Biologiya Fakültəsi

Prof.Babayev M.Ş.

Biologiya elmləri doktoru, professor,
İş telefonu: (+99412) 539 05 28
e-mail: majnun_shikbaba@mail.ru

 

QISA BIOQRAFIK MƏLUMAT

12 yanvar 1940-cı ildə anadan olmuşdur. Azərbaycanlıdır.
Evlidir.Üc ovladı və 6 nəvəsi var. Bakı şəhərində yaşayır.
Azərbaycan və rus dillərini sərbəst bilir

TƏHSİLİ, ELMİ DƏRƏCƏ VƏ EMLİ ADLARI

1968-ci ildə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetinin biologiya fakultəsini bitirib;
1974-cü ildə “Buğdada bir sıra yeni-N-nitroza-N-alkil sidik cövhərinin genetik aktivliyinin tədqiqi” mövzusunda 03.00.15 genetika ixtisası üzrə Azərbaycan (indiki Bakı) Dövlət Universitetində namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir
1991-ci ildə “Spontan və radiasion-induksion mutagenez zamanı antioksidantların müdafiə effekti” mövzusunda Azərbaycan (indiki Milli) Elmlər Akademiyasının Genetika və Seleksiya institutunda doktorlug dissertasiyası müdafiə etmişdir

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

1968-ci ildə universiteti bitirdikdən sonra biologiya fakultəsinin „genetika və darvinizm“ kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən „Təkamül təlimi“ muzeyində müdir işləmişdir
1969-cu ildən 1972-ci ilə kimi „genetika və darvinizm“ kafedrasında müəllim işləmişdir;
1972-ci ildən 1979-cu ilə kimi „genetika və darvinizm“ kafedrasında baş müəllim işləmişdir;
1979-cu ildən 1992-ci ilə kimi „genetika və darvinizm“ kafedrasında dosent işləmişdir;
1992-ci ildən „genetika və darvinizm“ kafedrasında professordur;
2008-ci ildən Bakı Dövlət Universitetində giyabi və əlavə təhsil üzrə propektordur;
170 elmi məgalənin, 30 kitabın, o cümlədən 5 dərsliyin, 8 dərs vəsaitinin, 1 monografiyanın, 3 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir;
4 elmlər namizədi yetişdirmişdir;
Əsas elmi yenilikləri: 22 antioksidantın yüksək antimutagen effektinə malik dozaları işlənib hasırlanmışdır; 12 antioksidantın antimutagenez sahəsində universal xassələri müəyyən edilmişdir.

TƏDQİQAT SAHƏSİ

Gamma şualarının aşağı dozalarına qarşı antioksidantların antimutagen effektinin öyrənilməsi;

Ozon mühitində müxtəlif müddətlərlə saxlanmiş buğda və soğan toxumlarında antioksidantların antimutagen effektinin öyrənilməsi;

Azərbaycanın bəzi rayonlarında talassemiyanın yayılma səbəblərinin öyrənilməsi.

 

BEYNƏLXALQ SEMİNAR, SIMPOZIUM VƏ KONFRANSLARDA İŞTİRAKI

 • 1976 – Azərbaycan genetik və seleksiyacıları cəmiyyətinin qurultayı, Bakı;
 • 1981 - Ukrayna genetik və seleksiyacılarının İV qurultayı, Odessa;
 • 1983 – Ümumittifaq „Bioantioksidant“ konfransı, Moskva;
 • 1986 – İİ Ümumittifaq „Bioantioksidant“ konfransı, Moskva-Çernogolovka;
 • 1989 – İ Ümumittifaq radiobioloji qurultay, Moskva, Puşino;
 • 1989 – İİİ Ümumittifaq „Bioantioksidant“ konfransı, Moskva; 1989 – Azərbaycan genetik və seleksiyacıları cəmiyyətinin V qurultayı, Bakı;

SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ

 • 2006, β- talassemiyaların klinik polimorfizminin genetik aspektləri, Tibb Univ., K.Balakişiyevin 100-illiyinə həsr edilmiş konfrans, səh.90-91
 • 2006, Hemoglobin fraksiyalarının migdarının yeni doğulmuş uşaglarda təyini, , Bakı, Azərbaycan, «Biologiyada elmi nailiyyətlər » mövzusunda elmi konfrans, səh.14-15
 • 2007, Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza fermentinin molekulyar xarakteristikası, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmlərı seriyası, N3, səh.46-50
 • 2008, Улучшение растительности зимних пастбищ Джейранчель-Аджиноурского массивов, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmlərı seriyası, N1, səh.77-81
 • 2008, β- talassemiyaları törədən mutasiyaların genetik heterogenliyi, Azərbaycan Tibb Univ., Elmi-praktik jurnal, N7, Bakı, səh.92-98
 • 2008, Неонтальный скрининг наследственных заболеваний, Bakı Universitetinin Xəbərləri, Təbiət elmlərı seriyası, N3, səh.36-41.
 • 2009, Molecular İnvestigation of Microsatellite markers in 6 İranian native goat populations, Journal of animal and veterinary Advances, 8(3); p.420-423
 • 2009, Determination of economic efficiency in production traits and herd life of dairy caatle in Iran, Journal of animal and veterinary Advances 8(3); p.285-289

KİTABLAR

 1. Ekoloji genetika, Bakı, 2004 Ümumi biologiya X sinif, Bakı, „Əlfərül“, 2005
 2. Ümumi biologiya Xİ sinif, Bakı, „Əlfərül“,2005
 3. Общая биология Х класс, Bakı, „Əlfərül“,2005
 4. Общая биология Хİ класс, Bakı, „Əlfərül“, 2005
 5. Molekulyar genetikadan mühazirələr, Bakı, BDU,2006
 6. Genetikadan praktikum, Bakı, “Çaşıoğlu”, 2006
 7. Genetikadan məsələlər (izahlı həlli ilə), Bakı, “Çaşıoğlu”, 2006
 8. Ümumi biologiya X sinif (elektron dərslik), Bakı, “Çaşıoğlu”, 2007
 9. Ümumi biologiya XI sinif (elektron dərslik), Bakı, “Çaşıoğlu”, 2007
 10. Общая биология Х класс (аудиовизуальный учебник), Баку, “Çaşıoğlu”, 2007
 11. Общая биология ХI класс (аудиовизуальный учебник), Баку, “Çaşıoğlu”,2007
 12. Biologiyanın tədrisi metodikası, Bakı, “Çaşıoğlu”, 2008
Bookmark and Share