Biologiya Fakültəsi

Lalə Neymət qızı Mehdiyeva


Biologiya elmləri namizədi, dosent.
İş telefonu: (+99412) 539 04 41

 

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1966-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub.
1974-cü ildə Oktyabr (indiki Yasamal) rayonundakı 158 saylı orta məktəbin birinci sinfinə daxil olub, həmin məktəbi 1984-cü ildə bitirib.
Ailəlidir. Bir oğlu var.

 

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1989 - kimya fakultəsi, Bakı Dövlət Universiteti, tələbə.
1997 – “Zaqatala rayonunda beərilən qızılgülün sənaye sortlarının efir yağlılığı” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1989 - AMEA-nın Botanika İnstitutu,elmi işçi
2002-ci ilin mart ayından BDU-nun Botanika kafedrasında 0,5 ştat,
2005-ci ilin yanvar ayından isə tam ştatda müəllim vəzifəsində çalışır.
2006-cı ilin dekabr ayından həmin kafedranın dosenti seçilib.
Apardığı dərslər: İbtidai bitkilərin sistematikası, Mikologiya, Göbələklərin fiziologiyası.
21 məqalə və 3 kitab müəllifidir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Efiryağlı qızılgül sortlarının morfo-biokimyəvi tədqiqi, mikoloji elmi tədqiqat işləri.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 2007, Biokmyəvi nəzəryyələrin aktual problemləri, Elmi-praktk konfrans, Gəncə
 • 2007, Ekologiya: təbiət və xəmyyət problemləri, Elmi konfrans, Bakı
 • 2008, Biologiyanın müasir problemləri, Respublik. elmi-konfrans

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2005, Yırtıcı göbələklər (dərs vəsaiti), Bakı Universit.nəşr., 4 ç.v.
 • 2006, Göbələklərin fiziologiyası (dərs vəsaiti), Bakı Universit.nəşr., 9 ç.v
 • 2005, Yırıtıcı göbələklər (proqram), Bakı Universit.nəşr., 0,5 ç.v.<
 • 2005, Хищные грибы (программа), Изд.Бакинского Унив., 0,5 ч.в.<
 • 2004, Основные грибные заболевания у промышленных сортов эфиромасличных роз. Bakı Universit.xəbərləri, Təbiət seriyası № 1, 0,2 ç.v
 • 2006, Ксероморфизм у промышленных сортов сортов эфиромасличных роз. Bakı Universit.Xəbərləri, Təbiət elmləri seriyası, №1, 0,3 ç.v.<
 • 2007, Изучение фенофазы и морфологичеких особенностей шиповника в условиях Апшерона. «Ekologiya, Təbiət və Cəmiyyət problemləri» Benəlxalq elmi konfrans. 0,2 ç.v. 8-9 noyabr, s.343-344<
 • 2007, Грибные болезни шиповника - Роса ъанина Л. «Biokimyəvi nəzəriyyələrin aktual problemləri» elmi-praktik konfrans, Gəncə-səh.41
  2008, Makroskopik yırtıcı göbələk adi asılqalın (Pleurotus ostecatus) morfo-ekoloji xüsusiyyətləri. «Biologiyanın müasir problemləri». Respublikp elmi-konfransının materialları. 0,2 ç.v

KİTABLAR

 1. Göbələklərin fiziologiyası, BDU, Bakı, 2006
 2. Mikologiya (dərslik), , BDU, Bakı, 2008

 

Bookmark and Share