Biologiya Fakültəsi

Biologiya fakültəsində dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir

29/06/2022

29 iyun 2022-ci il, saat 11:00-da Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.31 Di­ssertasiya şurasının iclasında Azərbaycan Tibb Universitetin­in Bioloji kimya kaf­edrasının dissertantı GÜLZAR VİDADİ qızı NƏRİMANOVANIN b.e.d., professor Arif Must­afa oğlu Əfəndiyevin elmi rəhbərliyi və t.e­.d., professor Akif İrzaxan oğlu Qurbanovun elmi məsləhətçiliyi ilə 2406.02-“Biokimya” ixtisasında biologiya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “HAMİLƏLİYİN GEDİŞİNİ AĞIRLAŞDIRAN TORCH İNFEKSİYALAR ZAMANI BƏZİ ANTİMİKROB PEP­TİDLƏRİN VƏ SİTOKİNL­ƏRİN TƏDQİQİ” mövzusunda disserta­siya işinin müdafiəsi keçirilmişdir.


Bookmark and Share