyanın müasir problemləri». Ə.İ.Qarayev adına fizio¬logiya institunun və azərbaycan fizioloqlar cəmiyyətinin əsərləri. c.XX.IV. Bakı, (rus dilində).
 • 2007, The 7th National Congress on Physical Education and Sport Science. The University of Tabriz. 6-8 march.
 • 2006, «Tətbiqi biologiyanın problemləri» mövzusunda respublika elmi konfransının materialları, Bakı, (27-28 aprel).
 • 2007, Neyroelm təbabət və psixologiya üçün. III Beynəlxalq Konqress. Sudak. Krım. Ukrayna. 12-20 iyun, (rus dilində).
 • 2007, «Təbiətşünaslıq və humanizm». Müasir aləm, insan və təbiət.Elmi əsərlər toplusu. Tomsk, c.4, №3 (rus dilində).
 • 2007, «Ekologiya: təbiət və cəmiyyət problemləri» mövzusunda akademik H.Əli¬yevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans. Bakı.
 • 2008, Biologiyanın müasir problemlə¬ri. Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ulu öndər H.Ə.Əli¬ye¬vin ana¬dan olmasının 85-ci ildö¬nü¬münə həsr olunmuş Respublika Elmi konfransının materialları, 25-26 aprel, BDU-2008.
 • 2008, Təhsil üzrə Federal Agentliyi. Dağıstan Dövlət Universiteti. Rusiya elmlər Akademi¬yasının Dağıstan filialı. 30-31 oktyabr. Beynəlxalq elmi konfrans: «Adaptasi¬yanın molekulyar mexanizmləri». Mahaçqala (rus dilində).
 • 2008, MDB ölkələrinin fizioloqların II qurultayının əsərlər toplusu. Kişinyov, Moldova. 29- 31 oktyabr. Moskva-Kişinyov. Təbabət-Sağlamlıq. (rus

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 120-dən çox elmi əsəri var.
 • 2000, Ə.H.Əliyev, V.M.Mədətova. İlk tanışlıq. XIX cild, s.32, (rus dilində).
 • 2002, Ə.H.Əliyev, V.M.Mədətova. 3 aylıq və bir yaşında olan siçovulların görmə analizato¬runun enukleasiyası zamanı baş beyin və hipotalamusun müxtəlif sahələrində lipidlərin peroksid turşulama məhsulları. «Müqayisəli fiziologiya və biokimyanın müasir problemləri». Akademik S.K.Tağıyevin 80 illiyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları, BDU, s. 112-115 (rus dilində).
 • 2004, V.M.Mədətova. Intakt və epifizektomir heyvanlarında qanın laxtalanması faktorlarında fiziki yükünün təsiri. Məlumat, BDU, №3, s.89 92 (rus dilində).
 • 2004, V.M.Mədətova. Epifizektomir heyvanlarında faktorlar hemokoaqulasiyanın ionlaşdıran işıqlandırmanın təsiri. AR Cəmiyyət "Biliyi". 3 (19), s.18-21. (rus dilin¬də).
 • 2004, Ə.H.Əliyev, S.I.Məmmədova, V.M.Mədətova. İntakt və enukleir heyvanlarında bəzi toxumalarda trombin vaxtının dinamik dəyişikliyi. I.M.Seçenova adına Rusiya Fiziologiya jurnalı, St.Petersburq, 90-cı cild, № 8, (rus dilində).
 • 2005, Ə.H.Əliyev, S.I.Mamedova, V.M.Madatova, E.B.İsayeva Change of parametre sof II phase of the mechanism of curtailing of blood and level of sugare in some tissues puberty rats after physical loading and an irradiation. Proceeding of the Enigth Baku International Congress, «Energy Ecology, Economy» in association with UNESCO and Urmiya University Iran, Baku, s. 193-196.
 • 2005, Ə.H.Əliyev, S.İ.Məmmədova, V.M.Mədətova. Eyni zamanda epifizektomiyaya və enukleirləşməyə məruz qalmış heyvanların bəzi toxumalarının trombon zamanının dəyişilməsinə nüfuz etmiş radiasiyanın bioloji təsirinin mexanizmləri barəsində. MDV ölkələrinin fizioloqların I qurultayının elmi əsərəlri. Soçi, Moskva. Təbabət-Sağlamlıq, cild I (rus dilində).
 • 2006, V.M.Mədətova və s. Epifizektomiya, enukleasiya, eyni zamanda olan epifizek¬tomi¬ya+enukleasiya sonra 30 günün heyvanının bəzi toxumaların işıqlandırma hərəkəti trombin vaxtının dəyişikliyi. Prof. M.Mustafayevin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktiki konfransının materialları, Bakı, 28-29 aprel, s.111-114 (rus dilin¬də).
 • 2006, V.M.Mədətova və s. Epifizektomir heyvanlarında hemokoaqulasiyanın fiziki yükün təsiri. Prof. M.Mustafayevin 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-praktiki kon¬fran¬sının materialları, Bakı, 28-29 aprel, s.105-107 (rus dilin¬də).
 • 2006, V.M.Mədətova, Ə.H.Əliyev. "İnsan və heyvanlar fiziologiyası" fənnindən bakalavr pilləsi üçün hazırlığı proqram, "Mərkəzi əsəb sistemi, istiqamət TE-si 050000-də, "Biology"., "İnsan anatomiyası"," (az.dilində).
 • 2007, Ə.H.Əliyev, V.M.Mədətova. "İnsan və heyvanlar fiziologiyası". İnsan fiziologiya¬ların¬da və heyvanlarda ixtisaslaşan magistrları üçün intizamların proqramları. BDU nəşr., 60 s.
 • 2007, Ə. H.Əliyev, V.M.Mədətova, Ş.A.Məhərrəmov, S.Ş.Ibrahimova. İnsan fiziologiya¬la¬rında və heyvanlarda ixtisaslaşan magistrları üçün intizamların proqramları. BDU nəşr., 62 s.
 • 2007, V.M.Mədətova və s. Bəzi faktor hemokoaqulasiyanda fiziki yükün təsiri. Təbiətşünas¬lıq və humanizm, 4 cild, №3. Elmi işlərin məcmuəsi ali məktəblər arasın¬da. Müasir dünya, təbiət və insan. Tomsk, s.38-39 (rus dilin¬də).
 • 2007, V.M.Mədətova və s. Işıqlandırma vəziyyətlərində faktorlar hemokoaqulasiyanın dina¬mik dəyişikliyi. Təbiətşünaslıq və humanizm, 4 cild, №4. Elmi işlərin məcmuəsi ali məktəblər arasında. Müasir dünya, təbiət və insan. Tomsk, s..83-84 (rus dilin¬də).
 • 2008, V.M.Mədətova, Ə.H.Əliyev, R.S.Hüseyn. Epifiziektomiyaya, eyni vaxtda iybilmə şişi¬nin dereptasiyasiyaya məruz qalmış heyvanlarda trombin zamanının dəyişilməsi. Təhsil üzrə Federal Agentliyi. Dağıstan Dövlət Universiteti. Rusiya elmlər Akademi¬yasının Dağıstan filialı. 30-31 oktyabr 2008-ci il. Beynəlxalq elmi konfrans: «Adapta¬siyanın molekulyar mexanizmləri». Mahaçqala, s. 110-113 (rus dilin¬də).
 • 2008, V.M.Mədətova. Bakalavr hazırlığı üçün insan və heyvanların fiziologiyası intizam¬larında proqramlar. Azerb. dil. tərcümə. Bakı,
 • 2008, V.M.Mədətova. Magistrlar üçün insan fiziologiyalarında və heyvanlarda ixtisaslaşan ma¬gistr¬ları üçün intizamların proqramları. Tərcümə V.M.Mədətova. Bakı.

KİTABLAR

 1. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. "İnsan və heyvan fiziologiya"nın dərsliyi. BDU nəşriy., Bakı, 2007, 413 s.
 2. V.M.Mədətova. "İnsan anatomiyası", 2007, ixtisas redaktor (az.dilində).
 3. V.M.Mədətova. Zoologiya (dərslik 7 sinif), redaktor, 2007
 4. V.M.Mədətova. İnsan. IX sinfi (az.dilindən tərcümə).
 5. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. «İnsan və heyvan fiziologiyası» dərsliyi. BDU nəşriy., Bakı, 2007, I və II cild, 1000 s.
 6. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyası. BDU nəşriy., 2008. Dərslik, II hissə, 599 s.
 7. Ə.H.Əliyev, F.Ə.Əliyeva, V.M.Mədətova. İnsan və heyvan fiziologiyasından praktikum. BDU nəşr. Dərslik, 2008, 295 s.
Bookmark and Share