Biologiya Fakültəsi

ELAN

25/05/2022

29 iyun 2022-ci il, saat 11:00-da Bakı Dövlət Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən FD 2.31 Dissertasiya şurasının iclasında Azərbaycan Tibb Universitetinin Bioloji kimya kafedrasının dissertantı GÜLZAR VİDADİ qızı NƏRİMANOVANIN 2406.02-“Biokimya” ixtisasında biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “HAMİLƏLİYİN GEDİŞİNİ AĞIRLAŞDIRAN TORCH İNFEKSİYALAR ZAMANI BƏZİ ANTİMİKROB PEPTİDLƏRİN VƏ SİTOKİNLƏRİN TƏDQİQİ” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir. İclasa aşağıdakı link vasitəsilə Microsoft Teams platforması üzərindən onlayn qaydada qoşulmaq mümkündür:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDFiM2Y2NjktNzdmMS00NDg5LTkyMTEtYzNlMzNiODBhYmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a43125d1-0f89-4fa4-99ab-5474c89fdd42%22%2c%22Oid%22%3a%22fce8e4db-6739-4c86-90f6-3343535259cd%22%7d


Elmi rəhbər: b.e.d., professor Arif Mustafa oğlu Əfəndiyev

Elmi məsləhətçi: t.e.d., professor Akif İrzaxan oğlu Qurbanov

Müdafiənin keçiriləcəyi yer: BDU, əsas bina, 4-cü mərtəbə, 445-ci auditoriya.

Arzu edənlər iştirak edə bilərlər.

Bookmark and Share