Biologiya Fakültəsi

dos. Ziyəddin Mahmud oğlu Məmmədov


Biologiya elmləri doktoru,
Biokimya və Biotexnologiya kafedrasının professoru
Tel. (+99412) 539 08 81
e-mail: ziya113@gmail.com

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

 • 1952-ci ildə Gürcüstanda anadan olmuşam. Orta məktəbi 1969-cu ildə bitirib.
 • 1974-cü ildə Bakı Dövlət Universitetində təhsilimi bitirib və elə həmin il Moskvada SSRİ Milli Elmlər Akademiyasının Biokimya İnstitutunda aspiranturaya daxil olub.
 • 1979-cu il biokimya üzrə namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib.
 • 1980-cı ildən bu günədək Bakı Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərir.
 • 1986-cı ildən 1989-cu ilədək Qvineya Respublikasının Qvineya Universitetinə biokimya müəllimi kimi ezam olunub.
 • 2005-ci Aprel ayında TEMPUS layihəsi üzrə Böyük Britaniyada, London şəhərinin UCL və Vestminister Universitetlərində elmi-tədris ezamiyyətində olmuşdur.
 • 2006-cı İyun ayında Fransanın Renn və Nant universitetlərində elmi-tədris ezamiyyətində olmuşdur.
 • 2006-cı il Oktyabr ayında Belçikanın Qent Universitetində elmi-tədris ezamiyyətində olmuşdur.
 • 2010-cu il Fransanın Brest şəhərində “İnteraktiv Tədris” metodu ilə bağlı təlimdə olmuşdur.
 • 2011-ci il biokimya üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib.
 • 23 avqust – 02 sentyabr 2013-cü il qarşılıqlı əməkdaşlıq çərçivəsində Çexiyanın Praqa şəhərində Karlov Universitetininə və Kimyəvi Texnologiya İnstitutuna ezam olunmuşdur.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

 • 1974-cü ildə Bakı Dövlət Universitetini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.
 • 1979-cu il “Alma meyvələrinin yetişməsi və qocalması ilə bağlı zülallarının özəllikləri” mövzusunda biokimya ixtisasi üzrə  A.H.Bax adına Biokimya İnstitutunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.
 • 2011-ci il “Alma meyvələrinin qlukozo-6-fosfatdehidrogenaza və dekarboksilləşdirici malat dehidrogenaza fermentləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1980-ci ildən Bakı Dövlət Universitetinin Biokimya və Biotexnologiya kafedrasında Biokimya, Molekulyar biologiya və İmmunologiya üzrə mühazirələr aparır.
 • 50-dən çox elmi məqalənin 2 kitabın müəllifidir, bir elmlər namizədi hazırlayıb.
 • Şirəli meyvələrin yetişmə və qocalma proseslərinin modelləşdirilməsi metodlarını hazırlamış, NADPH- əmələ gətirən fermentlərinin – malik-ferment və Q6PDH aktiv və stabil ferment preparatlarının alınması üsullarını təklif etmiş və onların ferment zülallarının biosintezi səviyyəsində aktivliklərinin tənzimlənməsini öyrənib. Uğurlu pedaqoji işinə görə Qvineya Universitetinin şərəf diplomu ilə təltif olunub (1989).

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Şirəli meyvələrdə yetişmə və qocalma proseslərinin biokimyəvi əsaslarının öyrənilməsi

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • Ümumittiqaf “Bitkilərdə azot və zülal mübadiləsi” Simpoziumu (Moskva 1979). “Bitkilərdə nuklein turşularının strukturu və funksiyası və zülal biosintezi” (Daşkənt, 1979).
 • Ⅱ və Ⅲ Ümumittifaq bitki fizioloqları cəmiyyəti (Minsk, 1990, Sankt-Peterburq, 1993).
 • Ⅱ və Ⅲ Biokimyaçıların Respublika konfransı (Bakı, 1993, 1997). “Hüceyrə biofizikası” Respublika konfransı (Bakı, 1993, 1996)
 • “Biologiyanın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı (Bakı, 2001).
 • Avropa biokimyaçıları cəmiyyəti federasiyası konfransı (İstanbul, 2002).
 • “Ekspeimental biologiyanın inkişafı perspektivləri” M. Axundovun 100 illiyinə həsr olunmuş Respublika konfransı (Bakı, 2002).
 • Avropa bitki fizioloqları cəmiyyəti federaiyasının 13-cü Konqresi BDU Biokimya kafedrasının 30 illiyinə həsr olunmuş “Biokimya bu gün və sabah” Elmi konfransı (Bakı, 2003),
 • “Biologiyada inkişaf və müasirlik” (Bakı, 2004), “Eksperimental biologiya və müasirlik” (Bakı, 2005),
 • “Biologiyada elmi nailiyyətlər” (Bakı, 2006) Respublika elmi konfransları. Gənc alimlərin Beynəlxalq konfransı (Odessa, 2007),
 • “Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri” Elmi-praktiki konfransı (Gəncə, 2007).
 • Həsən Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans (Bakı, 2007).
 • “Bioekologiyanın aktual problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı (Moskva, 2008).
 • Ⅷ Beynəlxalq elmi metodiki “Qeyri ənənəvi və nadir bitkilərin introduksiyası” konfransı (Miçurinsk, 2008).

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 1. Isolation and study of active ATP-dependent phosphor fructokinase from apple fruits Pyrusdomestica Borkh. Applied Biochemistry and Microbiology September–October 2006, Volume 42, Issue 5, pp 468-471. 2006.
 2. Sintetik etilen produsentlərin almarın əsas NADPH- əmələ gətirən fermentlərin aktivliyinə təsiri. “Təbiət elmləri və humanizm” Ali məktəblər daxili elmi əsərlərin məcmuəsi, Tomsk, 2007, s. 119-120.
 3. Bitki malik-fermetinin kinetik xassələri və aktivliyinin tənzimlənməsi. AMEA-nın Botanika İnstitutunun əsərləri, 2007, s. 245-253 Malik-fermentin fizioloji funksiyaları. Bakı Dövlət Universitetinin Xəbərləri, 2008, cild 2, s. 60-70.
 4. Təbii fitohormonların model eksperimentlərdə alma meyvələrinin aktivliyinin malik-fermentin dəyişmə xarakterinə təsiri. AMEA-nın xəbərləri, 2008, 1-ci nömrə, s. 52-59.
 5. Bitki Q6PDH fermentlərinin aktivliklərinin tənzimlənməsi. Bakı Universitetinin xəbərləri, 2008, 3-cü nömrə Malik-fermentin alma meyvələrində hüceyrə daxili lokalizasiyası və molekulyar formaları. AMEA-nın Gəncə Regional Elmi Mərkəzinin “Xəbərlər məcmuəsi”, 2008, 33-cü nömrə, s. 17-21.
 6. Простой и эффективный способ получения активного ферментного препарата из плодов яблони Доклады НАНА, том LXIV, 2008№ 5, с.83-91.
 7. Təbii fitohormonların model eksperimentlərdə alma meyvələrinin malik-fermentinin dəyişmə xarakterinə təsiri AMEA Хəbərləri, 2008, №1-2, s. 180-186.
 8. Регуляция активности глюкозо-6-фос-фатдегидрогеназы растений Вестник БГУ, серия естественных наук, 2008, № 4, с. 91-99.
 9. Динамика изменения активности и биосинтеза малик-фермента и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в период роста и развития плодов яблони на материнском растении Труды Института Ботаники НАНА, 2009, том XXIX, с. 593-601.
 10. Динамика биосинтеза глюкозо-6- фосфатдегидрогеназы плодов яблони в послеуборочный период Вестник Днепропетровского Университета, Серия биология и экология, 2009, т. 2, №17, с.85-87.
 11. Радиоизотопный метод изучения биосинтеза малатдегидрогеназы (декарбоксилирующей) и глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы плодов яблони Вестник БГУ,серия естественных наук, 2009, № 2, с. 54-61.
 12. Влияние регуляторов роста на динамику биосинтеза молекулярных форм и активность малатдегидрогеназы (декарбоксилирующей) плодов яблони в послеуборочный период Труды Общества Ботаников Азербайджана, 2010с.296-302.
 13. Влияние регуляторов роста на интенсивность биосинтеза и проявление активности глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы плодов яблони в послеуборочный период Труды Института Ботаники НАНА, 2010, том XXX с. 423-429.
 14. Effect of Ethylene on Potato Sprouts and NADPH Activity World Applied Sciences Journal 14 (Special Issue of Food and Environment): 67-71, 2011.
 15. Na-izokationlu duz məhlullarının buğda toxumlarının cücərməsi, köklərinin böyüməsi və sitoplazmatik qlükozo-6-fosfatdehidrogenaza fermentinin aktivliyinə təsiri. AMEA Botanika İnstitutun Elmi Əsərləri, 2012, c. XXXII, s. 270-274.
 16. Duzluluq stressinin arpa  cücərtiləri köklərinin malik-fermentinin aktivliyinə təsiri. AMEA Torpaqşunaslıq İnstitutun və Torpaq Komitəsinin Elmi Əsərləri, 2012 c. XII, s. 357-360.
 17. Bлияние изокатионных солей натрияна интенсивность роста и на динамику активностиглюкозо-6-фосфатдегидро- геназы и малатдегидрогеназы (декарбоксилирующей) проростков фасоли. Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки».2013, № 2,  ст.,58-61.


KİTABLAR

 1. Travaux pratiques en biochemie des vitamines, Kanakru, 1988. (Vitaminologiya üzrə praktiki rəhbər) (fransız dilində).
 2. İmmunologiyanın əsasları, 2008


DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR

 • Avropa Birliyinin TEMPUS JEP-25083-2004 proyektinin iştirakçısı olmuşdur.
Bookmark and Share