Biologiya Fakültəsi

Tədris proqramları.

BakalavrtədrispilləsinədaxilolanfənlərinhamısınınproqrammıtopluhalındaTəhsilNazirliyininqrifinəəsasənnəşredilib. MagistraturadatədrisedilənfənlərinproqrammıfakültəElmiŞurasınınqərarıilətəsdiqedilib, nəşrəhazırdır.

Bookmark and Share