Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

Dərslik və dərs vəsaitləri:

  1. N.A.Musayev. Polyaroqrafiya. Metodik vəsait. 1995.
  2. N.A.Musayev, S.Q.Güləhmədov, N.K.Köçərli. Potensiometriyadan kiçik praktikum. Magistrlаr üçün dərs vəsaiti. Bakı, 1999
  3. X.D.Abdullayev, N.A.Musayev, N.K.Köçərli, S.T. Hümmətova. Biofizika kursuna dair qiyabi tələbələr üçün metodik göstəriş, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2005
  4. İ.Əhmədov, Ə.Məmmədov, R.Xəlilov. Tibbi və bioloji fizika. Dərslik. Bakı-2006.
  5. X.D.Abdullayev, N.A.Musayev, N.K. Köçərli, N.M. Zeynalova, Ş.Ə. Eyvazova. Təhsilin bakalavr pilləsi üzrə qiyabi təhsil alan tələbələr üçün ixtisas fənlərindən metodik göstərişlər (III-V kurslar), 2011, “Bakı Universiteti” nəşriyyatı, 2011.
  6. N.A.Musayev. Membran proseslərinin biofizikası. Dərs vəsaiti. “Politex” MMC-ın mətbəəsi, Bakı, 2013, 242 s.
  7. X.D.Abdullayev, R.Ə.Həsənov. Stress reaksiyalarının biofiziki mexanizmi Dərs vəsaiti, Bakı, 2014, 208 s.
  8. Köçərli N.K., S.T.Hümmətova, Mahmudov Z.M. Biofizika fənnindən praktikum. Dərs vəsaiti, Bakı, 2016, 160 s.
  9. X.D.Abdullayev, R.İ.Xəlilov, N.A.Musayev, Q.İ.Əlizadə, N.M.Zeynalova, N.K.Köçərli. Biofizika. Dərslik, Bakı, 2017, 325 s
Bookmark and Share