Biologiya Fakültəsi

Nəşrlər

Son 10 ildəkafedraəməkdaşlarıtərəfindən 12 monoqrafiya, 14 dərslik, 17 dərsvəsaiti 11 metodikgöstərişnəşredilmişdir. Bakalavrpilləsidərslikdərsvəsaitləriilətamtəminedilib.

Bookmark and Share