Biologiya Fakültəsi

MİKROBİOLOGİYA KAFEDRASI

Kafedra müdiri – professor, b.e.d. Qənbərov X.Q. - mikrobiologiya və biotexnologiya sahəsində tanınmış alimdir.

Kafedra 1936-cı ildə yaradılmışdır. Kafedraya 1967-ci ildən 1988-ci ilədək H.S.Qasımova rəhbərlik etmişdir.
1988-ci ildən 2011-ci ilin iyuluna qədər kafedraya b.e.d. professor R.A.Abushov başçılıq etmişdir. Hal-hazırda kafedrada üç elmlər doktoru və 7 elmlər namizədi çalışır. Kafedranın formalaşmasında və inkişafında ayrı-ayrı illərdə prof. H.S.Qasımova, prof.X.Q.Qənbərov və prof.R.A.Abışevin böyük rolu olmuşdur.

Professor - Müəllim heyəti :

 1. B.e.d., prof. Əhmədova F.R.
 2. B.e.d., prof. Cəfərov M.M.
 3. B.e.n., dos. Süleymanova G.Ç.
 4. B.e.n., dos. Həsənova S.A.
 5. B.e.n., müəl. Quliyeva S.M.
 6. B.ü.f.d., dos.əv. Babayeva İ.T.
 7. B.ü.f.d., müəl. Şəfiyeva S.M.
 8. B.ü.f.d., müəl. Hüseynova S.İ. 1. Elmi istiqamət: Mikroorqanizmlərin eko-bioloji xüsusiyyətləri

 

Problem: Mikroorqanizmlərin fizioloji və bioloji xassələri

Bakalavr pilləsi üçün tədris edilən fənlər:

 • Ümumi Mikrobiologiya
 • Sənaye mikrobiologiyası
 • Torpaq mikrobiologiyası
 • Virusologiya
 • Tibbi mikrobiologiyanın əsasları
 • Mikroorqanizmlərin biokimyası
 • Mikroorqanizmlərin ekologiyası
 • Qida məhsullarının mikrobiologiyası
 • Antibiotik sintez edən mikroorqanizmlər

Magistr pilləsi üçün tədris edilən fənlər:

 • Mikroorqanizmlərin fiziologiyası
 • Mikroorqanizmlərin genetikası
 • Mikroorqanizmlərin metabolizmi
 • Su mikrobiologiyası
 • Tibbi mikrobiologiya
 • Aktinomisetlərin biologiyası
 • Maya göbələklərinin biologiyası
 • Sənaye mikrobiologiyasının əsasları
 • Mikroorqanizmlərin becərilmə metodları
 • Mikroorqanizmlərin saxlanması
 • Üzvi maddələrin mikrobioloji transformasiyası
 • Virusologiyanın əsasları
 • Antibiotiklərin mikrobioloji sintezi və istehsalı
 • Bioloji aktiv maddələrin mikrobioloji istehsalı
 • Suyun təmizlənməsinin mikrobioloji əsasları
 • Mikrobiologiyadan böyük ixtisas təcrübəsi

Son üç ildə əsas nəşrlər:

Monoqrafiyalar

 • Qənbərov X. Q., Kərimov V. M. Samur - Dəvəçi ovalığı meşələrində yayılmış ağacçürüdən bazidili göbələklərin eko - bioloji xüsusiyyətləri.Bakı, 2011. 152 səh.
 • Qənbərov X. Q., Ağayeva S. A., Sadıxov A. S. Talış meşələrinin  mikoriza əmələgətirən bazidial göbələkləri. Bakı: Elm, 2012, 178 səh.
 • Ганбаров Х. Г., Абдулгамидова С. М. Изменчивость дрожжей и коррекция их свойств електромагнитными поляами. Berlin: Lambert Academic Publishing, 2012, 144 p.
 • Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. Azərbaycan ərazisində evdə hazırlanan (spontan) qatıqların mikrobiologiyası. Bakı – Elm, 2013, 345 s.
 • Qənbərov X.Q., Məmmədova R.M. Azərbaycanın ətirli bitkilərindən alınmış efir yağlarının antimikrob xassələri. Bakı – Elm, 2013, 207 s.

Dərsliklər

 • Qənbərov X.Q., Abdullayeva N.A. Mikroorqanizmlərin biokimyası. Bakı, 2013,172 s. (dərslik)
 • Qənbərov X.Q., Abuşov R.A., Süleymanova G.Ç., Həsənova S.A. Virusologiya. Bakı,2013, 191s. (dərslik)
Bookmark and Share