Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

I. Monoqrafiyalar
Агамалыев Ф.Г. – Инфузории Каспийского моря,. Ленинград, Наука, 1983 Меликов Ю.Ф. – Гелминтозы овец Апшерон-Кобыстанской полупустынной зоны и Большого Кавказа Азербайджана, Бакы. БГУ, 1996. Quliyeva H.F. – Həşaratların böyümə və inkişafının neyrohormonal tənzimi. Bakı, BDU. 2001.
II. Dərsliklər və dərs vəsaitləri.
1. B.e.d., prof. F.Q. Ağamalıyev, b.e.n. A.R. Əliyev, b.e.d., prof. Ə.Ə. Mehrəliyev, b.e.d., prof. S.İ. Əhmədova, akad. S.V. Əliyev,., b.e.n dos. E.Ə Muradova., b.e.n dos. O.Z. Qarabəyli– V.A.Dogelin «Onurğasızlar Zoologiyası» (rus dilindən tərcümə).Bakı MBM. 2007 2. Quliyeva H.F. - Onurğasız heyvanların mühafizəsi. Bakı, BDU. 2008. 3. Hümbətov Ə.M. – Entomologiya. I hissə. Bakı, BDU, 2005.. 4. Hümbətov Ə.M. – Entomologiya. II hissə.Bakı, BDU, 2005. 5. Ağamalıyev F.Q., Muradova E.Ə. Onurğasızlar Zoologiyasından praktikum. Bakı, «Maarif», 2004. 6. Ağamalıyev F.Q., Muradova E.Ə. Onurğasızlar Zoologiyası ( metodik vəsait).Bakı, ABU, «Təhsil» 2003 7. Ağamalıyev F.Q., Mehrəliyev Ə.Ə., Muradova E.Ə. Onurğasızların müqayisəli anatomiyasının əsasları. Bakı «Təhsil». 2002. 8. Quliyeva H.F. –Həşəratın ekoloji fiziologiyası.. Bakı, BDU. 2004
III. Metodik göstərişlər.
1. Агамалыев Ф.Г., Кулиева Х.Ф., Карабейли О.З., Гумбатов А.И. – Зоология беспозвоночных (краткое изложение и методические указания). Баку, «Адилоглы». 2003.

Bookmark and Share