Biologiya Fakültəsi

ELAN

21/09/2022

21 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 15.00-da Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.31 Dissertasiya şurasının iclasında Bakı Dövlət Universitetinin Biofizika və biokimya kafedrasının sabiq dissertantı Aynurə Rafiq qızı Cəlilovanın 2406.01-"Biofizika" ixtisasında biologiya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “AŞAĞI TEMPERATUR STRESİ ŞƏRAİTİNDƏ DUNALIELLA SALINA IPPAS D-294 HÜCEYRƏLƏRİNDƏ ANTİOKSİDLƏŞDİRİCİ SİSTEMİN TƏDQİQİ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 

Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, III mərtəbə, 316-cı auditoriya.

 

İclasa aşağıdakı link vasitəsilə ilə Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn qaydada qoşulmaq mümkündür:
Microsoft Teams LINK

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

21 oktyabr 2022-ci il tarixində saat 15.00-da Bakı Dövlət Universiteti nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.31 Dissertasiya şurasının iclasında Bakı Dövlət Universitetinin Biofizika və biokimya kafedrasının sabiq dissertantı Aynurə Rafiq qızı Cəlilovanın 2406.01-"Biofizika" ixtisasında biologiya elm sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim etdiyi “AŞAĞI TEMPERATUR STRESİ ŞƏRAİTİNDƏ DUNALIELLA SALINA IPPAS D-294 HÜCEYRƏLƏRİNDƏ ANTİOKSİDLƏŞDİRİCİ SİSTEMİN TƏDQİQİ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.
Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, III mərtəbə, 316-cı auditoriya.
İclasa aşağıdakı link vasitəsilə ilə Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn qaydada qoşulmaq mümkündür:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2NlMzM1ZTItM2EzNS00M2EzLWE3OGYtNmIzOGY2NzMzNTFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22fce8e4db-6739-4c86-90f6-3343535259cd%22%7d
Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

 

 

Bookmark and Share