Biologiya Fakültəsi

Nəşrlər

Dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. M.Ə.Qasımov. Ali bitkilərin morfologiyası və sistematikası, dərslik, 1959.
 2. E.M.Qurbanov, V.S.Novruzov, Z.M.İsmayılova. Bitki ekologiyası  (geobotanika  əsasları ilə), dərs vəsaiti, 1998.
 3. A.Ş.İbrahimov, C.Ə.Əliyev, R.İ.Bəşirov. Botanika, dərslik, 2004.
 4. A.O.Məmmədova. Bitki ekologiyası, dərs vəsaiti, 2004.
 5. E.M.Qurbanov, A.O.Məmmədova, P.M.Əfəndiyev.Bitki morfologiyası, dərslik, 2005.
 6. A.D.Hüseynova. Систематика высших растений, dərs vəsaiti, 2006.
 7. Ş.M.Əfəndiyeva. Морфология растений, dərs vəsaiti, 2008.
 8. A.Ş.İbrahimov, Z.A.Abdulova, L.N.Mehdiyeva. Mikologiya, dərslik, 2008.
 9. E.M.Qurbanov. Ali bitkilərin sistematikası, dərslik, 2009.
 10. E.M.Qurbanov. Dərman bitkiləri, dərslik, 2009.
 11. E.M.Qurbanov, Z.C.Məmmədova. Ali bitkilərin sistematikasından laboratoriya  məşğələləri, dərs vəsaiti, 2010.
 12. E.M.Qurbanov, M.T.Cabbarov. Geobotanika, dərslik, 2017.

 

Monoqrafiyalar

 1. Эльшад Гурбанов . Растительный мир бассейна р. Нахичеванчая, 1996 г.
 2. Э.М.Гурбанов. Флора и растительность Атропатанской  провинции (в пределах Азербайджанской Республики), Баку, Элм, 2007 г.
 3. Elşad Qurbanov, Davud Həsənpənah. İİR-nin Ərdəbil bölgəsində kartof sortnümunələrinin aqrobioloji  xüsusiyyətləri və onların seleksiyada əhəmiyyəti, İran İslam Respublikası, Təbriz-2012.

 

Şəhadətnamələr

 1. E.M.Qurbanov, A.A.Axundova. Abşeron yarımadası bitkiliyinin ekoloji-geobotaniki xəritəsi, şəhadətnamə № 7392, 2012-ci il.
 2. E.M.Qurbanov, Z.C.Məmmədova. Azərbaycanın təbii bitkiliyində paxlakimilərin əmələ gətirdiyi bəzi fitosenozların ekoloji-geobotaniki xəritəsi, şəhadətnamə № 7460, 2013-cü il.
 3. E.M.Qurbanov, H.Z.Hüseynova. Samur-Şabran ovalığının ekoloji-geobotaniki xəritəsi, şəhadətnamə № 7468, 2013-cü il.
 4. E.M.Qurbanov, S.Ş.Aslanova. Lənkəranın dağlıq hissəsinin ekoloji-geobotaniki xəritəsi, şəhadətnamə № 9296, 2017-ci il.
 5. E.M.Qurbanov, D.B.Əliyeva. Sumqayıtçay hövzəsi bitkiliyinin geobotaniki xəritəsi, şəhadətnamə № 9298, 2017-ci il.

 

Bitkilik xəritələri

 1. E.M.Qurbanov, H.Z.Hüseynova. Samur-Şabran ovalığının ekoloji-geobotaniki xəritəsi, 2011-ci il.
 2. E.M.Qurbanov, D.B.Məmmədova. Sumqayıtçay hövzəsi müasir bitki örtüyündə  fitomeliorant bitkilərin rayonlaşdırılmasına dair xəritə-sxem, 2014-cü il.
 3. Lənkəranın dağlıq hissəsinin ekoloji-geobotaniki xəritəsi, 2015-ci il.
 4. E.M.Qurbanov, Z.C.Məmmədova. Azərbaycanın  təbii bitkiliyində paxlakimilərin əmələ gətirdiyi bəzi fitosenozların ekoloji-geobotaniki xəritəsi, 2016-cı il.
Bookmark and Share