Biologiya Fakültəsi

MİKROBİOLOGİYA KAFEDRASI

Kafedra müdiri – professor, b.e.d. Qənbərov X.Q. - mikrobiologiya və biotexnologiya sahəsində tanınmış alimdir.

Kafedranın  tarixi:

Mikrobiologiya kafedrası 1935-ci ildə yaradılmış və ilk kafedra müdiri prof. Aleksandr Oksner olmuşdur. Kafedraya 1938–1960-cı illərdə dos. Salman Cəfərov, 1960–1989-cu illərdə Əməkdar elm xadimi, ABŞ-ın İllinoys EA-nın həqiqi üzvü, b.e.d. prof. Həbibə Qasımova, 1989–2010-cu illərdə b.e.d., prof. Rahib Abuşov rəhbərlik etmişlər. 2011–ci ildən kafedranın müdiri b.e.d., prof. Xudaverdi Qənbərovdur.

2012-2018-ci illərdə kafedranın əməkdaşlarının 300-ə yaxın elmi əsərləri çap olunmuş, o cümlədən 85 əsər xaricdə (16 məqalə impakt faktorlu jurnallarda), 4 dərslik, 6 monoqrafiya (o cümlədən, 2 monoqrafiya Almaniyada Lambert Beynəlxalq nəşriyyatında çap olunub), 5 metodik göstəriş və 4 ixtiraya patent alınıb. Mikrobiologiya kafedrası aşağıda qeyd edilən universitetlərlə beynəlxalq  əməkdaşlıq yaradılıb: Finlandiyanın Helsinki Universiteti; Belçikanın Gent Universiteti; Çexiyanın Karl Universiteti; Almaniyanın Manheyn Universiteti; İtaliyanın Pavia Universiteti; İspaniyanın Koruna Universiteti; Böyük Britaniyanın Vestminister Universiteti; Rusiyanın Moskva Dövlət Universiteti; Belarusiyanın Mikrobiologiya İnstitutu; Rusiya EA-nın Mikroorqanizmlərin biokimyası və fiziologiyası institutu, Özbəkistan MEA-nın Mikrobiologiya İnstitutu, Qazaxıstanın Atırau Universiteti, İran İslam Respublikasının Urmiya Universiteti, Ukrayinanın Lvov Universiteti.

Kafedranın professor - müəllim heyəti :

Kafedra müdiri:
b.e.d., prof. Xudaverdi Qənbər oğlu Qənbərov

 1. b.e.d., prof. Fərayət Ramazan qızı Əhmədova
 2. b.e.d., prof. Mirmusa Miriş oğlu Cəfərov
 3. b.e.n., dos. Gülşən Çərkəz qızı Süleymanova
 4. b.e.n., dos. Sevda Adilkom qızı Həsənova
 5. b.e.n., müəl. Sevinc Məhi qızı Quliyeva
 6. b.ü.f.d., müəl. İradə Tağı qızı Babayeva
 7. b.ü.f.d., müəl. Samirə Məzahir qızı Şəfiyeva
 8. b.ü.f.d., müəl. Sənəm İsmayıl qızı Hüseynova
 9. b.ü.f.d., müəl. Aygün Əlimərdan qızı İsrayılova

 

Kafedranın tədris-köməkçi heyəti:

 1. Laboratoriya müdiri, baş laborant - Nigar Qəhrəman qızı Zakirova
 2. B.ü.f.d., baş laborant -  Mehnurə Misir qızı Rəhimova
 3. b.ü.f.d., baş laborant - Kəmalə Sahib qızı Alkişiyeva
 4. baş laborant - Elnarə Süleyman qızı Baxışova

 

Kafedranın elmi mövzusu: Mikroorqanizmlərin biokimyəvi və fizioloji xüsusiyyətlərinin tədqiqi

Bakalavriatura səviyyəsində tədris olunan fənlər:

 • Mikrobiologiya
 • Virusologiya
 • Sənaye mikrobiologiyası

Magistratura səviyyəsində tədris edilən fənlər:

Mikrobiologiya ixtisaslaşması üzrə:

 • Maya göbələklərinin biologiyası
 • Virusologiyanın əsasları
 • Tibbi mikrobiologiya
 • Su mikrobiologiyası
 • Aktinomisetlərin biologiyası
 • Mikroorqanizmlərin genetikası
 • Mikroorqanizmlərin fiziologiyası
 • Antibiotiklərin təyini üsulları

Sənaye mikrobiologiyası ixtisaslaşması üzrə:

 • Sənaye mikrobiologiyasının əsasları və mikroorqanizmlərin becərilmə metodları
 • Sənaye mikrobiologiyasının ənənəvi istehsal sahələri
 • Mikrob enzim preparatlarının alınma texnologiyası və zülali maddələrin mikrobioloji istehsalı
 • Antibiotiklərin mikrobioloji sintezi və istehsalı
 • Üzvi maddələrin mikrobioloji transformasiyası
 • Bioloji aktiv maddələrin mikrobioloji istehsalı
 • Vitaminlərin mikrobioloji sintezi və alınması
 • Suyun təmizlənməsinin mikrobioloji əsasları
 • Sənaye mikroorqanizmlərinin seleksiyası
 • Vitaminlərin mikrobioloji sintezi və alınması
 • Bioloji aktiv maddələrin mikrobioloji istehsalı
 • Suyun təmizlənməsinin mikrobioloji əsasları
 • Sənaye mikrobiologiyasının seleksiyası
 • Üzvi maddələrin mikrobioloji transformasiyası
 • Antibiotiklərin mikrobioloji sintezi və istehsalı
 • Sənaye mikrobiologiyasının əsasları və mikroorqanizmlərin becərilmə metodları
 • Mikrob enzim preparatlarının alınma texnologiyası və zülal maddələrin mikrobioloji istehsalı
 • Sənaye mikrobiologiyasının ənənəvi istehsal sahələri

Son üç ildə əsas nəşrlər:

Dərslik və dərs vəsaitləri:

 • Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M., Hüseynova S.İ., Əbdülhəmidova S.M. Maya göbələklərinin biologiyası.(dərslik) Bakı, 2016, 234s.
 • Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. Sənaye Mikrobiologiyasının əsasları, Bakı, 2018, 292s


Monoqrafiyalar:

 • Ganbarov Kh., Mammadov R., Agayeva N., Abdulhamidova S. Antimmicrobial activity of essential oils of aromatic plants. Lambert Academic publishing. Saarbrücken. Germany, 2016, 191p
 • Kazımzadə X.C., Abuşov R., Həsənova S., Qənbərov X.Q. “Iran İslam Respublikasının müxtəlif əyalətlərinin neftlə çirklənmiş torpaqlarının mikrobioloji rekultivasiyası”,  Sabah, 2016, 142s.


İxtiralar:

 • Məhərrəmov A., Qənbərov X., Şıxalıyev N., İsrayılova A. Tris-(2,4-bis(trixlormetil))-1,3,5-triazapentadienato MN(III) kompleksi antimikrob vasitə kimi. Patent. I 2015 0065, 19.05.2015
 • Babayeva İ.T., Qasımova H.S. “Neftlə çirklənmiş torpağın təmizlənməsi üçün biopreparat”. Patent. I 2015 0061, Bakı, 2015
 • Babayeva İ.T., Qasımova H.S. “Neftlə çirklənmiş torpağın təmizlənməsi üçün biopreparat”. Patent. I 2015 0061, Bakı, 2015

Metodik göstərişlər:

 1. X.Q.Qənbərov, İ.T.Babayeva. Mikroorqanizmlərin becərilmə metodları, Bakı, 2016, 28s.
 2. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M., Hüseynova S.İ. Maya göbələklərinin biologiyası, Bakı, 2016, 22s.
 3. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. Ümumi Mikrobiologiya, Bakı, 2016, 48s.
Bookmark and Share