Biologiya Fakültəsi

ELMİ İŞ

Mikrobiologiya kafedrasının 2008-cı ildə elmi-tədqiqat işləri «Müxtəlif fizioloji qrup mikroorqanizmlərin fizioloji-biokimyəvi aspektlərinin öyrənilməsi» və «Azərbaycan Respublikasında istifadə edilən spontan turş süd məhsullarının mikrobiotası» mövzularında, «Zülal və bioloji aktiv maddələri sintez edən mikroorqanizmlərin fizioloji-biokimyəvi və ekoloji əsasları» problemi üzrə aparılmışdır.

İş 1: Azərbaycanın Tuqay meşələrində yayılmış ağaccürüdən bazidili göbələklərin növ xarakteristikası

İş 2:Azərbaycan ərazisindəki istifadə olunan spontan turşsüd məhsullarından ayrılmış maya göbələklərinin fizioloji və biokimyəvi xassələri

İş 3: Azərbaycanın müxtəlif torpaq tiplərində yayılmış nadir qrup aktinomisetlərin öyrənilməsi

İş 4: Nokardia cinsinə aid olan növlərin seleksiyası və identifikasiyası

İş 5: Termofil mikroorqanizmlərin öyrənilməsi

İş 6: Azərbaycan respublikasının biogeosenozunda yayılmış maya göbələkləri

İş 7: Bitki örtüyündə yayılmyş aktinomisetlər

İş 8: Kolleksiyada saxlanma zamanı maya göbələklərinin xassələrinin dəyişilməsinin öyrənilməsi

İş 9: Laktozaqıcqırdan maya göbələklərinin fizioloji və biokimyəvi xassələri

İş 10: Laktoza qıcqırda bilməyən maya göbələklərinin fizioloji və biokimyəvi xassələri

Bookmark and Share