Biologiya Fakültəsi

Həsənov Rafiq Əhəd oğlu

QISA BİOQRAFİK MƏLUMAT
Анадан олдуьу ил вя йер:
16.02.1938, Бакы, Азярбайжан
Аиля вязиййяти:
Ев цнваны: Şüvəlan, Abşeron küç. 17
Телефон: (99412) 54-04-45, (99412) 94-39-66
Иш цнваны: Bakı Dövlət Universiteti, Zahid Xəlilov küç. 23, Bakı, Azərbaycan
Телефон: (99412) 510-0827
Факс: (99412)510-0827
Е-маил: ra38hasan@gmail.com

Bookmark and Share