Biologiya Fakültəsi

Prof. Xəlilov R.İ


BİOFİZİKA VƏ MOLEKULYAR BİOLOGİYA KAFEDRASININ PROFESSORU,
FİZİKA-RİYAZİYYAT ELMLƏRİ DOKTORU

Telefon: (+99 412) 5970321 Mobil: (+ 99 450) 3213211 Faks: (+99412) 5963408.
E-mail hrovshan@daad-alumni.de
hrovshan@hotmail.com

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

1952 – ci il 14 martda anadan olmuş
1969-cu ildə orta məktəbi əla qiymətlərlə bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinə (indiki Bakı Dövlər Universiteti) daxil olmuş, təhsildəki müvəffəqiyyətlərinə görə 1972-ci ildə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinə köcürülmüş.
1976-cı ildə “Biofizika” ixtisası üzrə təhsilinin orada başa çatdırmışdır. Azərbaycanlıdır. 1993-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Azərbaycan və rus dillərini sərbəst, ingilis dilini yaxşı bilir. Ailəlidir, üc övladı, bir nəvəsi var.

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI
 • 1976-1979-cu illərdə M.V.Lomonosov adına MDU- da “biofizika” ixtisası üzrə aspiranturanın əyani şöbəsində təhsil almışdır.
 • 1979-cu ildə Moskvada 03.00.02 – biofizika ixtisası üzrə dissertasiya müdafiə edərək físika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almışdır. (Diplom FM N-008219, 03.10.79, Moskva). Mövzu: Bitkilərin fotosintezində paramaqnit mərkəzlər.
 • 1992-ci ildə Moskvada 03.00.16 – ekologiya, 03.00.02 –biofizika ixtisasları üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək físika-riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsini almışdır. (Diplom DT N-014198, 08.05.92, Moskva). Mövzu: Ultrabənövşəyi şüaların ali bitki hüceyrə membranlarına təsir mexanizmi.
 • 1985-ci ildə dosent, (Diplom DS N-082314, 03.08.85, Moskva).
  1994-cü ildə professor, (Diplom PR N-200, 18.02.94, Bakı).
ƏMƏK FƏALİYYƏTİ
 • 1979-1984-cü illər – Azərbaycan Dövlət Universitetində assistent.
 • 1984-1992-ci illər – Azərbaycan Dövlət Universitetində dosent.
 • 1992-1995-ci illər – Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında AAK-ın Baş elmi katibi (1992-2001-ci illər AAK-ın Rəyasət heyəti və Plenumunun üzvü).
 • 1992-ci ildən hal-hazıra qədər Bakı Dövlət Universitetinin professoru.
 • 2004-hal-hazıra qədər AMEA-nın Radiasiya Problemləri İnstitutu, Radioekologiya laboratoriyasının rəhbəri .
 • 210-dan yuxarı dərc olunmuş elmi əsəri
TƏDQİQAT SAHƏSİ
 • Biofizika, molekulyar biologiya, ekologiya, radiobiologiya, fotosintezdə paramaqnit mərkəzlər, membranlarda redoks sistemlər
BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI
 • International Scholl of Biophysics of Membrane, Polypeptides and Nuclear Acids, Bratislava, 1985.
 • VI CMEA Symposium on Electron Spin Resonance Spectroscopy in Biochemistry, Molecular Biology and Medicine. Bratislava, 1988.
 • VI International Conference on energy and electron transfer, Prague, 1989.
 • International Symposium on Photobiology and Biotechnology, Poland, 1989.
 • X International Biophysics Congress, Vancouver, Canada, 1990.
 • International Symposium of Energy, Ecology, Economy. Baku, 1993,1995,1997,2002,2005,2007
 • V Conference of the International Association for the Study of Disorders of Iron Metabolism, Boston, Massachusetts, 1995.
 • V International Conference on Plasma Membrane Redox Systems and Their Role in Biological Stress and Disease, Hamburg-Germany, 26-29 March, 2000.
 • NATO Science Programme. Free Radicals, Nitric oxide and Inflammation:Molecular, Biochemical and Clinical Aspects. Antalya, Turkey. September 23-October 3 , 2001.
 • V съезд по радиационным исследованиям, Москва,2006.
 • International Conference/Meeting PHOTOSYNTHESIS in the POST GENOMIC ERA: Structure and Function of Photosystems, Pushchino, 2006.
 • International Symposium “Modern spectroscopy methods in studying structure and function of biopolymers in biology and medicine” Dubna-Moscow, Russia, 2007.
 • The fifth Eurasian conference and its application. Ankara, 2008.
 • Международная конференция «Образование, математика, компьютер», Москва, Пущино,2009.
 • 20th International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Sibiu, Romania, 2009.

KADR HAZIRLIĞI

 • 4 elmlər namizədi, 2 elmlər doktoru, 50-dən yuxarı magistr və bakalavr. (Hal-hazırda 5 aspirant və dissertanta, 2 doktoranta rəhbərlik)
SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

1. Khalilov R.I., Ahmadov I.S., Kadirov S.G.. Two types of kinetics of membrabe potential of water plant leaves illuminated by ultraviolet light. Bioelectrochemistry // 2003, v.58, p.189-191.
2. Aliyev A.H., Khalilov R.I. and etc. The role of the Changes in the state of Brain for Regulation of some lipid and carbohydrate metabolic processes. // Creatine Kinase and Brain Energy Metabolism. NATO Science Series. 2003, p.183-190.
3. Халилов Р.И., Салманова С.В. Особенности регуляции радиационного мутагенеза некоторыми биоантиоксидантами и содержащими их продуктами. // Электронная версия www.intacademy.com., Baku, 2003.
4. Худавердиева С.Р., Алиев Л.А., Халилов Р.И. Влияние малых доз радиации на биоморфологические особенности растений // Докл. АН Азербайджана, серия Экология, LIX, 5-6, 2003, с.227-239.
5. Khalilov R.I., Ahmadov I.S. Ozon deplation and increased UV-B radiation as an enviromental stress in plants. // Science without borders. Transactions of the International Academy of Science. H&E. V.1.2003/2004, p.212-220.
6. Худавердиева С.Р., Алиев Л.А., Халилов Р.И. Растительный покров участков с повышенным радиационным фоном на Апшеронском полуострове // Известия НАН Азербайджана, // Известия НАН Азербайджана, Серия биологические науки, 2004, №3-4, с.177-182.
7. Əliyev L.Ə., Xəlilov R.İ., Cəfərov E.S., Səmədov A.N. // Bakı-Abşeron sənaye zonasında ekoloji qanunauyğunluqların bəzi xüsusiyyətləri. АМЕА, Хəbərləр, 2005, №1-2, s.195-211.
8. Халилов Р.И. Участие и роль хинонов в мембранах растительных клеток при УФ-облучении. // XVIII Пущинские чтения по фотосинтезу и Всероссийская конференция «Преобразование энергии света при фотосинтезе» Тезисы докладов, Москва, 2005, с.61.
9. Худавердиева С.Р., Курбанов М.Р, Алиев Л.А., Мамедов А.Ч., Халилов Р.И. ПЦР-исследования ядерной ДНК некоторых растений, хронически облученных малыми дозами ионизирующей радиации // Докл. АН Азербайджана, сер. Биофизика, 2005, №2, с.92-102.
10. Алиев Л.А., Самедов А.Н., Худавердиева С.Р., Халилов Р.И. Исследование кинетики сигнала ЭПР I бобовых растений, подвергнутых воздействию эксимерного лазера. // Известия НАН Азербайджана, Серия биологические науки, 2005, №3-4, с.161-166.
11. Nəsibova A.N., Xəlilov R.İ. Fotosintez və həyat. //Azərbaycan Respublikası “Təhsil” Cəmiyyəti. “Bilgi” dərgisi, 2005, № 2, səh. 44-47.
12. Khalilov R.I., Khudaverdieva S.R. Photorespiration and its role in protection from stresses. // 8 th Baku International Congress “Energy, Ecology, Economy”, Baku, 2005, p.415.
13. Халилов Р.И., Худавердиева С.Р., Курбанов М.Р, Алиев Л.А Изучение влияния повышенного естественного радиацинного фона на ядерную ДНК видов A.pseudoalhagi, E. angustifolia, Zygophyllum с применением специфичных STR – праймеров микросателлитных локусов AG-110 // Мат.V съезда по радиационным исследованиям, Москва, 2006, с.77.
14. Nasibova A.N., Aliyev L.A., Qasumov R.D., Khalilov R.I. Influence of radiating on electron transport in chloroplasts. // The fourth Eurasian conference on Nuclear science and its application, 31 okt-03nov., Baku-2006, p.177.
15. Xəlilov R.İ. XXI əsr və ekoloji problemlər. // Bələdiyyələr və ekologiya, Bakı-2006, s.12-21.
16. Əliyev L.Ə., Xəlilov R.İ., Nəsibova A.N., Qasımov R.C. Xloroplastlarda elektron daşınmasına işığın intensivliyinin təsirinin riyazi modelləşməsi. // АМЕА-nın «Хəbərləri». Biologiya elmləri seriyası, 2006, №5-6, s.174-178.
17. Алиев Л.А., Шарифзаде Г.Ф., Халилов Р.И. Предельно допустимая концентрация: некоторые аспекты. // Hidrometeorologiya və ətraf mühitin monitorinqi. 2006, № 3, c. 56-63.
18. Xəlilov R.İ., Əhmədov İ.S., Məmmədov Ə.R. Tibbi və bioloji fizika.// Ali məktəblər üçün dərslik, Bakı-2006, Təknur nəşriyyatı. 412s. 19. Khalilov R.I., Nasibova A.N. Studing of influence of UV-B radiation on plants by methods of EPR radiospectroscopy and mathematical model. // International Symposium Dubna-Moscow. Russia. Modern spectroscopy methods in studing structure and function of biopolymers in biology and medicine. 2007. May 28-June2, р. 24.
20. Khalilov R.I., Muradov M.B., Elhami B., Ahmadov I.S., Binnatova L.A.. Nanotechnology applications in agriculture.// Ninth Baku International Congress Baku, Azerbaijan Republic. 7-9 June. 2007, p.313 – 316.
21. Магеррамов А.М., Садыхова Н.Д., Халилов Р.И., Аллахвердиев М.А. Новые функционально замещенные дигидрофураны и их применение. АМЕА-nın «Хəbərləri». Biologiya elmləri seriyası, 2007, №3-4, s. 169-175.
22. Nəsibova A.N., Səmədov A.N., Xəlilov R.İ. UB-B radiasiyanın təsiri altında FS 2 –də baş verən funksional dəyişikliklər. // АМЕА-nın «Хəbərləri». Biologiya elmləri seriyası. №5-6, 2007, s. 129-135.
23. Халилов Р.И., Мамедли С.А. Радиопротекторное воздействие препаратов рутина и рутината железа на семена пшеницы.// Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2007, №3, s. 69-74.
24. Khalilov R.I., Ahmadov I.S., Muradov M.V. Environmental risks related to nanotechnology. // Materials of International Symposium “Natural cataclysms and global problems of the modern civilization”, 2007, p.676-84.
25. Qəribov A.A., Xəlilov R.İ. və b. Abşeron yarımadasının şimal-qərb hissəsinin təbii mühitinin radioekoloji tədqiqatları // AMEA Xəbərləri, biologiya elmləri seriyası, №1-2, 2008, s.152-159.
26. Xəlilov R.İ., Nəsibova A.N. Radioekoloji amillərin fotosistem 2 fraqmentlərində paramaqnit mərkəzlərə təsiri. // Bakı Universitetinin Xəbərləri. 2008, №2, s. 50-57.
27. Khalilov R.I., Nasibova A.N. Photoinhibition of photosystem 2 under UV – irradiation // Science Without Borders. Transactions of the International Academy of Science H&E. V.3, Innsbruck. 2008/2009, р. 92-98.
28. Халилов Р.И., Bernhardt I., Сетейкин А.Ю. Редокс-реакции в мембранах клеток. Международная конференция «Образование, математика, компьютер», Москва, Пущино,2009.
29. Халилов Р.И., Мамедли С.А. Генетическое и экологическое определение проявлений нестабильности генома у растений.// Sağlamlıq, 2009, №3, c.142-147.
30. Khalilov R. I., Bernhardt I., Nguyen B.D., A. Seteikin Yu., Krasnikov I.V. Plasma membrane redox system activity in the cell membrane. 20th International Symposium on Bioelectrochemistry and Bioenergetics, Sibiu, Romania, 2009. 

KİTABLAR DÖVLƏT VƏ BEYNƏLXALQ PROQRAM VƏ QRANTLAR
 • 1980-1992-ci illərdə M.V.Lomonosov adına MDU-nun fizika fakultəsinin Biofizika kafedrası, Rusiya Elmlər Akademiyası Kimyəvi Fizika İnstitutu, Rusiya Elmlər Akademiyası Fotosintez və Torpaqşünaslıq İnstitutu ilə elmi əməkdaşlıq müqaviləsi həyata kecirmişdir.
 • 1990-cı ildə 6 ay müddətində Çin Xalq Respublikasının Şanxay şəhərində mühazirələr oxumuş və elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.
 • 1994-1995-ci illərdə Türkiyənin Ankara Universitetində mühazirələr oxumuş və elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.
 • 1998-ci ildə Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin (DAAD) keçirdiyi müsabiqənin qalibi kimi Almaniyanın Humbolt Universitetində elmi-tədqiqat işləri aparmışdır.
 • 2002-hal-hazıra qədər M.V.Lomonosov adına MDU-nun Fizika və Biologiya fakultələrinin Biofizika kafedrası, Rusiya EA Biologiyanın Fundamental Problemləri İnstitutu ilə elmi əməkdaşlıq aparılır. 6.
 • 2008-2010 MTİF və AMEF tərəfindən maliyyələşdirilən (ANSF-CRDF / BGP – II Azerbaijan-U.S.A.) layihənin direktoru.
 • 2008 - ci ildə Alman Akademik Mübadilə Xidmətinin (DAAD) keçirdiyi müsabiqənin qalibi kimi Almaniyanın Saarland Universitetində elmi tədqiqat işləri aparmışdır

Bookmark and Share