Biologiya Fakültəsi

ELMI IŞ

Kafedranın elmi istiqamətinin əsas problemi «Orqanizmin inkişafının və həyat fəaliyyətinin biokimyəvi, fizioloji və ekoloji əsasları»dır. 2006-cı ildə “İnsan və heyvan fiziologiyası” kafedrasında elmi işin mövzusu - «Epifiz-hipota­lamus, sensor və visseral sistemlərin təşkili və idarə olunması» daxilində həyata keçirilmişdir. Bütün elmi işlərə kafedra müdiri professor Ə.H.Əliyev rəhbərlik edir.

İŞ 1: Şüalanmanın 90 günIük heyvanların trombin vaxtına təsiri.

İŞ 2: Epifiz-analizatorlar baş beyin yarımkürələri qabığı və visseral sistemlərin fəaliyyətinin təşkilində bioritmlərin və fiziki işin rolu.

İŞ 3: Hipovolemik şokun baş beyin yanmkürələri qabığının ön sahəsində LPO-nun intensivliyino təsiri.

İŞ 4: İonlaşdırıcı şüalanmanın 120-150 günlük adadovşanlarının arteriya qanında və plazmasında olan sulu-carpolon mübadilələrinə təsiri.

İŞ 5: Şüalanmanın 90-günlük epifizektomiya olunmuş heyvanların trombin vaxtına təsiri.

İŞ 6: Qoxu analizatoru və epifizin postnatal ontogenezdə sirkad ritminin tənzimində rolu, şəkər yükü mühitində və fiziki işdən sonra.

İŞ 7: İonlaşdırıcı şüalanmanın 180-200 günlük adadovşanlarının qanında olan sulukarbon – zülal kompleksinə təsiri.

İŞ 8: Hipovolemik şok fonunda müxtəlif qan əvəzedicilərin baş beyin strukturlarında perekisli oksidləşməsinə təsiri.

İŞ 9: 30-günlük enukleasiya olunmuş heyvanların toxumalarında hemokoa­qulyasiya dəyişkənlikləri müəyyənləşdirmək.

İŞ 10: Qoxu analizatoru və epifizin postnatal ontogenezdə sirkad ritminin tənzimində rolu, şəkər yükü mühitində və fiziki işdən sonra.

İŞ 11: Ozonun laxtalanaya təsiri «Günün ritmindən asılı olaraq ozonun laxtalanma faktoruna təsir».

İŞ 12: Hipovolemik şok fonunda antioksidant tərkibli qan əvəzedicilərin transfuziyasından sonra heyvanların beyincik və uzunsov beynində lipidlərin perekisli oksidləşməsinin intensivliyinin öyrənilməsi.

Biologiya fakültəsinin “İnsan və heyvan fiziologiyası” kafedrasının 2009-cü il üçün aparılan elmi-tədqiqat işləri.

İstiqamət: Canlıların həyat fəaliyyətinin molekulyar genetik və fiziki-kimyəvi əsasları.

Problem: Orqanizmin inkişafının və həyat fəaliyyətinin biokimyəvi, fizioloji və ekoloji əsasları.

Mövzu: Bioritmlərin müxtəlif ekstremal şəraitlərdə epifiz-hipotalamus sensor və visseral sistemlərin təşkili və idarə olunmasında rolu.

Bioritmlərin müxtəlif ekstremal şəraitlərdə epifiz-hipotalamus sistemlərin heyvanların toxumalarında hemokoaqulyasiya qlikemik reaksiyalar, lipidlərin perekisli oksidləşmə intensivliyinin təyini.

İş.1. 90-günlük enukleasiya olunmuş heyvanların toxumalannda hemokoaqulyasiya dəyişkənlikləri müəyyənbşdirınək.

Icraçılar: b.e.d.,prof. Ə.H.Əliyev, dos. V.M.Mədətova, b.e.n. S. L. Məmmədo va

Işimizin məqsədi 90-günlük heyvanların toxumalarında norınada və enukleasiyadan sonra müxtəlif hemokoaqulyasiya faktoıiarını öyrənmək.

İş. 2. Ozon mühitində 6 aylıq heyvanlarda qoxu analizatoru və epifızin postnatal ontogenezdə sirkad ritminin tənzimində rolu.

Icraçılar: b.e.d.,prof. Ə.H.Əliyev, b.e.n. F.Ə.ƏIiyeva

Işin məqsədi müxtəlif şəraitlərdə qlikemik reaksiyaların dəyişməsini öyrənmək.

İş. 3. 30 günlük heyvanlarda ozonun laxtalanmaya təsiri.

Icraçılar: b.e.d.,prof. Ə.H.Əliyev, b.e.n. S.Ş.İbrahimova

Günün ritmindən asılı olaraq ozonun laxtalanma faktoruna təsiri

İş.4. Hipovolemik şok fonunda antioksidant tərkibli qanəvəzedicilərin transfuziyasından 1 saat sonra heyvanların beyin toxumalarında LPO intensivliyinin öyrənilməsi.

ICRAÇILAR: b.e.d., prof. Ə.H.Əliyev, b.e.n. R.Y.Babayeva dos.Ş.A. Məhərrəmova b.e.n. F.C.Zamanova

Antioksidant tərkibli qanəvəzedicilərdən istifadə etməklə baş beyin to-xumalarında LPO prosesinin requlə edilməsi imkanlarını öyrənməklə, hipovolemik şokun fəsadların aradan qaldırılmasında praktik əhəmiyyətinin öyrənilməsi

Bookmark and Share