Biologiya Fakültəsi

NƏŞRLƏR

Dərslik və dərs vəsaitləri:

 1. Ганбаров Х.Г., Таги-заде З.А., Кулиева Н.А. Биотехнология.(dərs vəsaiti) Баку, 2005, 360с.
 2. Qənbərov X.Q., Abdullayeva N.A. Mikrooqanizmlərin biokimyası.(dərslik) Bakı, 2013, 172s.
 3. Qənbərov X.Q., Abuşev R.A., Süleymanova G.Ç., Həsənova S.A. Virusologiya. (dərslik)Bakı, 2013, 192s.
 4. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M., Hüseynova S.İ., Əbdülhəmidova S.M. Maya göbələklərinin biologiyası.(dərslik) Bakı, 2016, 234s.
 5. Qasımova H.S., Əhmədova F.R. Mikrobiologiya(dərslik), Bakı, 2011, 407 s.
 6. Qasımova H.S.,Əhmədova F.R. Mikroorqanizmlərin təbiətdə yayılması(dərs vəsaiti). Bakı.2009, BDU-nun nəşriyyatı, 143 s.
 7. Qasımova H.S., Babayeva İ.T. “Təbiətdə maddələr dövranında mikroorqanizmlərin rolu” (dərs vəsaiti), 95s. Bakı, 2009


Monoqrafiyalar:

 1. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M., Müalicəvi və dietik turşsüd məhsullarının  mikrobiologiyası. Bakı– 2001, 130s.
 2. Əhmədova F.R. Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi termal sularında yayılmış bakteriyalar  (monoqrafiya), Bakı, 2003, 80 s
 3. Qənbərov X.Q., Kərimov V.M. Samur-Dəvəçi ovalığı meşələrində yayılmış ağacçürüdən bazidili göbələklərin eko-bioloji xüsusiyyətləri. Bakı, 2011, 152s.
 4. Babayeva İ.T. Abşeronun neftlə çirklənmiş torpaqlarında mikobakteriyaların yayılması 178s. Bakı, 2011
 5. R.A.Abuşov.,S.İ.Əliyeva.Azərbaycanın Bəzi Ərazilərinin Epifit Maya Göbələkləri.  Bakı 2011. Bakı Universiteti nəşriyyatı.110səh
 6. Qənbərov X.Q., Ağayeva S.A., Sadıxov A.S. Talış meşələrinin mikoriza əmələgətirən bazidial göbələkləri. bakı, 2012, 178 s.
 7. Ганбаров Х.Г., Абдулгамидова С. Изменчивость дрожжей и коррекция их свойств электромагнитнами полями. Lambert Academic publishing. Berlin, 2012, 144c.
 8. Qənbərov X.Q., Cəfərov M. Azərbaycan ərazisində evdə hazırlanan qatıqların mikrobiologiyası. Bakı; Elm, 2013, 346 s.
 9. Qənbərov X., Məmmədova R. Azərbaycanın ətirli bitkilərindən alınmış efir yağlarının antimikrob xassələri. bakı: Elm, 213, 207 s.
 10. Ganbarov Kh., Mammadov R., Agayeva N., Abdulhamidova S. Antimmicrobial activity of essential oils of aromatic plants. Lambert Academic publishing. Saarbrücken. Germany, 2016, 191p

 

İxtiralar:

 1. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. “Süd turşusu bakteriyalarını becərmək üçün sellektiv qidalı mühit”. Azərbaycan Respublikasının Patenti (ixtira) I 2008 0070
 2. Qənbərov X.Q., Cəfərov M.M. “Yüksək antimikrob aktivliyə malik südturşusu bakteriya ştamı Lactobacillus pentosum BDU-KD 27”. Azərbaycan Respublikasının Patenti (ixtira) I 2009 0081
 3. Qənbərov X., İsmayılov R., Məmmədova R. Antimikrob aktivliyə malik efir yağı kompozisiyası. Patent. I 2011 0039, 03.05.2011
 4. Qənbərov X., Abışov I., Əbdülhəmidova S. Candida kefir BD2 maya göbələklərinin xassələrinin bərpası üsulu. Patent. I 2013 0051, 27.09.2013
 5. Məhərrəmov A., Qənbərov X., Şıxalıyev N., İsrayılova A. Tris-(2,4-bis(trixlormetil))-1,3,5-triazapentadienato MN(III) kompleksi antimikrob vasitə kimi. Patent. I 2015 0065, 19.05.2015
 6. Babayeva İ.T., Qasımova H.S. “Neftlə çirklənmiş torpağın təmizlənməsi üçün biopreparat”. Patent. I 2015 0061, Bakı, 2015
Bookmark and Share